Zapytanie ofertowe na organizację XXIV Międzynarodowego Kongresu PTK w roku 2020 w Krakowie

2019-02-12
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje:

„XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” .

Termin Kongresu: 17 – 19 IX 2020 r.

Miejsce Kongresu: Kraków

Przewidywana liczba uczestników: ~ 6 000


Organizację Kongresu Zarząd Główny PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie / firmom z dużym doświadczeniem w organizowaniu wydarzeń podobnej rangi.
Główne zadania (podzielone na dwie grupy zdefiniowane poniżej jako zadanie 1 oraz 2) mogą być realizowane łącznie przez jedną firmę lub osobno przez dwie firmy wyłonione
w drodze konkursu, deklarujące wzajemną współpracę.
Oferta winna zawierać informacje w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędne
w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji.
5. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w konkursie ofert i niezgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego żadnych roszczeń związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz ze złożoną ofertą, w tym związanych z niewybraniem oferty oferenta lub niewybraniem żadnej oferty, a także związanych z unieważnieniem Zapytania Ofertowego.
6. Oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
7. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu imprez z udziałem środowiska medycznego.
8. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany w wyznaczonym terminie do uzupełnienia oferty o brakujące dane.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Komisji przysługuje prawo swobodnego prowadzenia negocjacji.
Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.
Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. Z tytułu nie przyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Oceny ofert dokona komisja złożona z członków zaakceptowanego przez Zarząd Główny PTK Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
- I etap - złożenie ofert i wstępna ich selekcja;
- II etap - spotkanie z firmami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty
z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań. Wszystkie przedstawione koszty mogą podlegać dalszym negocjacjom.

Oferty (w formie papierowej i wersji elektronicznej) wraz ze wstępną koncepcją aranżacji przestrzeni kongresowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 8 marca 2019 r. do godziny 15.00 na adres:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM
Ul. M. Kopernika 17
31-501 Kraków

z dopiskiem „XXIV MK PTK – Kraków 2020”.

ZADANIE 1
ZADANIE 2
Załącznik do "Zaproszenie do składania ofert