Regulamin Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

§ 1

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin organizacyjny („Regulamin”) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), określa strukturę organizacyjną PTK oraz zadania, kompetencje i zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych działających w PTK.

2. PTK jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych PTK.

3. Siedzibą PTK jest Warszawa.

4. Celami statutowymi PTK są:

4.1  profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych oraz zdrowia publicznego wśród społeczeństwa;

4.2  upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;

4.3  inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;

4.4  współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową oraz innymi podmiotami i organizacjami oraz mediami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;

4.5  współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy lub innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

5. Dla osiągnięcia swych celów statutowych PTK:

5.1  organizuje kongresy, konferencje i inne spotkania naukowe i dydaktyczne;

5.2  uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia;

5.3  uczestniczy w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym i w egzaminach specjalizacyjnych z dziedziny kardiologii;

5.4  uczestniczy w konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów/kierowników klinik kardiologicznych;

5.5  organizuje popularne wykłady oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne mające na celu zebranie środków finansowych na rzecz PTK, takich jak, na przykład, wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia - dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką chorób serca i naczyń, a zwłaszcza z ich profilaktyką;

5.6  ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace z dziedziny kardiologii;

5.7  prowadzi działalność wydawniczą w postaci miesięcznika „Kardiologia Polska” oraz innych czasopism, broszur, książek, a także pozostałych materiałów naukowych i propagandowych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom;

5.8  podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu kardiologii;

5.9  promuje inicjatywy badawcze, a zwłaszcza te, które powodują zbliżenie Polski ze światem w dziedzinie kardiologii i nauk medycznych z nią związanych; 

5.10 prowadzi działalność reklamową i promocyjną związaną z celami statutowymi;

5.11 prowadzi działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych PTK, która obejmuje: 

5.11.1   działalność akredytacyjną, tzn. szkolenie, weryfikacja oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnianie przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej określonych standardów lub umiejętności w dziedzinie kardiologii;

5.11.2   działalność wydawniczą inną niż wymieniona w punkcie 5.7;

5.11.3   organizację wystaw, 

5.11.4   udostępnianie osobom trzecim do korzystania powierzchni wystawienniczych, sal wykładowych, lokali, nieruchomości itp.;

5.11.5   działalność reklamową i promocyjną inną niż wymieniona w punkcie 5.10;

5.11.6   działalność usługową w zakresie badań naukowych.

6. Dla osiągnięcia swych celów statutowych PTK może wspierać, w tym także finansowo, działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami PTK.

§ 2

Podstawy działania PTK 

1. PTK działa w szczególności na podstawie:

  1. Statutu PTK, 
  2. przyjętych w stosownym trybie regulacji wewnętrznych,
  3. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
  4. przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),
  5. innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. PTK jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-21-39-638 

3. PTK posiada numer statystyczny Regon 001238293.

4. PTK zostało zarejestrowane w dniu 29 kwietnia 2004r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 000204939 - wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz wpis do Rejestru Przedsiębiorców.

§ 3 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.  PTK - rozumie się przez to Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, pod adresem przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, 

2.  Organach PTK - rozumie się przez to władze PTK, tj.: Walne Zgromadzenie Członków/Walne Zebranie Delegatów, Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną, 

3. Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Członków PTK/Walne Zebranie Delegatów,

4. Komisji Rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną PTK składającą się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, stosownie do liczby członków Komisji Rewizyjnej PTK ustalonej przez Walne Zgromadzenie, stosownie do punktu 8.1 Statutu.

5. Zarządzie Głównym - rozumie się przez to Zarząd Główny PTK, w skład którego wchodzą: Prezes Zarządu Głównego, Prezes-elekt, Poprzedni Prezes oraz 7-10 członków Zarządu, stosownie do liczby członków Zarządu Głównego ustalonej przez Walne Zgromadzenie PTK zgodnie z punktem 7.1. Statutu.

