Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłasza konkurs ofert na usługi z zakresu public relations i budowania wizerunku Towarzystwa

2023-11-27

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest towarzystwem naukowym działającym na podstawie przepisów prawa Ustawy o stowarzyszeniach. Celami statutowymi Towarzystwa są:

• profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
• upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii, w tym kardiologii dziecięcej oraz  kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
• inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca
i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
• współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
• współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo zamierza zwiększyć aktywność w celu budowania pozytywnego wizerunku w mediach publicznych i specjalistycznych w zakresie:

• budowanie wizerunku Towarzystwa jako profesjonalnej, obiektywnej, wiarygodnej organizacji opiniotwórczej m.in. poprzez zaprojektowanie i prowadzenie stałej kampanii medialnej dotyczącej problematyki chorób układu sercowo-naczyniowego;
• promowania i upowszechniania osiągnięć kardiologii w Polsce i na świecie;
• współpraca z parlamentem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kreowaniu efektywnego systemu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce;
• współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy pacjentów;
• promowanie aktywności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie dostarczania i organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami z problemami w zakresie układu sercowo-naczyniowego;
• promowanie działań PTK w zakresie powszechnej edukacji obejmującej profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce;
• inicjowania programów i badań mających na celu zmniejszenie wskaźników umieralności i chorobowości na choroby układu sercowo-naczyniowego w kraju.

W celu realizacji statutowych zadań, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pragnie nawiązać współpracę z agencją Public Relations & Affaires, która podejmie się zadań związanych z realizacją w/w zadań, a w szczególności kreowania wizerunku PTK w przestrzeni publicznej. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza zintensyfikować współpracę z publicznymi oraz społecznymi interesariuszami systemu opieki zdrowotnej (MZ, NFZ, ABM, AOTMiT), a także z innymi towarzystwami naukowymi realizującymi podobne cele statutowe. 


Oferta na świadczenie usług powinna zawierać:

1. Przedstawienie autorskiej propozycji promowania wizerunku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym działań poprawiających postrzeganie PTK jako partnera interesariuszy systemu opieki zdrowotnej zarówno publicznych jak i społecznych. Zdefiniowanie minimalnego zakresu działań medialnych niezbędnych do realizacji celu, w tym obecności PTK w mediach społecznościowych oraz podejmowania akcji promocyjnych w mediach tradycyjnych (ogólnodostępnych i specjalistycznych). Propozycja powinna zostać przedstawiona w postaci pisemnej oraz prezentacji PowerPoint dołączonej do oferty (oferent może zostać zaproszony do jej prezentacji w postepowaniu konkursowym).

2. Zaproponowanie działań promocyjnych związanych z corocznymi obchodami Światowego Dnia Serca i innych wydarzeń związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Oferta powinna zawierać propozycje konkretnych działań uwzględniając, że jubileusz 70 lecia powstania PTK wypada 27 lutego 2024 roku, a jego obchody zostaną zaplanowane na wiosnę 2024 roku.

3. Przedstawienie zasad i zakresu udziału przedstawicieli Towarzystwa w wydarzeniach związanych z polityką zdrowotną i wsparcie PTK w czynnym dostępie do tych wydarzeń, w tym stałej współpracy z dziennikarzami mediów specjalistycznych.


Oferta ponadto powinna zawierać:

• Podanie kosztów proponowanej współpracy i sposobów rozliczeń w zależności od rodzaju prowadzonych aktywności;

• Podanie informacji o dotychczas realizowanych projektach w zakresie PR (szczególnie: media relations) i kreowania wizerunku dla podmiotów związanych z medycyną i szeroko pojętą ochroną zdrowia;

• Podanie metodologii obliczania efektywności działań PR i PA.


Specyfikacja dokumentów niezbędnych do złożenia i przyjęcia oferty.

1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w zakresie PR i MR.
6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty.
7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać.
8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem.
9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

 

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamierza podpisać umowę z wybranym oferentem na okres 2 lat (tj. od 1.01.2024 do 31.12.2026) z możliwością przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat.

Oferty należy składać na adres: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3a/1, 00-193 Warszawa z dopiskiem: Oferta PR, do dnia 15.12.2023, godzina 12:00.