Planowane działania PTK w kadencji 2013-2015

2013-10-04


Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Przede wszystkim pragnę podziękować za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem, jakim jest powierzenie mi ważnej i zaszczytnej funkcji przewodniczenia Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu. Poprzednie 4 lata miałem przyjemność działać w Zarządzie Głównym naszego Towarzystwa. Pozwoliło mi to na dogłębne zapoznanie się z ideą PTK, celami, jakie stawia przed sobą oraz problemami, z jakimi się boryka.
Myślę, że głównymi działaniami obecnej, przypadającej na lata 2013-2015, kadencji będzie kontynuacja podjętych wcześniej, potrzebnych i zasadnych projektów. Z pewnością realizować będziemy cel, jakim jest edukacja. Edukacja środowisk medycznych, ale również pozamedycznych, w tym naszych pacjentów. Przed około rokiem rozpoczęła działalność multimedialna platforma edukacyjna. Do tej pory odnotowaliśmy duże zainteresowanie taką formą edukacji, co potwierdziło celowość jej utworzenia. Program edukacyjny platformy będzie sukcesywnie rozwijany. To, o co chcielibyśmy go rozszerzyć w najbliższych latach, to wprowadzenie kompleksowych, dobrze opracowanych informacji skierowanych do naszych potencjalnych pacjentów. Chcielibyśmy w ten sposób poprawić ich wiedzę przede wszystkim w zakresie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.
Wiemy, że poziom wiedzy wśród Polaków na temat przyczyn, następstw, metod leczenia, w tym rehabilitacji schorzeń kardiologicznych jest niewystarczający. Wprowadzenie więc takiej formy nauczania, to działanie zgodne z zasadą: lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Kadencja w latach 2013-2015 przebiegać będzie pod hasłem „Chory po zawale serca”.
Dlaczego takie hasło? Intensywny rozwój kardiologii interwencyjnej umożliwił uzyskanie doskonałych wyników leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, szczególnie w okresie wewnątrzszpitalnym. Wyniki te stawiają nas w ścisłej czołówce europejskiej i światowej. To bez wątpienia ogromne osiągnięcie. Uważam, że kolejnym celem jest zoptymalizowanie postępowania i wyników w okresie poszpitalnym. Wydaje się, że jednym z kluczowych elementów w ich poprawie byłoby zachowanie ciągłości pomiędzy leczeniem szpitalnym i poszpitalnym. Zachowanie optymalizacji kardiologii interwencyjnej, farmakoterapii, elektroterapii i rehabilitacji kardiologicznej. Pamiętajmy, że problem ten dotyczy ogromnej populacji chorych, o wciąż poważnym rokowaniu. To, w moim przekonaniu, prawdziwe wyzwanie dla naszego Towarzystwa. Planujemy opracowanie przez zespół ekspertów dokumentu przedstawiającego optymalny model opieki nad chorym po zawale, promowanie go poprzez nasz magazyn, konferencje i warsztaty szkoleniowe skierowane nie tylko do kardiologów, ale również internistów i lekarzy rodzinnych. W kolejnym etapie planowane jest podjęcie działań polegających na wdrożeniu do systemu opieki głównych zasad tego modelu.

Drugim ważnym kierunkiem dydaktyki klinicznej jest udar niedokrwienny mózgu w następstwie migotania przedsionków. Szacunkowo dotyka on w naszym kraju około 15.000 osób rocznie. Wiemy, że udar w przebiegu migotania przedsionków ma poważniejsze następstwa kliniczne, wyższą śmiertelność i wyższy stopień inwalidztwa w porównaniu z udarami niedokrwiennymi mózgu o innej etiologii. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że jest to istotny problem interdyscyplinarny, dotyczący między innymi środowisk kardiologicznych i neurologicznych. Wzajemna edukacja w tym zakresie jest, w naszym odczuciu, konieczna i w tym kierunku podejmiemy odpowiednie działania.
Realizacja tych celów wiązać się będzie z rozwojem współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, na której bardzo nam zależy.

Chciałbym również powołać Komisję PTK do współpracy z Konsultantem Krajowym ds. Kardiologii. Celem powołania nowej Komisji jest uściślenie i sformalizowanie współpracy naszego Towarzystwa z Konsultantem Krajowym. Zakres tej współpracy dotyczyć będzie między innymi wdrażania nowych technik i metod diagnostyczno-leczniczych we współdziałaniu z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych. Działania Komisji ukierunkowane będą także na edukację w zakresach tematycznych przedstawionych wcześniej.

Szanowni Państwo,
Pragnę zaprosić Państwa do współpracy z nami, zapraszam do aktywnego śledzenia podejmowanych przez nas przedsięwzięć, czynnego udziału w organizowanych pod patronatem PTK konferencjach i sympozjach, czytania naszego magazynu: „Kardiologii Polskiej”.
Zależy nam na Państwa opiniach, sugestiach, aby podejmowane przez PTK tematy i działania były odpowiedzią na realne potrzeby środowiska kardiologów.

Zbigniew Kalarus
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego