Zaproszenie do konkursu na projekt logo Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

2018-09-06
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SEKCJI KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na projekt logo Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystw Kardiologiczne – Sekcja Kardiologii Dziecięcej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa („Organizator”).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.09.2018 roku i trwa do 30.09.2018 roku włącznie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2018. roku

CEL KONKURSU
5. Celem Konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK („Sekcja”), który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Sekcji („Logo”).
6. Logo będzie znakiem rozpoznawczym Sekcji, jej wizytówką, będzie wykorzystywane m. in. na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
7. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę Sekcji.

UCZESTNICY KONKURSU
8. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych oraz prawnych.
9. Obowiązkiem uczestnika Konkursu („Uczestnik”) i jednocześnie warunkiem uczestnictwa
w Konkursie, jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie zgodnie z pkt. 12 Regulaminu.
10. W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.


WARUNKI UCZESTNICTWA
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i zamieszczonego na stronie www.ptkardio.pl
i przysłanie go razem z projektem Logo oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu - w formie papierowej i elektronicznej, na adres:

Prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33. 60-572 Poznań
e-mail: wbobkowski@mp.pl
z dopiskiem „Logo dla Sekcji"

13. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:
a) imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych firma (nazwa) osoby prawnej oraz imiona
i nazwiska osób podpisujących formularz ze wskazaniem podstawy umocowania (członek zarządu/prokurent/pełnomocnik),
b) data urodzenia, w przypadku osób prawnych dane rejestrowe;
c) adres do korespondencji,
d) telefon kontaktowy,
e) adres e-mail,
f) numer NIP..
14. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
15. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym przystąpienie do udziału
w Konkursie, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do stworzonego Logo (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych – tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz że przeniesienie autorskich prawa majątkowych do Logo nie narusza żadnych praw osób trzecich, i że prawo Uczestnika do Logo nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich oraz że wyraża zgodę na korzystanie z projektu Logo na czas trwania Konkursu na cele związane z jego przeprowadzeniem,
b) przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu
i zobowiązuje się je stosować oraz nie narusza żadnego z postanowień Regulaminu;
c) zaprojektowane Logo powstało wyłącznie dla celów Konkursu, jest utworem pierwotnym i nie było wcześniej nigdzie publikowane;
16. Z chwilą uznania zgłoszonego do Konkursu projektu Logo za najlepszy (wygrania Konkursu), PTK nabywa prawo własności egzemplarza Logo i wszelkie autorskie prawa majątkowe do Logo, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych prawa na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy Logo. Przeniesienie autorskich praw majątkowych uprawniać będzie do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzanie Logo w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) Logo dowolną techniką
i w dowolnej formie oraz w dowolnej ilości egzemplarzy, a także rozpowszechnianie egzemplarzy utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów logo;
b) wprowadzanie Logo lub jego fragmentów do pamięci dowolnej ilości komputerów;
c) wprowadzanie i udostępnianie Logo lub jego fragmentów w sieci Internet oraz
i w innych sieciach komputerowych;
d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych;
e) dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) logo i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub tłumaczeń, jak też ich rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki
i w dowolnej ilości egzemplarzy;
f) modyfikowanie całości Logo oraz jego pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej ilości egzemplarzy,;
g) łączenie Logo oraz jego fragmentów z innymi, także takimi, które nie powstały
w wyniku działań autora Logo i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki
i w dowolnej ilości egzemplarzy, ;
h) odtwarzanie i reemitowanie Logo lub jego fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń,
i) nadawanie Logo za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
17. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 projekty Logo.
18. Logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, w skład której wchodzą:
a) Logo w wersji kolorowej na białym tle, zapisane w formacie JPG,
b) Logo w wersji czarno – białej, zapisane w formacie JPG.
19. Prace konkursowe (formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami, w tym z projektem/ami Logo) nie będą zwracane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone i po zakończeniu Konkursu trwale usunie nienagrodzone projekty Logo.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
21. Oceny nadesłanych przez Uczestników projektów Logo, dokona komisja konkursowa złożona z trzech członków Zarządu Sekcji („Komisja”).
22. Po dokonaniu oceny nadesłanych prac, Komisja sporządzi listę 10 najlepszych projektów Logo, a następnie, w drodze głosowania, wyłoni laureata Konkursu. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zajął 1 miejsce, tj. otrzymał największa liczbę głosów członków Komisji.
23. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować Organizatora.
24. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz
z podaniem uzasadnienia, na adres mailowy wbobkowski@mp.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
25. Reklamacje, których przedmiotem jest kwestionowanie oceny Logo Uczestnika dokonanej przez Komisję, nie będą uwzględniane. Ocena zgłoszonych Logo dokonywana jest przez członków Komisji, którzy ocen dokonują według swojego uznania.
26. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
27. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

NAGRODY
28. Uczestnik Konkursu, który decyzją Komisji Konkursowej zajął 1 miejsce („Laureat”) otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych
i 00/100) („Nagroda”), Wartość przekazanej Nagrody wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
29. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 października 2018 poprzez zatwierdzenie wyborów Komisji przez Przewodniczącego Zarządu Sekcji.
30. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ptkardio.pl.
31. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród pieniężnych Laureatom Konkursu z przyczyn niezależnych i niezamierzonych ze strony Organizatora.
33. Formę, termin i sposób przekazania nagród ustala Organizator.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub firmy (nazwy)
i informacji o Laureacie oraz umieszczenia tych informacji na stronie www.ptkardio.pl, na co Uczestnik wyraża zgodę z chwilą przystąpienia do Konkursu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
35. Administratorem danych osobowych Uczestników, będących osobami fizycznymi,(„Dane“) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
36. Podanie Danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Odmowa podania Danych jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
37. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
38. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
39. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w przypadku przyznania Nagrody – Dane osoby, której Nagroda została przyznana - w celu rozliczenia Nagrody, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
40. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
41. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych i do przenoszenia Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: wbobkowski@mp.pl
42. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: wbobkowski@mp.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/na wyrażam, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych w niezbędnym zakresie przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa („PTK”), w celu organizacji konkursu na najlepsze logo dla Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, iż przysługuje mi możliwość wycofania zgody w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez PTK, o celu ich zbierania, podstawie przetwarzania, charakterze wymogu przetwarzania i konsekwencji ich nie podania, okresie przetwarzania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania. Ponadto, poinformowano mnie, że w razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, jestem uprawnionym do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym z dniem 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


.............................................................
(czytelny podpis)

2018_09_06_załącznik nr 1.doc