Zapytanie ofertowe na organizację XXVII MK PTK w 2023 r.

2022-12-27

Szanowni Państwo,

I. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939, NIP: 954-21-39-638 organizuje:

„XXVII Międzynarodowy Kongres  Polskiego Towarzystwa  Kardiologicznego” („Kongres”).
Termin Kongresu: 28-30.09.2023 r.

II. Miejsce i forma odbycia Kongresu: stacjonarnie - Poznań, Centrum Kongresowe Poznań Targi

III. Przewidywana liczba uczestników Kongresu: ~ 5000 (w wersji „on-site”)

IV. Organizację Kongresu Zarząd Główny PTK pragnie powierzyć profesjonalnemu przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem organizacji imprez podobnego typu.

V. Do głównych zadań podmiotu wybranego przez PTK do zorganizowania Kongresu należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Wynajem na rzecz PTK przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych.
 2. Aranżacja obiektu i sal wykładowych dla potrzeb Kongresu.
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sal wykładowych i całego obiektu wraz z przygotowaniem pomieszczenia dla przyjmowania prezentacji.
 4. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników Kongresu (miejsce, firma cateringowa, wraz z przykładową ceną posiłków).
 5. Przygotowanie hali i wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.
 6. Przygotowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników Kongresu.
 7. Zorganizowanie zabezpieczenia medycznego Kongresu.
 8. Zakup, spakowanie i dystrybucja toreb z materiałami kongresowymi.
 9. Aktywna współpraca w pozyskiwaniu sponsorów.

Zadanie 2:

 1. Rejestracja uczestników Kongresu drogą elektroniczną i w czasie Kongresu z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z przygotowaniem i wydawaniem identyfikatorów, materiałów kongresowych oraz wystawianie faktur uczestnikom Kongresu.
 2. Zbieranie w imieniu PTK jako administratora, elektronicznych deklaracji prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej („ZE KP”) zgodnie z wytycznymi PTK.
  W zakresie danych osobowych prenumeratorów ZE KP występowanie w roli procesora zgodnie z umową powierzenia.
 3. Opracowanie i wdrożenie regulaminu uczestnictwa w Kongresie, w tym formularzy zgłoszeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych (jako administrator danych osobowych uczestników Kongresu).
 4. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym w zaresie zakwaterowania wraz z wyżywieniem, w tym rezerwacja hotelu klasy ***/**** dla wszystkich zaproszonych Gości Kongresu, ok. 150 osób w dniach (27-29.09.2023 (oraz 30 w dniu 26/27.09.2023) i dla delegatów na Walne Zebrania PTK – 70 pokoi z 27/28.09.2023.
 5. Zapewnienie rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną dla uczestników Kongresu innych niż Goście Komitetu Organizacyjnego.
 6. Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla Gości zagranicznych, w tym korespondencja z tym związana.
 7. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi Komitetu Organizacyjnego, w tym dotyczącej zakwaterowania.
 8. Aktywna współpraca w pozyskiwaniu sponsorów.

Zadanie 3:

 1. Przygotowanie bazy streszczeń prac oryginalnych zgłaszanych na Kongres poprzez przyjmowanie tekstów drogą elektroniczną, umożliwienie ich oceny przez recenzentów drogą elektroniczną, powiadomienie autorów o decyzji Komitetu Naukowego Kongresu, przygotowanie programu naukowego do publikacji.
 2. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z wykładowcami Kongresu i prezentującymi prace naukowe, W zakresie danych osobowych wykładowców i gości występowanie w roli procesora zgodnie z umową powierzenia.
 3. Przygotowanie i prowadzenie strony www Kongresu.
 4. Stworzenie systemu gromadzenia prezentacji.

Zadanie 4:

 1. Szeroka informacja o Kongresie (media, strona internetowa, czasopisma medyczne).
 2. Przygotowanie i wydanie materiałów kongresowych, w tym programu Kongresu.
 3. Wydanie gazety kongresowej.
 4. Przygotowanie „toreb” na materiały dla uczestników Kongresu (wyłącznie w wersji „on-site”).

VI. Oferty (w formie papierowej i wersji elektronicznej), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie 16.01.2023r. do godziny 15.00 na adres:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa
z dopiskiem „MK PTK  ”.

