KOMUNIKAT KOMISJI NAUKI I GRANTÓW - Granty na Kongres ESC 2014

2014-05-07
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2014 w Barcelonie dla pierwszych Autorów przyjętych prac oryginalnych.

Wysokość refundacji – do 6000 PLN, ostatecznie zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń. Regulamin grantów dostępny jest na stronach internetowych PTK.

Najważniejsze kryteria to:
  1. Członkostwo w PTK przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz nie zaleganie z opłaceniem składek rocznych.
  2. Polski ośrodek wymieniony w abstrakcie jako miejsce powstania pracy (może być wymieniony razem z ośrodkami zagranicznymi).
  3. Przyjęta praca nie była do tej pory prezentowana na żadnym zjeździe ujętym na głównej liście grantów lub liście podanej przez Sekcje.
  4. Autor nie może otrzymać dofinansowania na więcej niż 2 wyjazdy w jednym roku kalendarzowym.
  5. Ubiegający się o delegację nie zalega z rozliczeniem finansowym wcześniej przyznanych przez PTK funduszy.


Celem otrzymania refundacji należy przesłać listownie podanie do Komisji Grantów PTK, zawierające następujące dokumenty:
  • streszczenie przyjętej pracy,
  • potwierdzenie przyjęcia pracy do prezentacji na zjeździe,
  • zaświadczenie o członkostwie PTK i nie zaleganiu z opłacaniem składek wystawione przez należny Oddział PTK,
  • adres, telefon, e-mail i numer konta banku wnioskodawcy,
  • w przypadku osób, które uprzednio otrzymały grant z centralnej listy PTK (AHA, ESC, ACC) – potwierdzenie opublikowania lub zakwalifikowania po recenzjach pracy do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Opublikowanie pracy jest nieodzownym warunkiem ubiegania się o kolejny grant i musi zostać udokumentowane we wniosku grantowym.


Przyznane fundusze rozliczane będą po przedstawieniu oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Kwota powyżej ustalonej nie będzie podlegała zwrotowi
W rozliczeniu uwzględniane będą: koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazdu koleją i autokarem- koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie, w przypadku podróży samochodem- koszty paliwa). Koszty zakwaterowania, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje limitem (w założeniu wyciąg z Monitora Polskiego nr 56), koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy organizatorzy nie zwalniają z opłaty rejestracyjnej pierwszych autorów przyjętych do przedstawienia prac.

Rozliczenie proszę przysyłać do Głównego Księgowego PTK (główna lista grantów) w terminie do 1 miesiąca od zakończenia zjazdu.

Wnioski z kompletem załączników prosimy przesyłać wyłącznie drogą pocztową na adres:

Zarząd Główny PTK
ul. Stawki 3a, lok. 1
00-193 Warszawa

Wnioski winny zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2014 roku – nadesłane później nie będą rozpatrywane.


Z poważaniem i gratulacjami dla Autorów przyjętych prac,

Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK –
Prof. Rafał Baranowski