Konkurs na ofertę przygotowania koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. „Test EKG“ dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2013-05-27
I. Informacje ogólne

1.Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Zespołu Ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z Liderem Zespołem Ekspertów (dalej zwany: „Autor/Autorzy EBT”) na czas określony w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy „Autorem/Autorem EBT” a Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

2.Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK, w ramach której tworzone będą kursy e-learningowe adresowane do członków PTK.

3.Kursy e-learningowe tworzone będą na podstawie umowy o dzieło przez „Autorów/Autorów EBT“, którzy wyłonieni zostaną w drodze konkursu ofert.

4.Kursy powinny odpowiadać specyfice e-learningu i muszą mieć charakter dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i być tworzone z myślą o tym celu.

5.Kurs “Test EKG” powinien być tworzony w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów, itp.). Szczególnie istotnym dokumentem dla niniejszego kursu są “Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych” opublikowane w “Kardiologii Polskiej 2010; 68 (supl. IV)”.

6.Wszystkie lekcje kursu muszą być poparte wyłącznie własnymi zapisami badań EKG we wszystkich lekcjach testu.

7.Liczba tematów (lekcji) w obrębie kursu nie jest limitowana, ale nie powinna przekraczać 20.

8.W skład każdej lekcji musi wchodzić krótki opis celów (wytycznych edukacyjnych), które zostaną osiągnięte po ukończeniu lekcji

9.Wprowadzenie do “Testu EKG” powinno mieć charakter omówienia zasad opisu EKG, właściwej interpretacji stwierdzanych nieprawidłowości oraz wyciągania prawidłowych wniosków z podjęciem właściwej decyzji klinicznej.

10.Każda kolejna lekcja powinna rozpoczynać się od od zaprezentowania przykładowego zapisu EKG ilustrującego tematykę lekcji opatrzonego komentarzem.

11.Dalsze ekrany powinny stanowić prezentację kolejnych rejestracji EKG z krótką informacją o sytuacji klinicznej

12.W testach wymaganych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każda z odpowiedzi nieprawidłowych musi być opatrzona komentarzem wyjaśniającym potencjalną przyczynę nieprawidłowej odpowiedzi i naprowadzającym na samodzielny wybór właściwej opcji.

13.Wybór niewłaściwej odpowiedzi na pytanie dotyczące EKG powinno, po odpowiednim komentarzu, prowadzić do bazy innych zapisów EKG pomagających zrozumieć omawiane zagadnienie.

14.Dodatkowym elementem jest przygotowanie 50 pytań testowych z prezentacją zapisu EKG i jedną prawidłową odpowiedzią z krótkim uzasadnieniem- dla celów egzaminu.

15.Łączna liczba zapisów EKG w ramach kursu „Test EKG” powinna wynosić co najmniej 250, w tym 200- z opisem udzielanych odpowiedzi i prowadzeniem lekarza po kolejnych stronach zarówno w przypadku udzielenia prawidłowej i nieprawidłowej odpowiedzi- celem nabycia umiejętności odczytywania EKG oraz 50- w celu przeprowadzenia egzaminu testowego- z zaznaczonymi wariantami prawidłowych odpowiedzi i krótkim kilkuzdaniowym uzasadnieniem.

16.W każdym kolejnym roku kalendarzowym lider zobowiązuje się do opracowania 25 pytań testowych z EKG- z jedną prawidłową odpowiedzią i krótkim, kilkuzdaniowym uzasadnieniem.

17.Zakres tematyczny pytań kursu pt. „Test EKG“ powinien obejmować najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw diagnostyki EKG chorób serca w zakresie wymagań aktualnego programu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii, w tym m.in.:
a. podstawy oceny prawidłowego zapisu EKG,
b. podstawowe zaburzenia rytmu i przewodnictwa,
c. charakterystyka krzywych EKG przerostu mięśnia komór/przeciążenia jam serca
d. elektrokardiograficzny obraz niedokrwienia/martwicy mięśnia sercowego m.in. przy współistnieniu zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego,
e. podstawy oceny EKG wysiłkowego oraz kryteria niedokrwienia,
f. wyniki monitorowania EKG metodą Holtera,
g. podstaw oceny rejestracji EKG u chorego z kardiostymulatorem,
h. EKG chorego z niewydolnością serca obejmujące kwalifikację do zabiegów elektroterapii,
i. kwalifikację do zabiegów ablacji układu przewodzącego.


