Zapytanie ofertowe na organizację spotkania edukacyjnego w zakresie niewydolności serca– cykl (online)

2022-09-08

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ANS PTK) zamierza zorganizować: 

spotkanie edukacyjne w zakresie niewydolności serca– cykl (online)

Termin: 10.2022 
Przewidywana liczba odbiorców: 100-150 osób / spotkanie

Organizację spotkania edukacyjnego ANS PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem. 

Do głównych zadań należeć będzie:

1. Przygotowanie kanału transmisji szkolenia i zapewnienie obsługi technicznej szkolenia. 
2. Transmisja szkolenia w czasie rzeczywistym. 
3. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego dostęp do zawartości spotkania wyłącznie po zalogowaniu się uczestnika. 
4. Zapewnienie interaktywnego udziału uczestników spotkania z możliwością zadawania pytań i dyskusji w czasie rzeczywistym w formie moderowanego czatu. 
5. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną przed i w czasie szkolenia. 
6. Zapewnienie możliwości zamieszczania reklam w kanale, w którym będzie transmitowane spotkanie. 
7. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi wykładowcami oraz uczestnikami. 
8. Ubezpieczenie spotkań edukacyjnych. 
9. Certyfikacja wydarzenia w ramach INFARMY. 
10. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK. 

Informacje szczegółowe dotyczące składanej oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 
2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy. 
4. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie/informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta. 
6. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji. 
7. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego. 
8. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty. 
9. Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań. 
10. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać. 
11. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań. 
12. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem wg kalkulacji jednego spotkania. Elementem kosztorysu powinno być również przygotowanie raportu naukowo-badawczego związanego z diagnostyką i leczeniem pacjentów z niewydolnością serca w Polsce przez osoby uczestniczące w spotkaniu. 
13. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania. 
14. Każda oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane. 
15. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań w zakresie organizowania podobnych spotkań/konferencji. 

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie zawartej z PTK. 

Ocenie podlegać będą: 

- doświadczenie przy organizacji imprez o podobnej liczbie uczestników 

- warunki finansowe oferty/rodzaje kosztów. 

Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. 

Oferty w wersji online, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 23.09.2022 r. na adres mailowy: kardiologia.umed@umed.lodz.pl