Zapytanie ofertowe na obsługę PR konferencji: V Forum Serce Pacjenta

2023-02-10

I.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza zorganizować:

Konferencję: V Forum Serce Pacjenta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Konferencja") Termin Konferencji: 30.09.2023
Miejsce Konferencji: Poznań
Przewidywana liczba uczestników Konferencji: 500 osób


II.
Obsługę PR Konferencji V Forum Serce Pacjenta pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem. Do głównych zadań wybranego do obsługi PR Konferencji podmiotu należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Press room V Forum Serce Pacjenta - kompleksowa obsługa PR i bieżąca współpraca z mediami w obszarze V Forum Serce Pacjenta
 2. List przewodni o idei V Forum - do wykorzystania w modyfikowalnych wariantach w komunikacji z ekspertami, partnerami, pacjentami
 3. Pozyskanie patronatów medialnych, w tym wysyłka zaproszeń do udzielenia patronatów medialnych i ustalenie świadczeń barterowych z redakcjami
 4. Social media: kanał Facebookowy, Twitter i LinkedIn V Forum Serce Pacjenta
 5. Sonda wśród Pacjentów: „Opieka kardiologiczna – czego oczekują pacjenci?” - przygotowanie merytoryczne, wnioski, informacja prasowa
 6. Materiał prasowy z komentarzami Komitetu Organizacyjnego i Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zapowiadający wydarzenie
 7. Komentarze prasowe ekspertów w poszczególnych dziedzinach - 4-6 materiałów prasowych, autoryzacja z ekspertami, dystrybucja medialna, follow-up.
 8. Panel inauguracyjny V Forum Serce Pacjenta - debata -  z udziałem Organizatorów, Ekspertów i przedstawicieli Organizacji Pacjentów - program, kontakt z Prelegentami oraz relacja prasowa (bez organizacji technicznej)
 9. Monitoring medialny V Forum Serce Pacjenta w pełnym zakresie i raport z działań oraz efektów PR.
 10. Ewentualnie także: przygotowanie merytoryczne konferencji prasowej poświęconej V Forum Serce Pacjenta (do potwierdzenia przez Organizatora).
 11. Ewentualnie inne aktywności o charakterze PR ustalone z Organizatorem.

III.
Informacje ogólne:

 1. Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
 2. Umowę z wybranym do obsługi PR Konferencji podmiotem uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 Kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

IV.
Informacje szczegółowe dotyczące składanej oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 2. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy.
 4. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie/informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
 6. Zaświadczenie potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 7. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
 8. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
 9. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty.
 10. Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.
 11. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać.
 12. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
 13. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.
 14. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.
 15. Każda oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.

V.
Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa. Postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap złożenie oferty;
- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji. PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.

VI.
Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 28.02.2023 z dopiskiem: „V Forum Serce Pacjenta – PR” na adres:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Zarząd Główny
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa


oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy:
e-mail: ewa.straburzynska-migaj@skpp.edu.pl oraz marta.kaluzna@wp.pl