Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji SKD PTK

2013-12-12
Szanowni Państwo,

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje:

„XIII Konferencję Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.

Termin konferencji: 13-14 czerwca 2014r.
Miejsce konferencji : Gdańsk
Przewidywana liczba uczestników: ok 180-200 osób


Organizację konferencji Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:
 1. Wynajem na rzecz Sekcji PTK przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm
 2. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej.
 3. Pomoc w przygotowaniu wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych
 4. Zakup i spakowanie toreb z materiałami.

Zadanie 2:
 1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji , z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
 2. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych. (wpisowe „FEE” 450 zł, opłata ulgowa dla studentów, pielęgniarek, techników 250 zł, wykładowcy i grupa VIP-ów ok 30 osób zwolniona z opłaty zjazdowej)
 3. Zorganizowanie zakwaterowania (noclegi uczestnicy opłacają dodatkowo) wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji (1 lunch, 3 przerwy kawowe - kawa , herbata, kruche ciasteczka), w tym rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (do 30 osób)
 4. Zorganizowanie kolacji dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji w dniu 12.06.2014 r.
 5. Zorganizowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników konferencji w dniu 13.06.2014 r. i przygotowanie oprawy artystycznej.

Zadanie 3:
 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie w pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy)
 3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne)
 4. Przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji
 5. Ubezpieczenie konferencji.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.


Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 02.01.2014 r. na adres:
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny ul.Dębinki 7
80-211 Gdańsk
Tel: 58 349 28 70 fax: 58 349 28 95
e-mail sekretariat: kasiaj@gumed.edu.pl
Osoba do kontaktu:
Dr hab.n.med. Joanna Kwiatkowska
e-mail: joannak@gumed.edu.pl

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań
w zakresie organizowania podobnych konferencji.
Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie zawartej
z Sekcją PTK.
 • Zespołowi negocjacyjnemu, działającemu w imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji.
 • Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 • Z tytułu nie przyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.

W imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
Przewodnicząca: prof. Bożena Werner