Zaproszenie do negocjacji w sprawie wyłonienia wydawcy oficjalnego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Polska”

2018-04-27
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zapraszam do negocjacji mających na celu wyłonienie wydawcy „Kardiologii Polskiej” na okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2021, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o następne 2 lata (do 31 marca 2023). Regulamin konkursu i inne dokumenty związane z prowadzonym konkursem, dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptkardio.pl
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zakłada następujące długofalowe cele czasopisma „Kardiologia Polska”:
1. Utrzymanie i dalszy wzrost poziomu naukowego pisma (ocenianego według obiektywnych kryteriów: Impact Factor, Index Copernicus).
2. Zwiększenie nakładu.
3. Powiązanie między opłatą kongresową dorocznego kongresu Towarzystwa, a prenumeratą pisma.
4. Wydawanie polskich wersji zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, niedługo po ich publikacji w European Heart Journal.
5. Utrzymanie elektronicznego systemu przyjmowania i recenzowania prac.
6. Przynoszenie dochodu pozwalającego na dalszy rozwój czasopisma oraz prowadzenie działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Aktualny nakład czasopisma „Kardiologia Polska” wynosi 4000 egzemplarzy miesięcznie.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prosi o przygotowanie oferty z uwzględnieniem następujących elementów:
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa z odniesieniem do każdego z niżej wymienionych kryteriów oceny oferenta.
2. Model współpracy oraz jego warunki ekonomiczno-prawne, z preliminarzem budżetowym określającym wydania standardowe, suplementy, numery związane ze zjazdami PTK, publikację zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podział dochodów z reklam.
3. Potwierdzone kopie dokumentów firmy: NIP, REGON, wyciąg z KRS.
4. Pisemne opinie Redaktorów Naczelnych wydawanych przez Wydawnictwo pism o Wydawcy.
5. Przykładowe egzemplarze obecnie wydawanych czasopism naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Kandydaci oceniani będą według następujących kryteriów:
1. Doświadczenie w wydawaniu medycznych czasopism naukowych i naukowo- dydaktycznych (liczba czasopism wydawanych aktualnie i w przeszłości, tytuły, nakłady, liczba prenumeratorów, okres wydawania).
2. Pozycja naukowa wydawnictwa (według rankingu Index Copernicus oraz Współczynnika wpływu (Impact factor) poszczególnych czasopism oraz skumulowany dla danego Wydawcy).
3. Okres działalności wydawniczej oferenta w dziedzinie medycyny;
4. Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczo-poligraficzno-logistycznego, obejmującego następujące główne elementy:
• Dział Redakcji (gwarantujący przejęcie manuskryptów z Redakcji czasopisma, redakcję i korektę językową tekstów wersji polskiej i angielskiej, konieczne zagwarantowanie możliwości bardzo szybkich tłumaczeń wytycznych ESC),
• Dział DTP (skład i łamanie tekstów),
• Dział Graficzny (opracowanie graficzne projektów i rycin),
• Dział Logistyczny (dystrybucja wytworzonych produktów),
• Dział Prawny (umożliwiający ochronę praw autorskich PTK dotyczących standardów ESC).
5. Posiadanie własnego zaplecza technicznego oraz osobowego gwarantującego sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczego i dystrybucyjnego w odniesieniu do wersji elektronicznej czasopisma.
6. Doświadczenie w prowadzeniu i dystrybucji wersji elektronicznych czasopism.
7. Doświadczenie w sprzedaży prenumerat i/lub poszczególnych numerów czasopisma (wersja elektroniczna / wersja drukowana) oraz pojedynczych artykułów (wersja elektroniczna, z wykorzystaniem bankowych kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych).
8. Posiadanie urządzeń serwerowych wraz z gwarantowanym podtrzymaniem zasilania oraz łączem o wysokiej przepustowości.
9. Posiadanie w ramach struktury organizacyjnej oferenta wyspecjalizowanej jednostki marketingu z doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów wydawniczych i reklamowych na rynku medycznym.
10. Posiadanie przez oferenta nowoczesnych narzędzi do obsługi czasopisma, takich jak:
• internetowy panel recenzencki,
• serwis przesyłania manuskryptów do Redakcji za pośrednictwem strony internetowej.
11. Doświadczenie w tłumaczeniu i publikacji międzynarodowych zaleceń medycznych.

Oferty proszę kierować na adres:

Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ul. Stawki 3A/1
00-193 Warszawa
tel.: +48 22 887 18 56
faks: +48 22 887 18 58
listel: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Termin składania ofert: 30 czerwca 2018 r.


Prof. dr hab. med. Anetta Undas
Przewodnicząca Komisji Konkursowej