II. Wymaganie ofertowe

1.Pełną ofertę w formacie tekstowym lub lepiej PDF przesyła się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Dyrektor Biura PTK Pani Beaty Lewandowskiej: zarzad.glowny@ptkardio.pl

2.Oferta powinna pochodzić z ośrodka/ośrodków wykonującego/-ych pełen profil badań kardiologicznych w tym implantację kardiostymulatorów, ICD i CRT-P/D oraz ablacje układu przewodzącego serca– wymagane pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

3.„Autorzy EBT“ zobowiązują się przekazać prawa autorskie do pełnej zawartości kursu na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

4.Ośrodek/ośrodki, z których pochodzą oferty wyrażą zgodę na umieszczenie w ramach kursu e-learningowego zapisów badań wykonanych w danym ośrodku – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

5.Czas tworzenia kursu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

6.Lider projektu zobowiązuje się do wprowadzenie niezbędnych modyfikacji oraz okresowej aktualizacji kursu (min. 1 raz w roku) z opracowaniem 25 nowych pytań testowych z EKG przez okres 5 lat- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

7.Oferta powinna zawierać krótki opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego z tematami poszczególnych lekcji oraz składem osobowym Autorów, wybrany oferent otrzyma w dalszej kolejności wytyczne do przygotowania materiałów źródłowych.

8.Oferta powinna zawierać wymienione poniżej elementy, które będą podlegały ocenie przez Radę Naukową Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK (dalej: Komisja Konkursowa):

a) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz dane kontaktowe osoby proponowanej do pełnienia funkcji Lidera projektu- kierownika zespołu ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego,

b) nazwy oraz dane kontaktowe pracowni i ośrodka/ośrodków, z których pochodzi oferta, oraz które w ramach koncepcji zostaną zaproszone do współpracy w zakresie opracowania materiałów,

c) imiona i nazwiska, tytuły naukowe oraz dane kontaktowe do wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koncepcji kursu,

d) opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z ogólnym planem kursu e-learningowego z podziałem na moduły (lekcje).

9.Informacja o konkursie opublikowana zostanie dnia 23 maja 2013 na stronie internetowej www.ptkardio.pl


III. Zasady postępowania konkursowego

1.Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Główny PTK w głosowaniu tajnym. Jednym z członków Komisji powinien być członek Zarządu Głównego. Rolę przewodniczącego Komisji pełni Przewodniczący Platformy Edukacyjnej PTK.

2.Konkurs uważa się za ważny gdy złożona zostanie co najmniej 1 oferta odpowiadająca wszystkim wymogom formalnym.

3.Rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach dotyczących konkursu Komisja podejmuje zwykłą większością głosów.

4.Komisja Konkursowa wybiera co najwyżej jedną ofertę.

5.Komisja Konkursowa może nie wybrać żadnej oferty.

6.Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu Prezesowi PTK do ostatecznej akceptacji bądź odrzucenia.

7.Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Prezesa PTK na stronie internetowej www.ptkardio.pl.

8.Komisja zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz przypadków spornych, nie ujętych w jego treści.


IV. Postanowienia końcowe

1.PTK zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

2.Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.

3.Od decyzji Komisji Konkursowej odnośnie wyniku postępowania konkursowego nie ma odwołania.

4.Oferty należy przesyłać do dnia 15 czerwca 2013 (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2013 roku.

6.Podpisanie Umowy o dzieło z „Autorem/Autorami EBT” nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku.

7.Pełny zakres wszystkich elementów kursu e-learningowego „Test EKG“ musi zostać przesłany pod wskazany adres do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

8.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.