XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 05.10.2017 - 05.10.2017
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
„Aspekty opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach kardiologicznych”


Kierowana jest dla lekarzy, pielęgniarek, techników elektrokardiologii, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i studentów Uczelni Medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. W czasie wykładów poruszone zostaną kwestie pacjenta w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, jego problemy w przebiegu Ostrego Zespołu Wieńcowego (OZW), z zaostrzeniem niewydolności serca i nerek, z podejrzeniem sepsy, burzy elektrycznej i zatorowości płucnej. OZW jest bezpośrednim zagrożeniem życia, natomiast burza elektryczna to najbardziej dramatyczna forma arytmii, kiedy pacjent ma co najmniej trzy zagrażające życiu komorowe częstoskurcze bądź migotania komór na dobę. Niewydolność nerek wpływa na pracę mięśnia sercowego i jest przyczyną narastającej progresji niewydolności serca. Nowe technologie i coraz nowocześniejszy sprzęt pozwalają na diagnostykę i obrazowanie mięśnia sercowego wg najnowocześniejszych metod. Progresja niewydolności serca bardzo często wymaga wspomagania mechanicznego pracy serca pozwalającego odciążyć mięsień sercowy i poprawić jego wydolność. Chorzy w oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej to pacjenci najbardziej zagrożeni – wymagający intensywnego monitorowania i natychmiastowej, skutecznej reakcji na zagrożenia. Na oddziale intensywnej terapii trafiają pacjenci w stanie zagrożenia życia. Opiekę nad chorym wymagającym wdrożenia leczenia z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu medycznego sprawuje zespół terapeutyczny, którego członkowie posiadają odpowiednie umiejętności nabyte podczas szkoleń w zakresie intensywnej terapii. Heart Team lekarsko-pielęgniarsko musi sprostać wielu trudnym wyzwaniom. Dla pacjenta i jego rodziny są to chwile bardzo stresujące, niosące wiele obaw i niepewności. Wrażenia i odczucia chorego związane z pobytem w oddziale uzależnione są od udzielonej pomocy, uzyskania rzetelnych informacji, wsparcia, empatii i umożliwienia kontaktu z osobami bliskimi. Personel lekarski i pielęgniarski takiego oddziału powinien zapewnić choremu ciągłą, wnikliwą i profesjonalną opiekę i monitoring, mające na celu powrót i utrzymanie prawidłowych funkcji organizmu, zapobieganie powikłaniom. Celem konferencji jest przedstawienie nowych wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz omówienie najnowszych doniesień z zakresu szeroko rozumianej intensywnej terapii kardiologicznej i roli pielęgniarki/pielęgniarza w tym trudnym temacie.

REJESTRACJA
Forma rejestracji: online i telefoniczna
Opłaty: 61,50
Termin uiszczenia opłaty: 5 X 2017 r.