Regulamin Organizacyjny Oddziału PTK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Oddział jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie („PTK”) wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS PTK 000204939,
 2. Oddział stanowi jednostkę organizacyjną PTK nie posiadającą osobowości prawnej podlegająca wpisowi do rejestrów PTK wskazanych w ust, poprzedzającym.
 3. Oddział stanowi jednostkę organizacyjną PTK obejmującą zespół wyodrębnionych w ramach PTK składników majątkowych i niemajątkowych, z określonym potencjałem kadrowym, własną strukturą organizacyjną, utworzoną dla prowadzenia statutowej i gospodarczej działalności PTK na wyznaczonym terytorium, angażujący środki finansowe i sporządzający ze swojej działalności wewnętrzne rozliczenie finansowe .
 4. Organizację Oddziału określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, statut PTK, Regulamin Organizacyjny PTK oraz niniejszy regulamin organizacyjny Oddziału.
 5. Oddział wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:
  a) realizacja celów statutowych, ekonomicznych, finansowych, z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego PTK, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw,
  b) o ile to konieczne - prowadzenie obsługi pracowniczej dla osób zatrudnionych w ramach Oddziału.

§ 2

ORGANY ODDZIAŁU

 1. Władzami Oddziału są:
  a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
  b) Zarząd Oddziału,
  c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Oddziału jest honorowe i żaden z członków władz Oddziału nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Oddziału.
 3. Zabronione jest łączenie funkcji w Zarządzie Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału przez jedną osobę.
 4. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka organów Oddziału w trakcie trwania kadencji danego organu, pozostałym członkom tego organu przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 3

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału tworzą członkowie PTK z terenu objętego działaniem Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału realizuje swoje kompetencje i obowiązki określone bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem PTK, Regulaminem Organizacyjnym PTK oraz niniejszym regulaminem, podejmując decyzje w formie uchwał.
 3. Walne Zgromadzenia Oddziału zwoływane są w trybie i w okresie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków/Walnego Zebrania Delegatów PTK.
 4. Walne Zgromadzenie Oddziału może procedować zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 5. Obsługę Walnego Zgromadzenia Oddziału zapewnia Biuro Zarządu Oddziału albo Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie Oddziału:
 1. dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Oddziału;
 2. przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Oddziału;
 3. powołuje i odwołuje członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 6. rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału;
 7. rozpatruje wnioski złożone przez członków Oddziału.

 7. Wnioski zgłoszone przez członków Oddziału do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Oddziału powinny być przekazane Zarządowi Oddziału przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Oddziału i podpisane przez co najmniej 5 członków Oddziału.

8. Walne Zgromadzenie Oddziału jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się w drugim terminie - po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących
w nim członków Oddziału.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

10. Walne Zgromadzenia Oddziału mogą się odbywać i podejmować uchwały także w formie konferencji videofonicznych zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Oddziału, przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Walnym Zgromadzeniu Oddziału, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane, a także bezpieczeństwo danych. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia Oddziału w formie konferencji videofonicznej on-line, jest wskazanie takiej formy w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Oddziału..

11. Przebieg Walnego Zgromadzenia Oddziału jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 4

ZARZĄD ODDZIAŁU

 1. Przed wyborami Zarządu Oddziału pierwszej kadencji Zarząd Główny PTK powołuje Przewodniczącego Oddziału, który kieruje Oddziałem aż do wyboru Zarządu Oddziału pierwszej kadencji, w tym Przewodniczącego i Przewodniczącego-Elekta pierwszej kadencji. Przewodniczący powołany przez Zarząd Główny PTK staje się automatycznie w dniu dokonywania wyborów do Zarządu Oddziału pierwszej kadencji Ustępującym Przewodniczącym.
 2. Zarząd Oddziału składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz członków w liczbie maksymalnie do 4, wybieranych na wspólną dwuletnią kadencję, przez Walne Zgromadzenie Oddziału zwykłą większością głosów z listy obejmującej kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Oddziału i Walne Zgromadzenie Oddziału.
 3. Wybory członków Zarządu Oddziału i Przewodniczącego-Elekta odbywają się w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory do Zarządu Głównego PTK, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego PTK.
 4. Przewodniczący Oddziału może pełnić funkcję nie dłużej niż przez jedną kadencję.
 5. Członkiem Zarządu Oddziału nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, przy czym Członkowie Zarządu Oddziału pierwszej kadencji mogą pełnić swoje funkcje także w dwóch kadencjach bezpośrednio następujących po kadencji pierwszej. Członek Zarządu Oddziału, który pozostawał w Zarządzie Oddziału przez dwie kolejne kadencje (bądź dwie kadencje oraz pierwszą kadencję dla Członków Zarządu pierwszej kadencji) zachowuje prawo do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego-Elekta na kadencję następującą bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji. Członek Zarządu Oddziału może ponownie zostać Członkiem Zarządu Oddziału po upływie okresu jednej kadencji następującej bezpośrednio po ostatniej z jego kadencji.
 6. Funkcje Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia Oddziału, które określa też liczbę Członków Zarządu Oddziału. Przewodniczący-Elekt staje się automatycznie po upływie kadencji Przewodniczącym, bez dokonywania osobnego wyboru.
 7. Kadencja wszystkich członków Zarządu Oddziału (z wyłączeniem Członków Zarządu Oddziału pierwszej kadencji), w tym Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza rozpoczyna się od dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Głównego PTK.
 8. Zarząd Oddziału:
  a) realizuje cele statutowe PTK na obszarze objętym jego działalnością,
  b) składa Zarządowi Głównemu PTK wnioski o przyjęcie nowych członków PTK, z wyłączeniem członków zagranicznych;
  c) rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami PTK na terenie działania Oddziału.
 9. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 10. Decyzje Zarządu Oddziału zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów
 11. Zarząd Oddziału może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Oddziału tekstu zaproponowanej uchwały.
 12. Zarząd Oddziału może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Oddziału zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.
 13. .Przewodniczący Oddziału przedstawia Zarządowi Głównemu PTK, w terminie do 1 marca każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Oddziału: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok obrotowy wraz z oceną Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 14. Do zadań Przewodniczącego Oddziału należy w szczególności:
  a) reprezentacja PTK w sposób i w zakresie określonym w udzielonych pełnomocnictwach,
  b) kierowanie pracami Zarządu Oddziału oraz zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Oddziału,
  c) analiza wyników kontroli przeprowadzanych w ramach Oddziału i sporządzenie wyjaśnień w tym zakresie,
  d) współdziałanie z kierownikami Sekcji oraz z przewodniczącymi innych oddziałów, a także innych jednostek organizacyjnych PTK.

§ 5

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością Oddziału.

 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna Oddziału po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Oddziału przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wnioski, m.in. w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium.

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

 4. Komisja Rewizyjna Oddziału może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Oddziału tekstu zaproponowanej uchwały.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału powoływani są na okres wspólnej kadencji Członków Zarządu Oddziału.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają bezwzględną większością głosów (tj. liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa ani Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Oddziału, zawierający szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 6

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

 1. W skład struktury organizacyjnej Oddziału może wchodzić, w zależności od potrzeb i liczby członków Oddziału jednostki w postaci Biura Zarządu Oddziału („Biuro Zarządu Oddziału”),
 1. Biuro Zarządu Oddziału powoływane jest uchwałą Zarządu Oddziału.

 2. Zadania Biura Zarządu Oddziału mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym na podstawie uchwały Zarządu Oddziału i umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym przez Przewodniczącego Oddziału i Skarbnika Oddziału w imieniu PTK („Podmiot Zewnętrzny”).

 3. Jeżeli w Oddziale nie powołano Biura Zarządu Oddziału albo zadania Biura Zarządu Oddziału nie zostały powierzone Podmiotowi Zewnętrznemu, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu – zadania Biura Zarządu Oddziału, w zakresie w jakim jest to prawnie i faktycznie możliwe, wykonuje Sekretarz Oddziału.

 4. Działalność Biura Zarządu Oddziału albo Podmiotu Zewnętrznego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, z którymi zawarł umowy Przewodniczący i Skarbnik Oddziału, finansowana jest ze środków PTK, pozostających w dyspozycji Oddziału.

 5. Jeżeli w Oddziale utworzono Biuro Zarządu Oddziału zgodnie, albo powierzono zadania Biura Zarządu Podmiotowi Zewnętrznemu zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Biura Zarządu Oddziału pełni Sekretarz Oddziału.

§ 7

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU

 1. Biuro Zarządu Oddziału może zostać powołane przez Zarząd Oddziału zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 2. Biuro Zarządu Oddziału (ewentualnie Sekretarz Oddziału zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszego regulaminu) zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną organów Oddziału.
 3. Biurem Zarządu Oddziału kieruje Kierownik Biura Zarządu Oddziału.
 4. Do zadań Biura Zarządu Oddziału (ewentualnie Sekretarza Oddziału zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu) należy w szczególności:
 1. prowadzenie ksiąg uchwał i protokołów organów Oddziału,
 2. wykonywanie tłumaczeń materiałów i dokumentów,
 3. przechowywanie i rejestrowanie umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością Oddziału,
 4. prowadzenie rejestru przepisów wewnętrznych,
 5. organizowanie właściwego obiegu dokumentów, w tym rejestru poczty wpływającej i wychodzącej, oraz prowadzenie archiwum,
 6. administrowanie siedzibą Oddziału.

§ 8

WYBORY DELEGATÓW

 1. W przypadku ziszczenia się przesłanek przewidzianych w statucie PTK dla odbywania Walnego Zebrania Delegatów w miejsce Walnego Zgromadzenia Członków PTK, Odział zobowiązany jest do przeprowadzenia wyboru Delegatów.
 2. Liczba Delegatów jest proporcjonalna do liczby członków Oddziału w liczbie jeden na każde rozpoczęte 50 osób będących zwykłymi członkami PTK w Oddziale.
 3. Wyboru Delegatów Oddział dokonuje co dwa lata w roku wyborczym, w terminie do trzech miesięcy poprzedzającym Walne Zebranie Delegatów PTK, które odbywa się podczas jesiennego Kongresu PTK. Delegatem nie może być osoba zalegająca ze składkami członkowskimi na dzień dokonywania wyboru Delegata.
 4. Kadencja Delegata trwa dwa lata i każdy Delegat zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich Walnych Zebraniach Delegatów PTK w czasie kadencji Delegata. Liczba kadencji Delegata jest nieokreślona. Pełnienie funkcji Delegata może być łączone z pełnieniem wszelkich innych funkcji w ramach PTK.
 5. W przypadku niemożności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów PTK przez Delegata nie możliwości powołania zastępstwa.
 6. W przypadku rezygnacji Delegata z funkcji bądź śmierci Delegata w okresie kadencji Delegata, Oddział zobowiązany jest do wyboru nowego Delegata w terminie do 12 miesięcy od momentu zaistnienia zdarzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich członków PTK z obszaru działania Oddziału.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia statutu PTK, Regulaminu Organizacyjnego PTK oraz inne właściwe przepisy wewnętrzne PTK oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Główny PTK do stosowania w drodze uchwały.