Komunikat Komisji Nauki i Grantów PTK - Grant Naukowy Servier 2014

2014-03-04
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszam do ubiegania się o Grant Naukowy Servier 2014.
O grant mogą ubiegać się wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aplikacje w formie pisemnej i na płycie CD należy złożyć do 30 kwietnia br. na adres siedziby PTK:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Zarząd Główny PTK
ul. Stawki 3a, lok. 1-2
00-193 Warszawa

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.

Regulamin konkursu przedstawiam poniżej.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Baranowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


GRANT NAUKOWY SERVIER 2014
REGULAMIN


 1. Podania o finansowanie projektów naukowych w ramach „Grantu Naukowego Servier” mogą składać członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z co najmniej rocznym stażem członkowskim.
 2. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby realizujące obecnie Grant Naukowy Servier przyznany w latach ubiegłych oraz osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych).
  O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych.
 3. Kandydaci do 30 kwietnia 2014 roku zgłaszają swoje aplikacje w formie pisemnej oraz na płycie CD, zawierające niezbędne załączniki:
  • CV wraz z listą osiągnięć naukowych i publikacji (w tym dane dotyczące IF i IH) oraz udokumentowanego doświadczenia w zakresie tematyki projektu oraz potwierdzenie posiadania odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego, pracowni diagnostycznych niezbędnych do wykonania projektu (publikacje lub pismo Kierownika Kliniki);
  • adres miejsca pracy i nazwisko Kierownika ośrodka;
  • opis projektu badawczego zawierający cel naukowy, metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.
 4. Wnioski o grant naukowy powinny być przesłane na adres siedziby PTK:
  Zarząd Główny PTK ul. Stawki 3a, lok. 1, 00-193 Warszawa
 5. Wybór laureata/ów:
  1. Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK, Sekretarz PTK, Przedstawiciel Sponsora) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z pkt. 1 i 2 Regulaminu, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom w danej dziedzinie kardiologii, wybranym przez Komisję w terminie do 15 maja 2014.
  2. Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez minimum dwóch recenzentów.
  3. Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 15 lipca 2014.
  4. Po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, w terminie do 30 sierpnia 2014, Komisja wyłoni laureata/ów w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK wybrane kandydatury.
 6. Grant 2014 wynosi 150 000 PLN. Komisja może zdecydowad o podziale grantu i wyłoni więcej niż jednego laureata, przy czym wysokość poszczególnych nagród nie może być niższa niż 1/3 wartości grantu tj. 50 000 PLN.
 7. Grant zostanie przekazany laureatowi/om w terminie do 15 listopada 2014.
 8. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesiecy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 9. Po zakończeniu projektu laureat/ci przedstawiają Komisji merytoryczny
  i finansowy raport z pracy najpóźniej w terminie do 15 listopada 2016 roku wg wzoru – załącznik 1.
 10. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej lub piśmie z IF>1,0.. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłac wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2016 lub 2017 roku.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii otwarcia XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.