Krystyna Kubicka (1930-2017)

Pani Profesor Krystyna Kubicka jest twórcą Warszawskiej Szkoły Kardiologii Pediatrycznej zajmującej się dziećmi z wadami wrodzonymi serca oraz dziećmi z zaburzeniami rytmu serca. Karierę zawodową rozpoczęła w 1954 roku w II Klinice Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, skąd 1976 roku przeszła jako kierownik Zespołu Kardiologii i nowopowstałej Kliniki Kardiologii do Centrum Zdrowia Dziecka. Funkcję tą piastowała do roku 2001, do czasu przejścia na emeryturę.

W pierwszych latach drogi zawodowej zajmowała się gorączką reumatyczną i jej powikłaniami w układzie krążenia. Na początku lat sześćdziesiątych problem występowania gorączki reumatycznej znacznie zmalał, natomiast wzrosła liczba dzieci z wadami wrodzonymi serca. Pani Profesor Krystyna Kubicka była jednym z prekursorów wykonywanych badań hemodynamicznych i angiograficznych serca u dzieci. W latach siedemdziesiątych w Oddziale Kardiologii przez Nią kierowanym powstała jedna z pierwszych w kraju Pracownia Echokardiograficzna. Pani Profesor wdrożyła program szkolący lekarzy terenowych z zakresu wad wrodzonych serca, by usprawnić opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem. Była także pomysłodawcą organizowanych od 1984 roku corocznych ogólnopolskich konferencji kardiologicznych w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka „Postępy w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu”. W spotkaniach tych rokrocznie uczestniczy około 200 lekarzy. Wielokrotnie zapraszano na nie z referatami zagranicznych ekspertów kardiologii pediatrycznej. Konferencje te zapoczątkowały integrację środowiska kardiologów i kardiochirurgów polskich oraz miały istotny wpływ na rozwój referencyjnych ośrodków kardiologii dziecięcej. W latach 1994–1998 Profesor Krystyna Kubicka była konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii dziecięcej, co znacznie przyczyniło się do dalszej integracji środowiska i współpracy pomiędzy referencyjnymi ośrodkami kardiologii i kardiochirurgii pediatrycznej w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Zabrzu, Wrocławiu i Warszawie. Dzięki wieloletnim staraniom Pani Profesor wyodrębniono osobną specjalizację z kardiologii dziecięcej. Pani Profesor będąc członkiem od 1970 roku Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych (AEPC), delegatem krajowym i członkiem Council przez jedną kadencję, walnie przyczyniła się do promowania kardiologów dziecięcych z Polski na członków Towarzystwa ze wszystkich ośrodków referencyjnych.

Jest autorem kilkuset artykułów zamieszczanych w renomowanych czasopismach medycznych i kilkunastu monografii dotyczących wad wrodzonych serca u dzieci. Pod Jej kierunkiem wykształciło się pięciu samodzielnych pracowników naukowych i kilkunastu doktorów nauk medycznych.

Życiorys

Data i miejsce urodzenia: 7 marca 1930 Warszawa

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe:
Świadectwo dojrzałości: 1949 r. LO im. Hoffmanowej w Warszawie
Akademia Medyczna Warszawa Wydział Lekarski 1949-1954
Specjalizacja I stopnia z pediatrii 1954 wraz z dyplomem lekarza (od III roku studiów Oddział Pediatryczny Wydziału Lekarskiego).
Specjalizacja II stopnia z pediatrii 1960 r.
Specjalizacja z kardiologii dziecięcej 1975 r.
Doktor nauk medycznych 1966 AM Warszawa, tytuł rozprawy „Skurcze dodatkowe serca u dzieci”.
Doktor habilitowany nauk medycznych AM Warszawa 1975 r., tytuł rozprawy „Odległe wyniki leczenia tetralogii Fallota u dzieci ze szczególnym uwzględniniem zaburzeń hemodynamicznych”.
Powołanie na stanowisko docenta w Centrum Zdrowia Dziecka 1980 r.
Tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Przewodniczącego Rady Państwa 1987 r.
Podyplomowe szkolenie zagraniczne w kardiologii pediatrycznej: Szpital Uniwersytecki Leiden (Holandia), Hospital for Sick Children Great Ormond Street Londyn, Szpital Uniwersytecki Bonn, New York Hospital Cornell Medical Centem, Children Hospital Montreal.

