Zaproszenie do składania ofert na organizację kursu SRS PTK - Szkoła Elektropterapii

2017-01-25
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Rytmu Serca PTK organizuje kurs:

„Szkoła Elektroterapii SRS PTK –poziom zaawansowany” .


Do współpracy przy tym kursie pragnie wyłonić w drodze konkursu profesjonalną firmę
z doświadczeniem.
Do głównych zadań firmy należeć będzie:

Zadanie 1:
Warszawa – liczba uczestników 10-12 osób


1. Dokonanie wynajmu Sali z zapewnieniem sprzętu do prowadzenia wykładów;

2. Rezerwacja miejsc noclegowych dla uczestników „Szkoły Elektroterapii”;

3. Nadzór nad przeprowadzeniem kursu;

Zadanie 2:

1. Nadzór i przeprowadzenie umów dla wykładowców „Szkoły Elektroterapii”;


Zadanie 3:

1. Nadzór i przeprowadzenie umów między PTK i Szpitalami, w których uczestnicy kursu wezmą bierny udział w zabiegach – miejsca szkoleń do decyzji – 4-6 szpitali referencyjnych;

Zadanie 4:


1. Nadzór i przeprowadzenie szkoleń w ośrodku doświadczalnym (model zwierzęcy) w Zabrzu;


Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 30.01.2017 r. na adres:

Sekretariat I Kliniki Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze
z dopiskiem „Sekcja Rytmu Serca PTK ”Oferta winna zawierać informacje w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:

1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;

5. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.