VII.

1. Oferta winna zawierać informacje wg poniższej specyfikacji, niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
a) firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia;
c) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
e) referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu imprez z udziałem środowiska medycznego.
2. Jeżeli oferent chce dołączyć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne dla prawidłowej oceny oferty i realizacji zamówienia, powinny zostać dołączone do oferty w postaci załączników. Załączniki są opcjonalne i oferent może w nich zawrzeć informacje, które jego zdaniem wyjaśnią lub doprecyzują najważniejsze elementy oferty.
3. Wszystkie propozycje cenowe przedstawione w ofercie powinny być wyrażone w złotych. Ceny powinny uwzględniać wszelkie cła, podatki (oprócz VAT), oraz inne koszy płacone przez oferenta. Ceny jednostkowe podane przez oferenta powinny być stałe i ostateczne z zastrzeżeniem możliwości ich obniżenia.
4. Oferty, w tym oferta cenowa i kosztorys, powinny być złożone w jednym egzemplarzu opatrzonym koniecznymi podpisami i pieczęciami.
5. Każdy egzemplarz oferty powinien zawierać datę sporządzenia oraz być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, a każda ze stron ponumerowana oraz parafowana przez upoważnione osoby. Jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane przez ww. osobę(y). Oprócz podpisów należy podać imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe/funkcje osób reprezentujących oferenta. Ponadto oferta – jeśli dotyczy - powinna zawierać pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania oferenta i podejmowania w jego imieniu decyzji a w szczególności do złożenia oferty i prowadzenia negocjacji w zakresie warunków umowy.
6. Do oferty powinien zostać załączony wykaz dokumentów załączonych do oferty.

VIII. Wolą PTK jest przeprowadzenie Kongresu „on-site” z obecnością wykładowców i słuchaczy oraz przedstawicieli przemysłu na miejscu (w Centrum Kongresowym). Biorąc pod uwagę, możliwość zmiany sytuacji epidemicznej Organizatorzy biorą pod uwagę przeprowadzenie Kongresu w formie hybrydowej. W tej sytuacji prosimy wszystkich oferentów o podanie ostatecznego terminu bezkosztowej rezygnacji z realizacji Zadania 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny
 2. wydzielenia z przesłanych ofert na realizację zadań poszczególnych części składowych zadania i powierzenie ich innemu oferentowi.

IX. Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
X. PTK zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji.
XI. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 Kodeksu cywilnego.
XII. Oceny ofert dokona komisja złożona z członków powołanych przez Komitet Organizacyjny Kongresu PTK 2023 w terminie do 23.01.2023
XIII. Konkurs przebiegać będzie dwu etapowo:
- I złożenie oferty;
- II spotkanie  z oferentami wybranymi  w pierwszym etapie kwalifikacji.
XIV. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego zawiera klauzulę informacyjną dla reprezentantów oferentów.

Komitet Organizacyjny XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

I. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa („PTK"). PTK powołało IOD z którym skontaktować można się pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl w tym także w zakresie zgłaszania jakichkolwiek żądań czy uprawnień wynikających z niniejszej informacji.
II. Dane osobowe będą:
1) przetwarzane dla celów związanych z rozpatrzeniem oferty na organizację XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK i prowadzeniem negocjacji z oferentem w celu ewentualnego zawarcia umowy („Negocjacje”),
2) przechowywane przez okres Negocjacji;
III. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt  b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
IV. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Negocjacji.
V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.
VI. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
VII. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do::
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;
3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;
4)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;
5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przeniesienia danych osobowych;
7) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:
a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający PTK sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) PTK nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
VIII. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, PTK może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
IX. PTK zobowiązane jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.
X. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru. Z dniem 25 maja 2018 roku organem nadzoru uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik do „Zaproszenia do składania ofert"

   

FORMULARZ KOSZTORYSU - XXVII Międzynarodowy Kongres  Polskiego Towarzystwa  Kardiologicznego

 

Liczba uczestników w formie „on-site” ca. 5000 osób

 
   

Zadanie ………

cena netto

Pozycja 1

 

Pozycja 2

 

 

Pozycja n

 

RAZEM

 

 

Oferta wraz załącznikami

Zapytanie ofertowe na XXVII MK PTK 2023