Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji SITKiR PTK

2014-06-17
Szanowni Państwo,

Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje

„III Konferencję Intensywnej Terapii Kardiologicznej”


Termin konferencji: 21.03.2015 r.
Miejsce Konferencji: Katowice
Przewidywana liczba uczestników: ~ 300


Organizację Konferencji Zarząd Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK pragnie powierzyć profesjonalnej instytucji z dużym doświadczeniem.

Do głównych obowiązków firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:
 1. Rejestracja uczestników i pośrednictwo w rezerwacji miejsc hotelowych,
 2. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, fachowe czasopisma),
 3. Druk i rozesłanie plakatów oraz zaproszeń na konferencję wraz z formularzami rejestracyjnymi,
 4. Rejestracja uczestników w trakcie konferencji,
 5. Zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc hotelowych do indywidualnej dyspozycji i rezerwacji uczestników,
 6. Zakwaterowanie wykładowców w hotelu
 7. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe,
 8. Zapewnienie obsługi technicznej sesji (nagłośnienie sal, rzutniki, komputery, zorganizowanie pokoju przygotowawczego dla wykładowców),
 9. Zapewnienie obsługi cateringowej,
 10. Zapewnienie pomocy firmom farmaceutycznym/medycznym w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych,
 11. Zabezpieczenie formalno-prawne konferencji


Oferty, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 31.07.2014 do godz. 15.00 na adres:

Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

z dopiskiem „Konferencja ITKiR 21.03.2015”

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań w zakresie organizowania podobnych konferencji. Dodatkowo w postępowaniu ofertowym należy dołączyć następujące dane i dokumenty w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 5. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
 6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty z podaniem preliminarza szczegółowego finansowego na każde z wymaganych zadań.


Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.
Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron
Z tytułu nie przyjęcia oferty lub niewybraniem żadnej oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną ofertą (także związanych z unieważnieniem).


Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Sekcji ITKiR PTK

Ocenie podlegać będą:
 • doświadczenie we współpracy z PTK przy organizacji imprez o podobnej liczbie uczestników,
 • ryzyko finansowe dla Sekcji ITKiR,
 • warunki finansowe oferty/rodzaje kosztów:


L.PRodzaj kosztów
1.Warunki wynajmu sal wykładowych w Centrum Konferencyjnym
(wynegocjowane ceny – cena sal, cena m2 powierzchni wystawowej);
2.Wyposażenie techniczne miejsca konferencyjnego
3.Materiały konferencyjne
4.Informacja o konferencji
5.Obsługa konferencji
6.Noclegi
7.Catering
8.Inne koszta
9.Honorarium


Harmonogram:
Termin składania ofert - do 31.07.2014 r.
Otwarcie Ofert i rozstrzygnięcie: 06.08.2014 r.
Podpisanie umowy: 08.08.2014 r.Komitet Organizacyjny III Konferencji Intensywnej Terapii Kardiologicznej - 21.03.2015r. Katowice

Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa
Dr n. med. Jacek Kowalczyk
Dr n. med. Robert Zymliński