Przebieg pracy zarobkowej i zawodowej:
W 1949r. bezpośrednio po egzaminie maturalnym podjęła pracę w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Wyższych, a następnie na kursach przygotowawczych dla studentów medycyny w charakterze sekretarki.
Podczas II roku studiów medycznych była nauczycielką biologii w Szkole Podstawowej Nr 13 w Warszawie. Na II roku studiów rozpoczęła pracę w charakterze redaktora w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich.
Po uzyskaniu dyplomu lekarza otrzymała nakaz pracy do PZWL gdzie pracowała 8 lat.
W latach 1955-57 była wolontariuszem w II Klinice Pediatrycznej AM w Warszawie przy ul. Litewskiej łącząc wolontariat z pracą w wydawnictwie lekarskim.
W 1957 r. w drodze konkursu otrzymała stanowisko asystenta, następnie starszego asystenta i adiunkta II Kliniki Pediatrycznej AM gdzie pracowała przez 25 lat.
W latach 1970-1979 była kierownikiem 40 łóżkowego Oddziału Kardiologii II Kliniki Pediatrycznej. W 1976r. została kierownikiem Zespołu Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka łącząc pracę organizacyjną, a od 1977 r. również w Poradni Kardiologicznej CZD kierownikiem do 1979 r. Oddziałem Kardiologii przy ul. Litewskiej.
W styczniu 1980 r. otwarty został 53 łóżkowy Oddział Kardiologii CZD wraz z pracownikami diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej.
Po przeszkoleniu w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka powołano Klinikę Kardiologii, której była kierownikiem do przejścia na emeryturę w styczniu 2001 r.

Dorobek naukowy

Publikacje:
Ponad 200 pozycji piśmiennictwa krajowego i zagranicznego dotyczącego wyłącznie kardiologii dziecięcej. Tematami prac badawczych były następujące zagadnienia:
- ustalenie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych
- diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym
- diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca przed i po kardiologicznych zabiegach interwencyjnych
- diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca w tym implantacje układu stymulującego od 1 doby życia
- diagnostyka i leczenie kardiomioptaii, chorób wsierdzia i osierdzia
- diagnostyka i leczenie chorób zapalnych mięśnia sercowego

Autorstwo lub współautorstwo ponad 20 pozycji monograficznych i podręczników z zakresu kardiologii dziecięcej i pediatrii. Z najważniejszych w porządku chronologicznym należy wymienić:

„Stany naglące i intensywna terapia w kardiologii dziecięcej” 1969 r.
„Choroba reumatyczna i inne choroby tkanki łącznej” 1970 r.
„Echokardiografia w chorobach układu krążenia u dzieci” 1986 r.
„Neonatologia” 1993 r.,2000 r.
„Kardiologia okresu noworodkowego” 1998 r.
„Pediatria” Wydanie I 1999r. (wydanie II w druku)
„Zaburzenia rytmu serca u dzieci” 2001 r.
„Intensywna terapia dzieci” 2002 r.
„Kardiologia dziecięca” 2003 r.

Granty KBN – 17

Badania resortowe
do 1985
„Ocena przydatności metod i ustalenie wskazań do diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej u dzieci z chorobami układu krążenia”.
„Weryfikacja i ulepszanie metod rehabilitacji i resocjalizacji u dzieci z chorobami układu krążenia”.

1985-1990
CPBR 11.6 „Zwalczanie chorób układu krążenia”
„Opracowanie kompleksowych metod rehabilitacji, resocjalizacji i przysposobienia zawodowego u dzieci z chorobami układu krążenia

2001
Projekt Badawczy Zamawiany „Ocena częstości występowania kardiologicznych stanów zagrożenia życia u noworodków oraz opracowanie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego”.

Promotorstwo doktoratów – 15
Habilitacje - 5
Profesura - 1

Członkostwo Towarzystw Naukowych:
Łączniczka „Szarych Szeregów” w Powstaniu Warszawskim 1944 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego szeregowy i Zarządu Głównego
Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Członek (1970) The Association of European Pediatric Cardiologists w tym 3-letnia kadencja w Council
Przez dwie kadencje członek zespołu redakcyjnego „Pediatric Cardiology”
Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 2001-2005

Działalność organizacyjna:
Organizacja i kierowanie Oddziałem Kardiologii II Kliniki Pediatrycznej AM 1970-1979
Organizacja pierwszej w Polsce Pediatrycznej Pracowni Echokardiograficznej 1975
Organizacja i kierowanie Oddziałem/Kliniką Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka 1976-2000
Organizowanie corocznych konferencji kardiologicznych Centrum Zdrowia Dziecka „Postępy w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu u dzieci” 1984-2000
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej 1994-1998
Zorganizowanie przy Klinice Kardiologii Pracowni Echokardiografii Płodowej 1998 r. 
Organizowanie wspólnie z doc. K. Bieganowską Pracowni Diagnostyki Elektrofizjologicznej i Ablacji 2000 r.
Członek zespołu ekspertów ds.specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej 2002 r.
Członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego KBN 1995, 1997, 2002, 2005 r.

Działalność dydaktyczna:
1954-1979 zajęcia ze studentami V roku medycyny przy łóżku chorego, seminaria, wykłady.
1980-2000 kierownik 69 kursów CMKP dla 977 uczestników.

Nagrody i odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi 1978 r. 
Złota Syrenka m. st. Warszawy 1982 r.
Odznaczenie „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” 1984 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1987 r.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2002 r.
Wielokrotne nagrody indywidualne i zbiorowe Ministra Zdrowia i Rektora AM w Warszawie