Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji SPiE PTK

2013-12-10
Komitet Organizacyjny Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologiczego "Kardiologia Prewencyjna 2014" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację konferencji.

Informacje ogólne
  1. Konferencja powinna odbyć się w listopadzie 2014 r.
  2. Przewidywana liczba uczestników: 400-500 osób.
  3. Zespołowi negocjacyjnemu, działającemu w imieniu Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji.
  4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
  5. Z tytułu nie przyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena
  • Ryzyko finansowe dla Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
  • Doświadczenie, w tym w realizacji projektów we współpracy z Sekcją Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 8 I 2014 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 13 I 2014 r.
Podpisanie umowy: do 15 II 2014 r.


Oferty należy przesłać w terminie do dnia 8 I 2014 r. na adres:

Piotr Jankowski
I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej i Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii, Uniwerstet Jagielloński Collegium Medicum
Ul. M. Kopernika 17
31-501 Kraków

Pełne informacje dotyczące warunków i wytycznych związanych z przygotowaniem oferty znajdą Państwo w załączniku poniżej.