Konkurs na organizację IX Konferencji Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki

2013-01-26
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej,
organizuje IX konferencję pt. „ Pielęgniarstwo Kardiologiczne”.
Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 października 2013 r. w Warszawie.
Uczestniczyć w niej będzie około 150 pielęgniarek, techników medycznych, fizjoterapeutów i
ratowników medycznych z kraju.
Organizację Konferencji chcemy powierzyć profesjonalnej firmie.
Do podstawowych obowiązków firmy należałoby zorganizowanie następujących elementów
imprezy:
1. Zapewnienie obsługi technicznej sesji (nagłośnienie sal, rzutniki, komputery) w tym
zorganizowanie pokoju przygotowawczego dla wykładowców,
2. Zapewnienie poczęstunku w przerwach, oraz organizacja spotkania towarzyskiego w piątek
wieczór, tj 4. 10. 2013r.
3. Zapewnienie pomocy firmom medycznym w czasie przygotowania stoisk
wystawienniczych.
4. Rejestracja uczestników konferencji
5. Rejestracja osób korzystających z noclegu.

Planujemy organizację sesji - jednej sali wykładowej w dn. 4 i 5. !0. 2013r., oraz jednej sali
mniejszych w dn. 5. 10. 2012
Oferty, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w
terminie do 8. 03.2013 do godziny 15.00 na adres:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa
z dopiskiem IX Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej.

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowe
dokonania w zakresie organizowania podobnych konferencji.
Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w
przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
(aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy)
posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania
żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności
zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje

się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.
Ocenie podlegać będą:
- doświadczenie we współpracy z PTK przy organizacji imprez o podobnym charakterze;
- warunki wynajmu sal wykładowych i pokoi hotelowych (podanie wynegocjowanych z
hotelem cen – cena sal )
- warunki finansowe pozostałych, podanych wyżej aktywności ( catering, impreza
towarzyska, obsługa techniczna sal wykładowych
- honorarium za usługę – w tym sposób rozliczania z komitetem organizacyjnym.

Grażyna Gazda
Sekretarz Sekcji PTM

Zofia Kamińska
Przewodnicząca Sekcji PTM
kom. 601161351
e-mail: zofia.kaminska17@gmail.com