Zapytanie ofertowe na organizację Konferencji SWWS PTK w 2019 roku

2018-12-13
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
IX KONFERENCJA SEKCJI WAD WRODZONYCH SERCA U MŁODOCIANYCH I DOROSŁYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Data: 16 marca 2019 r. (sobota)
Miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Organizator: Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk


Biuro konferencji:
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 33 99, fax: 12 614 33 32, e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

Szanowni Państwo,
jako Komitet Organizacyjny IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Kraków, 16 marca 2019 roku („Konferencja”), zamierzamy powierzyć organizację Konferencji profesjonalnemu wykonawcy („Wykonawca”) z odpowiednim doświadczeniem w organizacji podobnych wydarzeń.

Do obowiązków Wykonawcy należałoby m.in. zorganizowanie następujących elementów zasadniczych Konferencji:

1. nagłośnienie informacji o Konferencji (strona internetowa, fachowe czasopisma medyczne, media);
2. przygotowanie, druk i rozesłanie komunikatów oraz zaproszeń na Konferencję wraz z formularzami rejestracyjnymi;
3. rejestracja uczestników Konferencji;
4. przygotowanie obiektu, sali wykładowej dla ok. 300 - 400 osób z całkowitą obsługą multimedialną;
5. zorganizowanie zakwaterowania oraz kolacji dla ok. 30 VIP-ów PTK - Członkowie Zarządu Głównego PTK, Przewodniczący Sekcji, wybitni eksperci;
6. przygotowanie powierzchni wystawowej dla firm farmaceutycznych, sprzętowych, wydawnictw medycznych z możliwością ustawienia zróżnicowanych stoisk wystawienniczych;
7. przygotowanie planu stoisk wystawienniczych oraz profesjonalna pomoc firmom farmaceutycznym i sprzętowym w czasie rozkładania i składania stoisk wystawienniczych;
8. zorganizowanie profesjonalnej recepcji Konferencji w miejscu jej odbywania;
9. przygotowanie do druku oraz wydrukowanie programu Konferencji, zaprojektowanie i wykonanie toreb/teczek dla uczestników Konferencji, zaprojektowanie i wykonanie imiennych identyfikatorów dla uczestników Konferencji, zaprojektowanie i wykonanie imiennych certyfikatów dla uczestników Konferencji;
10. zapewnienie profesjonalnej obsługi technicznej sesji, które odbędą się podczas Konferencji (nagłośnienie sal, ekrany, projektory multimedialne, odpowiedni sprzęt komputerowy);
11. przygotowanie miejsca/pokoju, w którym wykładowcy będą mogli przygotować się do wygłoszenia wykładów (centrum obsługi wykładowców - slide room);
12. zapewnienie obsługi cateringowej Konferencji (przerwy kawowe, lunch - zgodnie z programem Konferencji);
13. przygotowanie i obsługa VIP room’u;
14. zorganizowanie zabezpieczenia medycznego oraz ochrony Konferencji;
15. ubezpieczenie Konferencji;
16. przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu Konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK;
17. zawarcie odpowiednich umów wykonawczych dotyczących przeprowadzenia Konferencji.

Finanse i rozliczenia

1. Środki finansowe na przeprowadzenie Konferencji pozyskiwane od sponsorów przez Komitet Organizacyjny Konferencji oraz Wykonawcę Konferencji na przeprowadzenie Imprezy będą gromadzone na odpowiednim koncie utworzonym przez PTK.
2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu Konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK leży po stronie Wykonawcy.
3. Rozliczenie środków finansowych Konferencji zostanie dokonane przez Dział Finansowo-Księgowy PTK.
4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po akceptacji powyższego rozliczenia przez Komitet Organizacyjny Konferencji oraz Zarząd PTK.

Oferty, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta (z podaniem przewidywanego budżetu Konferencji) należy składać w terminie do 28 grudnia 2018 roku na adres:
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Kopie ww. ofert można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl
Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań i doświadczeń w zakresie organizowania podobnych do Konferencji imprez.

Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy.

1. Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy oferentem, jego przedstawicielami prawnymi oraz osobami reprezentującymi Komitet Organizacyjny Konferencji także biorącymi w niej udział.
2. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą.
4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
5. W przypadku oferentów nie sporządzających bilansu – informacja o obrotach, zyskach oraz zobowiązaniach i należnościach ogółem za okres trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku gdy oferent prowadzi działalność krócej aniżeli trzy lata – za cały okres prowadzenia działalności.
6. W przypadku oferentów sporządzających bilans – bilans oraz rachunek zysków i strat za okres trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku gdy oferent prowadzi działalność krócej aniżeli trzy lata – za cały okres prowadzenia działalności.
7. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
9. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu imprez z udziałem środowiska medycznego.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.

Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego.
Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
- I złożenie oferty i weryfikacja złożonych dokumentów;
- II spotkanie z oferentami wybranymi w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji.

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66 – 71 Kodeksu cywilnego.

Konsultantem Prawnym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest Kancelaria Prawna:
Łozowska & Reczyńska-Ratajczak sp. K.
ul. Marokańska 4 L
03-977 Warszawa
fax: 22/ 672-01-04

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kraków, 16 marca 2019 r.

Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska