Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań władz, jednostek organizacyjnych i struktur PTK oraz ich władz

Uchwała podjęta podczas XIV posiedzenia Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021

dnia 9 lutego 2021roku

 

Uchwała nr 173/2021/2019-21

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

z dnia 9 lutego 2021 roku

§ 1

Zarząd Główny stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) wprowadza do stosowania w PTK Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań władz, jednostek organizacyjnych i struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ich władz o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr 173/2021/2019-21 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 9 lutego 2021 roku

Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań władz, jednostek organizacyjnych i struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ich władz

§ 1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy organizacji posiedzeń (w tym walnych zebrań lub zgromadzeń, posiedzeń zarządów lub komisji rewizyjnych) i głosowania zdalnego głosowań władz, jednostek organizacyjnych i struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) oraz ich władz za pośrednictwem sytemu członkowskiego PTK („System”) oraz aplikacji ZOOM („Aplikacja ZOOM”).
 2. Posiedzenie odbywa się poprzez Aplikację ZOOM w grupie stworzonej dla celów posiedzenia oraz poprzez System w zakresie dotyczącym głosowania.
 3. Posiedzenia są nagrywane w Aplikacji ZOOM lub za pośrednictwem urządzeń do utrwalania dźwięku i uczestnicy winni być o tej okoliczności poinformowani.
 4. System zapewnia możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych obejmujące m. in. szyfrowane łącze oraz konieczność indywidulanego logowania.
 5. System winien być wykorzystywany zgodnie z instrukcjami - odpowiednio - dla administratorów stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dla użytkowników – stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. System dostępny jest pod adresem https://ptk.gbbsoft.pl/Resolutions. Strona posiada ważny certyfikat SSL zabezpieczający połączenie z witryną.
 7. Administratorem technicznym Systemu jest Piotr Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GBB SOFTWARE – PIOTR MACIEJEWSKI („GBB”), z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr tel.: +48 605090409. oraz mailowo na adres
  e-mail: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl .
 8. Obsługę głosowania przy wykorzystaniu Systemu można przeprowadzić we własnym zakresie stosując instrukcje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bądź zamówić obsługę głosowań w GBB. Zamówienia mogą być dokonywane przez osobę wskazaną
  w ramach władz lub jednostek organizacyjnych lub struktur PTK, dla których ma się odbyć posiedzenie w kooperacji z GBB.
 9. Z Aplikacji ZOOM, w ramach wykupionej przez PTK licencji, można korzystać dla maksymalnie 500 uczestników. Dla skorzystania z Aplikacji ZOOM dla większej ilości uczestników konieczne jest uprzednie wykupienie odrębnej licencji i należy to zrobić tak aby zapewniony był do niej dostęp na potrzeby posiedzenia, przy czym jest możliwe skorzystanie
  z Aplikacji ZOOM samodzielnie lub skorzystanie z obsługi Biura Zarządu Głównego PTK, za uprzednim uzgodnieniem z Dyrektorem Biura Zarządu Głównego.
 10. Weryfikacja obecności na posiedzeniu następuje poprzez zgłoszenie obecności w Systemie zgodnie z instrukcją dla użytkowników.
 11. Listę obecności na posiedzeniu (pobraną z Systemu) potwierdza podpisem przewodniczący danego posiedzenia i przekazuje protokolantowi lub sekretarzowi.
 12. Za nadzór merytoryczny i procedurę przebiegu posiedzenia odpowiada przewodniczący danego posiedzenia.
 13. Zwoływanie i przebieg poszczególnych posiedzeń winno następować zgodnie ze statutem PTK.

§ 2

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Główny PTK o przyjęciu Regulaminu do stosowania.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy przewidzianej dla wprowadzenia Regulaminu w życie.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie ptkardio.pl
 5. Zważywszy, że instrukcje, o których w § 1 ust. 5 Regulaminu są uniwersalne zarówno dla Asocjacji, Oddziałów, jak i Sekcji - Zarządy Asocjacji, Oddziałów i Sekcji – stosownie do i w wykonaniu postanowień odpowiednio pkt 9.a.10, 9.4 i 12.13 statutu PTK, mogą przyjąć Regulamin do stosowania odpowiednio w Asocjacji, Oddziale czy Sekcji jako regulamin danej jednostki organizacyjnej, przy czym możliwe jest wprowadzenie zmian lub też regulaminu odrębnego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być zmieniane instrukcje dotyczące korzystania z Systemu i winny one być załącznikami do regulaminów odpowiednio Asocjacji, Oddziałów i Sekcji.