Regulamin grantu naukowego PTK 2020 we współpracy z firmą Servier

REGULAMIN
1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2 Grantu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020 we współpracy z firmą Servier („Grant Naukowy Servier”)
2. Grant jest przeznaczony na realizację projektu badawczego poświęconego kardiologii prowadzonego przez ośrodek wskazany przez wnioskodawcę („Ośrodek”).
3. Wnioski o Grant mogą̨ składać członkowie PTK, w tym członkowie kandydaci którzy na dzień składania wniosku mają zapłacone składki członkowskie co najmniej za pełny rok, za wyłączeniem osób, które nie rozliczyły grantów przyznanych wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych, nawet jeśli są członkami PTK.
4. Wnioski należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej, przy czym
a) wnioski mogą być składane tylko w formacie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu – zawierającym informacje o formalnych i technicznych możliwościach Ośrodka realizacji Grantu w kierowanym przez niego Ośrodku (dostęp do pracowni, sprzętu),
b) wnioskodawcy winni udokumentować rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych,
c) wnioski o Grant należy przesłać w formie i pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) na adresy:
i) w formie elektronicznej na adres email: zarzad.glowny@ptkardio.pl
j) w formie pisemnej powinny być przesłane na adres siedziby PTK: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ul. Stawki 3a, lok. 1-2, 00-193 Warszawa
5. Wybór laureata, tj. o przyznaniu Grantu decyduje Komisja w składzie Prezes Zarządu Głównego PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK, Sekretarz PTK, Przedstawiciel Sponsora, tj. Servier Sp. z o.o.) („Komisja”).
6. Komisja dokona wstępnej selekcji nadesłanych wniosków oceniając ich kompletność, a następnie przekaże wnioski spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii wybranym przez Komisję („Recenzenci”), w terminie do 15 maja 2020 r.
7. Każdy z projektów badawczych prezentowanych we wnioskach będzie recenzowany przez minimum dwóch Recenzentów.
8. Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych w terminie do 30 czerwca 2020 roku.
9. Po zapoznaniu się̨ z opiniami Recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2020 roku Komisja wyłoni laureata w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybraną kandydaturę.
10. Grant wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
11. Zgłoszony we wniosku projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony we wniosku projekt badawczy jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł -wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.
12. Grant zostanie przekazany Ośrodkowi wskazanemu przez wnioskodawcę tytułem darowizny celowej pod warunkiem uprzedniego zawarcia z PTK odpowiedniej umowy darowizny.
13. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć PTK kopię zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga).
14. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące od momentu wypłaty Ośrodkowi Grantu. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć do Komisji maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
15. Po zakończeniu projektu badawczego finansowanego z Grantu – Ośrodek winien przedstawić Komisji merytoryczny i finansowy raport z jego realizacji najpóźniej w terminie do 15 listopada 2022 roku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
16. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie z IF>1,0. W publikacjach należy powołać się na Grant we współpracy z firmą Servier, podając źródło finansowania. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na Kongresie PTK w 2022 lub 2023 roku.
17. Po zakończeniu projektu laureat przedstawi Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie do 15 listopada 2022 roku wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
18. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XXIV Międzynarodowego Kongresu PTK.
19. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
20. Administratorem danych osobowych wnioskodawców o Grant („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
21. Do wniosku winna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji wnioskodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Podanie Danych jest warunkiem złożenia wniosku o Grant i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem. Odmowa podania Danych uniemożliwia złożenie wniosku o Grant i uczestniczenie w konkursie objętym Regulaminem.
22. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
23. Podanie Danych jest warunkiem przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
24. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
25. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
26. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w przypadku przyznania Grantu – Dane osoby, której Grant został przyznany - w celu rozliczenia Grantu tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
27. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
28. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
29. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.