Konkurs na ofertę przygotowania koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. „Diagnostyka elektrokardiograficzna“.

2013-04-29
Regulamin konkursu na ofertę przygotowania koncepcji i następnie zawartości kursu e-learningowego (Edukacyjnego Bloku Tematycznego) pt. „Diagnostyka elektrokardiograficzna“ dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej
Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoI. Informacje ogólne

1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Zespołu Ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z Liderem Zespołem Ekspertów (dalej zwany: „Autor/Autorzy EBT”) na czas określony w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy „Autorem/Autorem EBT” a Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK, w ramach której tworzone będą kursy e-learningowe adresowane do członków PTK.

3. Kursy e-learningowe tworzone będą na podstawie umowy o dzieło przez „Autorów/Autorów EBT“, którzy wyłonieni zostaną w drodze konkursu ofert.

4. Kursy powinny odpowiadać specyfice e-learningu i muszą mieć charakter dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i być tworzone z myślą o tym celu.

5. Kursy powinny być tworzone w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów, itp.).

6. Kursy muszą być poparte własnymi zapisami badań we wszystkich opisywanych jednostkach chorobowych.

7. Czas poświęcony przez osobę objętą szkoleniem na zapoznaniem się z tematem (lekcją) nie powinien przekraczać 20-25 minut. Liczba tematów (lekcji) w obrębie kursu nie jest limitowana, ale nie powinna przekraczać 15.

8. W skład każdej lekcji musi wchodzić krótki opis celów (wytycznych edukacyjnych), które zostaną osiągnięte po ukończeniu lekcji, przystępna treść, przykłady badań, podsumowanie, krótki test (quiz).

9. Każdy prezentowany ekran w obrębie każdego z kursów musi zostać opatrzony 2-5 zdaniowym komentarzem, przeznaczonym do czytania przez lektora.

10. Zasadne jest rozpoczynanie lekcji od zaprezentowania przykładowego zapisu EKG ilustrującego tematykę lekcji, i opatrzonego pytaniem z wariantami odpowiedzi.

11. Wybór niewłaściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące EKG powinno prowadzić do bazy kilku rejestracji EKG pomagających zrozumieć omawiane zagadnienie.

12. Ideą kursu pt. „Diagnostyka elektrokardiograficzna“ jest przedstawienie w zwięzłej formie najważniejszych zagadnień dotyczących podstaw diagnostyki EKG chorób serca w zakresie wymagań aktualnego programu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii, w tym m.in.:
a. podstawy oceny prawidłowego zapisu EKG,
b. kryteria diagnostyczne podstawowych zaburzeń rytmu i przewodnictwa,
c. charakterystyka krzywych EKG przerostu mięśnia komór/przeciążenia jam serca
d. elektrokardiograficzny obraz niedokrwienia/martwicy mięśnia sercowego m.in. przy współistnieniu zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego,
e. podstawy oceny EKG wysiłkowego, kryteria niedokrwienia,
f. zasady analizy monitorowania EKG metodą Holtera,
g. podstaw oceny rejestracji EKG u chorego z kardiostymulatorem z opisem najczęstszych patologii i propozycji terapii,
h. EKG chorego z niewydolnością serca z kryteriami kwalifikacji do zabiegów elektroterapii,
i. zasadnicze elementy kwalifikacji do zabiegów ablacji układu przewodzącego,
j. przykłady analizy oraz interpretacja wyników 25 badań obejmującą także kwalifikację do zabiegów elektroterapii- w ramach quizu.
II. Wymaganie ofertowe

1. Pełną ofertę w formacie tekstowym lub lepiej PDF przesyła się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Dyrektor Biura PTK Pani Beaty Lewandowskiej: beatal@ptkardio.pl

2. Oferta powinna pochodzić z ośrodka/ośrodków wykonującego/-ych pełen profil badań kardiologicznych w tym implantację kardiostymulatorów, ICD i CRT-P/D oraz ablacje układu przewodzącego serca– wymagane pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

3. „Autorzy EBT“ zobowiązują się przekazać prawa autorskie do pełnej zawartości kursu na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

4. Ośrodek/ośrodki, z których pochodzą oferty wyrażą zgodę na umieszczenie w ramach kursu e-learningowego zapisów badań wykonanych w danym ośrodku – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

5. Czas tworzenia kursu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

6. Lider projektu zobowiązuje się do okresowej aktualizacji kursu (min. 1 raz w roku) przez okres 5 lat- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

7. Oferta powinna zawierać krótki opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego z tematami poszczególnych lekcji oraz składem osobowym Autorów, wybrany oferent otrzyma w dalszej kolejności wytyczne do przygotowania materiałów źródłowych.

8. Oferta powinna zawierać wymienione poniżej elementy, które będą podlegały ocenie przez Radę Naukową Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK (dalej: Komisja Konkursowa):

a) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz dane kontaktowe osoby proponowanej do pełnienia funkcji Lidera projektu- kierownika zespołu ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego,

b) nazwy oraz dane kontaktowe pracowni i ośrodka/ośrodków, z których pochodzi oferta, oraz które w ramach koncepcji zostaną zaproszone do współpracy w zakresie opracowania materiałów,

c) imiona i nazwiska, tytuły naukowe oraz dane kontaktowe do wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koncepcji kursu,

d) opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z ogólnym planem kursu e-learningowego z podziałem na moduły (lekcje).

9. Informacja o konkursie opublikowana zostanie dnia 29 kwietnia 2013 na stronie internetowej www.ptkardio.pl

III. Zasady postępowania konkursowego

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Główny PTK w głosowaniu tajnym. Jednym z członków Komisji powinien być członek Zarządu Głównego. Rolę przewodniczącego Komisji pełni Przewodniczący Platformy Edukacyjnej PTK.

2. Konkurs uważa się za ważny gdy złożona zostanie co najmniej 1 oferta odpowiadająca wszystkim wymogom formalnym.

3. Rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach dotyczących konkursu Komisja podejmuje zwykłą większością głosów.

4. Komisja Konkursowa wybiera co najwyżej jedną ofertę.

5. Komisja Konkursowa może nie wybrać żadnej oferty.

6. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu Prezesowi PTK do ostatecznej akceptacji bądź odrzucenia.

7. Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Prezesa PTK na stronie internetowej www.ptkardio.pl.

8. Komisja zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz przypadków spornych, nie ujętych w jego treści.


IV. Postanowienia końcowe

1. PTK zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.

3. Od decyzji Komisji Konkursowej odnośnie wyniku postępowania konkursowego nie ma odwołania.

4. Oferty należy przesyłać do dnia 8 maja 2013 (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: beatal@ptkardio.pl

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2013 roku.

6. Podpisanie Umowy o dzieło z „Autorem/Autorami EBT” nastąpi do dnia 15 maja 2013 roku.

7. Pełny zakres wszystkich elementów kursu e-learningowego „Diagnostyka elektrokardiograficzna“ musi zostać przesłany pod wskazany adres do dnia 1 lipca 2013 roku.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.