Komunikat: Roczny Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 PTK

2014-03-31
 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach Rocznego Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mogą składać aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (niezbędny roczny staż członkowski) przed ukończeniem 33 roku życia. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Młodych Naukowców przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych).
  O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych.
 2. Kandydaci do 1 maja 2014 roku zgłaszają swoje wnioski zawierające niezbędne załączniki:
  • CV wraz z lista osiągnięć naukowych i publikacji (w tym dane dotyczące IF i IH) oraz udokumentowanego doświadczenia w zakresie tematyki projektu oraz potwierdzenie posiadania odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, pracowni diagnostycznych niezbędnych do wykonania projektu (publikacje lub pismo Kierownika Kliniki)
  • adres miejsca pracy i nazwisko kierownika ośrodka,
  • aktualny certyfikat przynależności do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • opis projektu badawczego zawierający: cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, argumenty wskazujące na nowatorstwo projektu kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania, współwykonawców projektu.
 3. Termin realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 3 miesiace. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 4. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować rozumiane w szerokim zakresie zagadnienia badawcze dotyczące układu sercowo-naczyniowego.
 5. Wnioski o Roczny Grant dla Młodych Naukowców należy przesłać w formie wydrukowanej oraz w formie elektronicznej na CD, z odpowiednim dopiskiem na adres Przewodniczącego Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: ul. Stawki 3A/1, Warszawa 00-193.
 6. Wnioskodawcą lub współwykonawcą projektu nie może być osoba należąca do jury konkursu.
 7. Skład jury konkursu stanowi Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aktualny Prezes Klubu 30 PTK, Prezes-elekt i dwóch poprzednich Prezesów Klubu 30 PTK. W przypadku gdy projekt zostanie zgłoszony przez kandydata reprezentującego ośrodek osoby należącej do jury, ocenę przeprowadzają wyłącznie pozostali recenzenci.
 8. Wybór laureata.
  Jury konkursu (w składzie jak wyżej) po sprawdzeniu zgodności wniosków z punktami 1-6 regulaminu przeprowadzi w pierwszym etapie wstępną ocenę projektów według ramowego formularza punktowego i wskaże 3 kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie. W drugim etapie wymagane jest, aby wskazani kandydaci omówili projekty badawcze w formie wystąpienia na Wiosennym Spotkaniu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (8-minutowa prezentacja oraz 6-minutowa dyskusja). Ostatecznie jury wskaże nagrodzoną 1 pracę spośród projektów uczestniczących w drugim etapie na podstawie uzyskanej najwyższej średniej w szczegółowym formularzu punktowym.
 9. W roku 2014 zostanie przyznany 1 grant naukowych w wysokości 50 000,00 PLN.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 11. Grant zostanie przekazany laureatowi w terminie do 15 listopada 2014 roku.
 12. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia grantu wg wzoru – załącznik 1. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie z IF>1,0. W publikacji należy wskazać źródło finansowania. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłac wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2015 lub 2016 roku.