Zaproszenie do składania ofert na organizację Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK „Kardiologia Prewencyjna 2022” oraz prowadzenie strony internetowej Sekcji

2022-02-21

20 II 2022

Zapytanie ofertowe 

Komitet Organizacyjny Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2022" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację konferencji. Wolą Sekcji jest powierzenie organizacji konferencji profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem w organizacji wydarzeń podobnego typu. Wolą Sekcji jest organizacja tradycyjnej (stacjonarnej) konferencji, ale warunki epidemiczne mogą spowodować konieczność organizacji konferencji w wersji zdalnej.

Ponadto wolą Sekcji jest zlecenie zaprojektowania i prowadzenia profesjonalnej i nowoczesnej strony internetowej Sekcji.

Przedmiot zapytania ofertowego

Zadanie I – organizacja konferencji

I
Organizacja konferencji naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2022 - nowości, wytyczne, wątpliwości" w wersji stacjonarnej, która odbędzie się w Krakowie w dn. 18-19 listopada 2022 r. 

Przewidywana liczba uczestników: 600

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:

 1. Wynajem przestrzeni i co najmniej czterech sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych
 2. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb Konferencja
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji
 4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników i wykładowców Konferencji
 5. Przygotowanie sali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowywania stoisk wystawienniczych
 6. Przygotowanie toreb z materiałami konferencyjnymi
 7. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną w czasie Konferencji, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu
 8. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników Kongresu, w tym rezerwacja hotelu dla wszystkich zaproszonych Gości Konferencji, ok. 70 osób
 9. Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla Gości zagranicznych
 10. Zapewnienie transportu (na terenie miasta) dla Gości Konferencji (ok. 60-70 osób)
 11. Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów drogą elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego, przygotowanie programu naukowego do publikacji
 12. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 13. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Konferencji
 14. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu Konferencji
 15. Organizacja wydawania materiałów konferencyjnych uczestnikom
 16. Opracowanie identyfikacji wizualnej Konferencji
 17. Szeroka promocja Konferencji przed i w czasie jej trwania, zapewniająca dużą frekwencję
 18. W okresie pokonferencyjnym szeroka promocja tematów poruszanych w czasie Konferencji

II
Organizacja konferencji naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2022 - nowości, wytyczne, wątpliwości" w wersji zdalnej, która odbędzie się w dn. 18-19 listopada 2022 r. 

Przewidywana liczba uczestników: 3 000

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:

 1. Przygotowanie co najmniej trzech kanałów transmisji sesji (wykładów, debat) bez obecności na miejscu wykładowców, z transmisją wszystkich wykładów (dyskusji) spoza studia
 2. Przygotowanie jednego studia dla organizatorów z transmisją sesji w internecie
 3. Transmisja wszystkich sesji w czasie rzeczywistym
  Nagranie wybranych sesji z możliwością ich emisji w późniejszym terminie
  5. Zapewnienie interaktywnego udziału uczestników Konferencji z możliwością komentowania i zdawania pytań wykładowcom w czasie rzeczywistym
 4. Umożliwienie uczestnikom Konferencji zdalnego udzielania odpowiedzi (głosowania) na pytania zadawane w trakcie wykładów
 5. Zapewnienie możliwości zamieszczania reklam na stronie internetowej konferencji (wirtualna wystawa) oraz w kanałach, w których będą transmitowane sesje. Reklamy umieszczane na stronie internetowej powinny umożliwiać interakcję z partnerami Konferencji.
 6. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego dostępu do zawartości Konferencji wyłącznie po zalogowaniu się uczestnika.
 • Korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom i partnerom Konferencji
 • Rejestracja uczestników drogą elektroniczną przed i w czasie Konferencji oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu.
 • Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów drogą elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego, przygotowanie programu naukowego do publikacji
 • Zapewnienie informacji oraz korespondencji z wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 • Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Konferencji
 • Przygotowanie materiałów konferencyjnych, w tym programu Konferencji
 1. Opracowanie identyfikacji wizualnej Konferencji
 2. Szeroka promocja Konferencji przed i w czasie jej trwania, zapewniająca dużą frekwencję
 3. W okresie pokonferencyjnym szeroka promocja tematów poruszanych w czasie Konferencji

III
Organizacja konferencji naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2022 - nowości, wytyczne, wątpliwości" w wersji mieszanej (wykładowcy wykładają z centrum konferencyjnego, uczestnicy mogą uczestniczyć w konferencji w centrum handlowym lub zdalnie), która odbędzie się w dn. 18-19 listopada 2022 r. 

