Regulamin przyznawania nagrody za abstrakt na Kongresie PTK

Regulamin przyznawania nagrody za abstrakt na Kongresie PTK
Regulamin przyznawania nagrody za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych wygłoszoną na Kongresie PTK

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nagrody za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych wygłoszoną na Kongresie PTK.
2. Do konkursu mogą przystąpić członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, będący pierwszym autorem pracy zgłaszanej do prezentacji na Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podczas elektronicznego zgłaszania streszczenia pracy na Kongres kandydat zaznacza chęć przystąpienia do konkursu.
3. Do procedury konkursowej włączone zostaną jedynie prace zakwalifikowane przez recenzentów do prezentacji na Kongresie i równocześnie zgłoszone do konkursu.
4. Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu PTK wraz z Przewodniczącym Komisji Nauki i Grantów PTK powołują dwie 3-osobowe Komisje ekspertów z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych, które wytypują po 5 najlepszych prac nominowanych do prezentacji na Sesji w czasie Międzynarodowego Kongresu PTK. Zasady oceny prac ustala Komisja.
5. Nominowane prace zostaną zaprezentowane na „Sesjach Prac Nominowanych do Nagrody PTK” w dniu otwarcia Kongresu. Po zakończeniu Sesji trzyosobowe jury wyłoni najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz najlepszą pracę kliniczną.
6. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu w czasie ceremonii Otwarcia Międzynarodowego Kongresu PTK.
7. O wysokości nagrody decyduje corocznie Zarząd Główny PTK. W roku 2010 wysokość nagrody za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz badań klinicznych wynosi po 10 000 złotych.
 
Regulamin przyznawania nagrody za abstrakt na Kongresie PTK