Zasady zgłaszania kandydatów do władz PTK - komunikat Komisji Wyborczej

2011-02-22
Szanowni Państwo,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z dniem 26 stycznia br. dokonał rejestracji zamian w Statucie PTK. W związku z powyższym wszystkie struktury Towarzystwa obowiązuje nowa ordynacja wyborcza.

Zasady zgłaszania do Komisji Wyborczej PTK kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2011-2013

1) Komisja Wyborcza zbiera zgłoszenia kandydatów na:
a. członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród
i Komisji Wyborczej
UWAGA: Nie można zgłaszać jako kandydatów na członka ZG osób, które były członkami ZG nieprzerwanie w ciągu dwóch ostatnich kadencji (2007-2009 i 2009-2011) oraz jako kandydata na członka ZG lub Komisji Rewizyjnej osób, dla których od zaprzestania pełnienia funkcji Członka Komisji Wyborczej nie upłynął okres 2 lat.
b. Prezesa –elekta PTK.
UWAGA: Nie można zgłaszać osób, które w przeszłości pełniły funkcję Prezesa PTK.

2) Każda Asocjacja, Oddział, Sekcja lub Grupa Członków może zgłosić 3 kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji Nagród oraz dowolną liczbę kandydatów do Komisji Wyborczej, przy czym rekomenduje się, by było to nie więcej niż 3 kandydatów. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list poparcia odpowiednio Sekcji, Asocjacji lub Oddziału; w przypadku Grupy Członków zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład;
b. życiorys kandydata;
c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie i deklaracją uczestniczenia w działalności danego organu PTK przez pełną kadencję.

3) Każda Asocjacja i Sekcja może na swoim Walnym Zgromadzeniu wybrać jednego kandydata do ZG i zgłosić go Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list poparcia odpowiednio Sekcji lub Asocjacji podpisany przez Zarząd Sekcji lub Asocjacji z informacją, iż kandydat został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sekcji lub Asocjacji
b. protokół Walnego Zgromadzenia (z wyszczególnieniem liczby głosów oddanych na kandydata) wraz załącznikami do protokołu, tj. listą obecności uczestników WZ i kartami wyborczymi z tajnego głosowania;
c. życiorys kandydata;
d. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie i deklaracją uczestniczenia w działalności ZG przez pełną kadencję.

4) Zarządy Sekcji, Zarządy Asocjacji, Zarządy Oddziałów oraz Grupy Członków mogą zgłaszać kandydatury na Prezesa – elekta PTK. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a. list poparcia Sekcji, Asocjacji, Oddziału; w przypadku Grupy Członków zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład;
b. życiorys kandydata;
c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie na funkcję Prezesa –elekta w kadencji 2011-2013, objęcie funkcji Prezesa PTK
w kadencji 2013-2015 w przypadku jego wyboru i deklaracją aktywnego uczestniczenia w działalności PTK w następnej kadencji bez względu na wynik wyborów.


Przygotowane wg opisanych zasad zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21.09.2011.
na adres:
Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 WarszawaKomisja Wyborcza PTK