Zaproszenie do składania ofert na organizację XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK w 2014 r.

2013-10-04
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje:

„XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” .
Termin Kongresu: 18 – 20 września 2014 r.
Miejsce Kongresu : Poznań, Centrum Kongresowe Poznań Targi
Przewidywana liczba uczestników: ~ 5000


Organizację Kongresu Zarząd Główny PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem w zakresie organizacji konferencji i kongresów naukowych w dziedzinie medycznej.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Kongresu należeć będzie:
Zadanie 1:
1. Wynajem na rzecz PTK powierzchni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych
2. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb Kongresu
3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowanie pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji
4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników Kongresu
5. Przygotowanie hali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami, przygotowanie projektu planu wystawy, zapewnienie logistycznej pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych
6. Zorganizowanie zabezpieczenia medycznego
7. Spakowanie toreb z materiałami kongresowymi
8. Przygotowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników Kongresu
9. Zarezerwowanie w imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 140 miejsc hotelowych dla zaproszonych Gości Kongresu w obiekcie o standardzie 4*.

Zadanie 2:
1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie Kongresu z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu.
2. Korespondencja z Gośćmi Kongresu dotycząca zakwaterowania i logistyki pobytu na Kongresie.
3. Zapewnienie rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną
4. Pomoc w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych dla Gości zagranicznych, w tym korespondencja z tym związana
5. Zapewnienie transportu dla Gości Kongresu (ok. 140 osób)
6. Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów droga elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego, przygotowanie programu naukowego do publikacji
7. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
8. Przygotowanie i prowadzenie strony www Kongresu
9. Szeroka informacja o Kongresie (media, strona internetowa, czasopisma medyczne)
10. Przygotowanie i wydanie materiałów kongresowych, w tym programu Kongresu
11. Wydanie gazety kongresowej
12. Opracowanie logo KongresuOferty (w formie papierowej i wersji elektronicznej), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 29 listopada 2013 r. do godziny 15.00 na adres:
    Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
    ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa

z dopiskiem „MK PTK 18-20.09.2014”.

Oferta winna zawierać informacje w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu imprez z udziałem środowiska medycznego.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.
Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Zarządu Głównego PTK.
Konkurs przebiegać będzie dwu etapowo:
- I złożenie oferty;
- II spotkanie z firmami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

Komitet Organizacyjny
XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.
           Załącznik do "Zaproszenie do składania ofert"