Zapytanie ofertowe na administratora strony internetowej Sekcji Rytmu Serca PTK

2017-06-02
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Rytmu Serca pragnie powierzyć profesjonalnej firmie administrowanie stroną internetową Sekcji.

Zakres oferty powinien obejmować:

• koncepcję odświeżenia wyglądu i sposobu funkcjonowania obecnej strony internetowej;
• prosimy przedstawić także pomysły na aktualizację strony internetowej i kanałów komunikacji z jej użytkownikami - Członkami Sekcji i osobami zainteresowanymi tematyką;

Chcielibyśmy także poznać propozycję stworzenia nowej strony internetowej obejmującą:

- koncepcję zawartości, układu strony głównej i podstron;
- proponowaną technologię, która zostanie wykorzystana do wykonania serwisu;
- proponowany sposób zarządzania zawartością/aktualizacji.

Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 15 czerwca br. na adres:

Sekretariat Katedry Kardiologii
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. Szpitalna 2
44-100 Zabrze


Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
- Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie zawartej z PTK.
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa.

Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.