Zaproszenie do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego oficjalnego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Polska”

2017-06-09
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracamy się z zaproszeniem do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” na okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o następne 2 lata (do 31 grudnia 2021).
Ogólne zasady przeprowadzania konkursu i inne dokumenty związane z prowadzonym konkursem, dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa WWW.ptkardio.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prosi wszystkich chętnych o przygotowanie oferty konkursowej z uwzględnieniem następujących elementów:
1. listu motywacyjnego z deklaracją uczestnictwa w konkursie
2. życiorysu ze spisem dorobku naukowego
3. krótkiego opisu dotychczasowej działalności na polu wydawniczym

Kandydaci na Redaktora Naczelnego powinni:
1. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk medycznych
2. posiadać duży dorobek naukowy w zakresie kardiologii udokumentowany opublikowanymi pracami w czasopismach z listy filadelfijskiej
3. posiadać pozycję międzynarodową gwarantującą prawidłowe kierowanie pismem.

Termin wpłynięcia ofert do siedziby ZG PTK upływa 7 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00
Oferty prosimy przekazać pocztą elektroniczną na adres:
zarzad.glowny@ptkardio.pl

a podpisane oryginały na adres:

Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ul. Stawki 3A/1
Warszawa 00-193

Do kontaktu:
tel.: 0-22.887-18-56
faks: 0-22.887-18-58

Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego