Zaproszenie do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego oficjalnego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Polska”

2022-04-12

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracamy się z zaproszeniem do udziału w konkursie na Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” na okres od 1 czerwca 2022 do 31 grudnia 2023, z możliwością bezkonkursowego przedłużenia umowy o następne 2 lata (do 31 grudnia 2025).

Ogólne zasady przeprowadzania konkursu i inne dokumenty związane z prowadzonym konkursem, dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.ptkardio.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prosi wszystkich chętnych o przygotowanie oferty konkursowej z uwzględnieniem następujących elementów:

  1. listu motywacyjnego z deklaracją uczestnictwa w konkursie
  2. życiorysu ze spisem dorobku naukowego
  3. krótkiego opisu dotychczasowej działalności na polu wydawniczym

Kandydaci na Redaktora Naczelnego powinni:

  1. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk medycznych
  2. posiadać duży dorobek naukowy w zakresie kardiologii udokumentowany opublikowanymi pracami w czasopismach z listy filadelfijskiej
  3. posiadać pozycję międzynarodową gwarantującą prawidłowe kierowanie pismem.

Termin wpłynięcia ofert do siedziby ZG PTK upływa 16 maja 2022 roku o godz. 10.00. 

Oferty prosimy  przekazać pocztą elektroniczną na adres:
zarzad.glowny@ptkardio.pl

a podpisane oryginały na adres:

Biuro Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ul. Stawki 3A/1 
00-193 Warszawa

Do kontaktu: 
tel.: 0-22/887-18-56 
faks: 0-22/887-18-58 

Prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. med. Paweł Burchardt
Przewodniczący Komisji Konkursów i Przetragów PTK 

 

Regulamin i harmonogram konkursu w załącznikach.