Zapytanie ofertowe na usługę koordynacji projektu - Badanie rozpowszechnienia nadciśnienia płucnego w populacji polskiej - BNP-PL

2017-12-18
Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę koordynacji projektu: Badanie rozpowszechnienia nadciśnienia płucnego w populacji polskiej - BNP-PL.

Przedmiot Zapytania ofertowego

Usługa koordynacji całościowej projektu: Badanie rozpowszechnienia nadciśnienia płucnego w populacji polskiej - BNP-PL („Projekt“) prowadzonego przez Sekcję Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz koordynacji współpracy z placówkami medycznymi biorącymi udział w projekcie, organizacji spotkań wymaganych do realizacji Projektu, zapewnienia opinii prawnych, doradztwa marketingowego, doradztwa z zakresu public relations itp.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za koordynację Projektu należeć będzie:

1) zapewnienia środków niezbędnych do obsługi Projeku tj. zatrudnienie pracownika sekretariatu o odpowiednich umiejętnościach koordynującego Projekt, użyczenie linii telefonicznej i serwerów internetowych, zapewnienie materiałów biurowych i innych niezbędnych narzędzi;
2) doradztwa w zakresie obsługi prawnej Projektu tj. przygotowanie lub konsultacja umów, opinie prawne innych dokumentów;
3) współpracy z placówkami medycznymi biorącymi udział w Projekcie oraz administratorem bazy prowadzonej dla Projektu;
4) nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu;
5) cyklicznego podsumowywania realizacji Projektu;
6) współpracy przy zdobywaniu grantów naukowych;
7) reprezentacji w ramach Projektu w rozmowach z wydawnictwami, środowiskiem farmaceutycznym itp., w zależności od potrzeb.

Informacje ogólne

1. Projekt: Badanie rozpowszechnienia nadciśnienia płucnego w populacji polskiej - BNP-PL („Projekt“) jest projektem naukowym i prowadzony jest przez Sekcję Krążenia Płucnego PTK.
2. Współpraca obejmuje placówki medyczne realizujące program leczenia nadciśnienia płucnego w populacji dorosłych i dzieci, PTK oraz administartora bazy danych.
3. Zespołowi negocjacyjnemu, działającemu w imieniu Zarządu Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji.
4. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
5. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Krążenia Płucnego PTK, ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem oferty ,
c. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d. szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
e. wskazanie terminu obowiązywania oferty,
f. określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
g. oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w konkursie ofert i niezgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ani Sekcji Krążenia Płucnego PTK żadnych roszczeń związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz ze złożoną ofertą, w tym związanych z niewybraniem oferty oferenta lub niewybraniem żadnej oferty, a także związanych z unieważnieniem Zapytania Ofertowego,
h. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
i. oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany w wyznaczonym terminie do uzupełnienia oferty o brakujące dane.

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

• Cena
• Doświadczenie w realizacji projektów naukowych we współpracy z Towarzystwami Naukowymi.
• Doświadczenie w pracy z bazami medycznymi.

Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 27.12.2017 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 30.12.2017 r.
Podpisanie umowy: do 10. 01.2018 r.


Oferty należy przesłać w terminie do dnia 27.12.2017 r. na adres:

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje:

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
grzegorzkrakow1@gmail.com


Łączymy wyrazy szacunku,
Zarząd Sekcji Krążenia Płucnego PTK