 

Przewidywana liczba uczestników: 3 000

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:

 1. Przygotowanie co najmniej trzech sal wykładowych pełniących jednocześnie rolę studiów z możliwością transmisji sesji w internecie
 2. Aranżacja obiektu dla potrzeb Konferencji
 3. Przygotowanie co najmniej trzech kanałów transmisji sesji (wykładów, debat)
 4. Transmisja wszystkich sesji w czasie rzeczywistym
 5. Nagranie wybranych sesji z możliwością ich emisji w późniejszym terminie
 6. Zapewnienie interaktywnego udziału uczestników Konferencji z możliwością komentowania i zdawania pytań wykładowcom w czasie rzeczywisty
 7. Umożliwienie uczestnikom Konferencji zdalnego udzielania odpowiedzi (głosowania) na pytania zadawane w trakcie wykładów
 8. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji
 9. Zapewnienie obsługi cateringowej dla wykładowców Konferencji
 10. Zapewnienie możliwości zamieszczania reklam na stronie internetowej konferencji (wirtualna wystawa) oraz w kanałach, w których będą transmitowane sesje. Reklamy umieszczane na stronie internetowej powinny umożliwiać interakcję z partnerami Konferencji.
 11. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego dostępu do zawartości Konferencji wyłącznie po zalogowaniu się uczestnika.
 12. Przygotowanie toreb z materiałami konferencyjnymi
 13. Korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom i partnerom Konferencji
 14. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną w czasie Konferencji, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom kongresu
 15. Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów drogą elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego, przygotowanie programu naukowego do publikacji
 16. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników Kongresu, w tym rezerwacja hotelu dla wszystkich zaproszonych Gości Konferencji, ok. 70 osób
 17. Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla Gości zagranicznych
 18. Zapewnienie transportu (na terenie miasta) dla Gości Konferencji (ok. 60-70 osób)
 19. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe
 20. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Konferencji
 21. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu Konferencj
 22. Organizacja wydawania materiałów konferencyjnych uczestnikom
 23. Opracowanie identyfikacji wizualnej Konferencji
 24. Szeroka promocja Konferencji przed i w czasie jej trwania, zapewniająca dużą frekwencję
 25. W okresie pokonferencyjnym szeroka promocja tematów poruszanych w czasie Konferencji

Zadanie II – organizacja konferencji

Zaprojektowanie i prowadzenie strony internetowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod adresem: www.prewencja.ptkardio.pl

Do głównych zadań firmy należeć będzie:

 1. Zaprojektowanie nowoczesnej i profesjonalnej strony internetowej, która będzie współpracować z wszystkimi systemami (np. Windows, iOS)  działającymi na urządzeniach stacjonarnych, jak i przenośnych.
 2. Prowadzenie strony internetowej, w tym usuwanie wszelkich błędów oraz uaktualnianie treści strony internetowej zgodnie z sugestiami osób upoważnionych przez Sekcję


Informacje ogólne

 1. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 listopada 2022 r.
 2. Zespołowi negocjacyjnemu, działającemu w imieniu Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części (w tym na realizację tylko jednego zadania), nieprzyjęcia oferty bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji, a także prowadzenia negocjacji.
 3. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 4. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, ani w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 5. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.


Informacje szczegółowe
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem oferty ,
c. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d. szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
e. wskazanie terminu obowiązywania oferty,
f. określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
g. oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w konkursie ofert i niezgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ani Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK żadnych roszczeń związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz ze złożoną ofertą, w tym związanych z niewybraniem oferty oferenta lub niewybraniem żadnej oferty, a także związanych z unieważnieniem Zapytania Ofertowego,
h. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
i. oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań. 
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany w wyznaczonym terminie do uzupełnienia oferty o brakujące dane.

Termin składania ofert w formie pisemnej: 22 III 2022 r.

Ofertę, podpisaną przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy przesłać na adres: 

Piotr Jankowski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa