Konkurs na organizację Wiosennej Konferencji PTK 2025/ Konferencji „Kardiologii Polskiej”

2023-04-03

TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.04.2023

 

§1

1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje doroczną Wiosenną Konferencję, która jest wydarzeniem edukacyjnym Towarzystwa.
2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powierza organizację Konferencji lokalnym ośrodkom kardiologicznym, które współpracują z Zarządem Głównym, Komitetem Naukowym Kongresów i innymi strukturami Towarzystwa w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla przeprowadzenia tego wydarzenia.
3. Termin organizacji Konferencji powinien mieścić się na przełomie kwietnia/maja danego roku kalendarzowego.
4. Początek obrad piątek, koniec sobota.
5. Postępowaniem ofertowym zostanie objęta organizacja Wiosennej Konferencji PTK w roku 2025.

§2

Infrastruktura powinna umożliwić sprawne przeprowadzenie Konferencji, a przede wszystkim umożliwić zrealizowanie jej programu edukacyjnego. Minimalne wymagania dotyczące miejsca prowadzenia obrad obejmują:

1. Minimum 3 sale konferencyjne o pojemności min. 150 osób
2. Jedną salę powinny zapewnić możliwość uczestnictwa minimum 300 osób,
3. Każda sala musi być wyposażona w:

  1. sprzęt audiowizualny zapewniający dobrą widoczność prezentacji z każdego miejsca sali i wysokiej jakości dźwięk i obraz w jakości HD (ekran, rzutnik multimedialny, wskaźnik, minimum: 1 mikrofon na mównicy, 2-3 mikrofony na stole prowadzących, 1-2 mikrofony do zadawania pytań z sali).
  2. Pomoc techniczną – 2 osoby na sali (w tym jedna dedykowana do obsługi sprzętu audiowizualnego)

4. Należy przygotować miejsce na pokój wykładowców („slide room”) z możliwością wgrywania prezentacji oraz pokój gości („VIP-room”)
5. Wydzieloną powierzchnię pod wystawę firm farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych.

§3

1. Organizatorzy powinni zapewnić bazę hotelową:

  1. Pokoje w liczbie zatwierdzonej przez Zarząd Główny dla wykładowców i gości konferencji.
  2. Baza hotelowa dla 300/400 dla uczestników Konferencji

§4

1. Ofertę na organizację Konferencji mogą składać:

  1. Oddziały Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  2. Kliniki/Oddziały o profilu kardiologicznym

2. Oferta powinna zawierać:

  1. Proponowane nazwisko Przewodniczącego oraz członków Komitetu Organizacyjnego;
  2. Szczegółowy spis sal (liczba miejsc, wyposażenie w sprzęt audiowizualny);
  3. Informację dotyczącą powierzchni wystawowej;
  4. Nazwę hotelu/hoteli sąsiadujących ze sobą dla zakwaterowania Gości i uczestników Konferencji, wraz z podaniem odległości tych hoteli od miejsca prowadzenia obrad;