Zapytanie ofertowe na obsługę PR inicjatywy: Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022

2022-04-12

I.
Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ANS PTK) zamierza zorganizować:

Inicjatywę pn. „Dzień Świadomości Niewydolności Serca 2022” z konferencją prasową w formule onsite + online („Dzień Świadomości Niewydolności Serca").

Termin: 03-04.2022
Miejsce: Łódź + komunikacja PR o zasięgu ogólnopolskim
Przewidywana liczba odbiorców działań PR: 3000 osób* (poprzez działania medialne)

 • W oparciu o raport z instytucji zewnętrznej profesjonalnie monitorującej dotarcie medialne


II.
Obsługę PR Dnia Świadomości Niewydolności Serca ANS PTK pragnie powierzyć cieszącemu się nieposzlakowaną opinią Środowiska Kardiologicznego i Dziennikarzy (referencje będą stanowiły istotny atut oferty) profesjonalnemu oferentowi, wyspecjalizowanemu w dziedzinie komunikacji medycznej i doświadczonemu we współpracy z towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjentów. Specjalizacja w obszarze komunikacji kardiologicznej będzie dodatkowym atutem. Do głównych zadań wybranego do obsługi PR Konferencji podmiotu należeć będzie:

Zadania:

 1. Press room Dnia Świadomości Niewydolności Serca 2022 - kompleksowa obsługa PR i bieżąca współpraca z mediami w obszarze ww. inicjatywy, kierowanej dwutorowo: do opinii publicznej i środowiska medycznego;
 2. Przygotowanie merytoryczne konferencji prasowej poświęconej niewydolności serca, zaplanowanej na 3 czerwca 2022 roku w Łodzi (onsite + online), w ramach Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca PTK; ewentualna moderacja spotkania (do potwierdzenia);
 3. Press kit: opracowanie planu medialnego i oryginalnych materiałów prasowych nawiązujących do kluczowych założeń i zagadnień Konferencji ANS PTK (do 5 materiałów); redakcja, akceptacja ze wskazanymi ekspertami, dystrybucja medialna i follow up przygotowanych artykułów;
 4. Opracowanie raportu PR z odniesieniem do wiarygodnych danych (metryk) pochodzących z niezależnych źródeł profesjonalnie monitorujących media.

III.
Informacje ogólne:

 1. Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
 2. Umowę z wybranym do obsługi PR Konferencji podmiotem uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 Kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

IV.
Informacje szczegółowe dotyczące składanej oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy.
 4. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie/informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
 6. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 7. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
 8. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty.
 9. Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.
 10. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać.
 11. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
 12. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.
 13. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.
 14. Każda oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.

V.
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa. Postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap złożenie oferty;
- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji. PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.

VI.
Oferty w wersji online podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 25 kwietnia 2022 roku na adres mailowy: kardiologia.umed@umed.lodz.pl