6. Prezesie Zarządu Głównego - rozumie się przez to Prezesa Zarządu Głównego PTK,

7. Członku Zarządu - rozumie się przez to Prezesa Zarządu Głównego, Prezesa-elekta, Poprzedniego Prezesa oraz każdego z pozostałych 7-10 członków Zarządu Głównego,

8. Prezydium Zarządu Głównego – rozumie się przez to Prezesa Zarządu Głównego, Poprzedniego Prezesa i Prezesa-elekt oraz Skarbnika i Sekretarza,

9. Statucie - rozumie się przez to jednolity tekst Statutu PTK, w brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,

10.  Regulaminie Zarządu - rozumie się przez to Regulamin Zarządu Głównego, w brzmieniu ustalonym uchwałą Zarządu Głównego i zatwierdzonym przez Komisję Rewizyjną, który określa szczegółowo tryb działania Zarządu Głównego oraz obszary kompetencji i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu,

11.  Regulaminie Wewnętrznym - rozumie się przez to regulamin organizacyjny jednostki organizacyjnej PTK w brzmieniu ustalonym uchwałą Zarządu Głównego, 

12.  Jednostce Organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę wewnętrzną PTK, stanowiącą zespół wyodrębnionych w ramach PTK składników majątkowych i niemajątkowych, z określonym potencjałem kadrowym i wewnętrzną strukturą, utworzoną dla prowadzenia statutowej działalności PTK zgodnie ze Statutem i Regulaminem, 

13.  Asocjacji – rozumie się przez to terenową jednostkę organizacyjną PTK, utworzoną uchwałą Zarządu Głównego poprzez przekształcenie Sekcji skupiającej co najmniej 400 członków PTK bądź poprzez połączenie Sekcji, wpisaną do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych dla PTK, działającą na wskazanym terenie, prowadzącą wewnętrzną sprawozdawczość finansową zgodnie ze Statutem,

14.  Oddziale - rozumie się przez to terenową jednostkę organizacyjną PTK, działającą na wyznaczonym terytorium, sporządzającą ze swojej działalności wewnętrzny bilans, wpisaną jako oddział do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego, 

15.  Sekcji – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną PTK skupiającą członków PTK zainteresowanych poszczególnymi działami kardiologii; 

16.  Wydawnictwie „Kardiologia Polska” - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną PTK odpowiedzialną za wydawanie oficjalnego czasopisma PTK pod tytułem „Kardiologia Polska”, 

17. Komisji Nagród – rozumie się przez to zespół osób składający się z przewodniczącego i maksymalnie do 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

18.  Komisji Wyborczej – rozumie się przez to zespół osób, których zadaniem jest zbieranie zgłoszeń kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz Komisji Nagród, a także przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu listy kandydatów.

19.  Komitecie Organizacyjnym - rozumie się przez to zespół osób powołanych przez Zarząd Główny dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia kongresu lub konferencji naukowej prowadzonej przez lub z udziałem PTK, działający zgodnie z instrukcjami lub regulacjami wewnętrznymi PTK,

20.  Zarządzeniach - rozumie się przez to jeden z aktów wewnętrznych PTK, wydawany przez Prezesa Zarządu Głównego, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał organów PTK, regulujący prawa i obowiązki związane z działalnością PTK; Zarządzenia poza zagadnieniami merytorycznymi mogą dotyczyć również kwestii proceduralnych lub porządkowych.

§ 4

Struktura Organizacyjna PTK 

1. Organizację PTK określa Statut oraz Regulamin.

2  PTK działa jako struktura wielojednostkowa, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

a)     Asocjacje,

b)     Oddziały,

c)     Sekcje,

d)     Wydawnictwo „Kardiologia Polska”.

3.  O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Zarząd Główny tworzy, przekształca i likwiduje Asocjacje, Oddziały, Sekcje lub inne jednostki organizacyjne PTK, odpowiednio do potrzeb PTK.

4.   Strukturę i Regulaminy Wewnętrzne uchwala Zarząd Główny. 

5.   Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PTK rozstrzyga Zarząd Główny.

§ 5

Organy PTK 

W PTK działają następujące Organy PTK:

a)     Walne Zgromadzenie, 

b)     Komisja Rewizyjna,

c)     Zarząd Główny.

§ 6

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy Członkowie PTK.

2. Walne Zgromadzenie realizuje swoje kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa oraz Statutem, podejmując decyzje w formie uchwał.

3.  Walne Zgromadzenie może działać zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

4.  Obsługę Walnego Zgromadzenia zapewnia Biuro Zarządu Głównego.

5.  Biuro Zarządu Głównego prowadzi księgę uchwał i protokołów Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Komisja Rewizyjna 

1. Zakres kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej określają przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. W szczególności Komisja Rewizyjna wykonuje stały nadzór nad działalnością PTK.

2. Sposób powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej oraz ich liczbę określa Statut. 

3. Komisja Rewizyjna może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zawierający szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej.

4. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Zarządu Głównego.

5. Biuro Zarządu Głównego prowadzi księgę uchwał i protokołów Komisji Rewizyjnej.

§ 8

Zarząd Główny 

1. Zarząd Główny wykonuje zadania określone przez obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz uchwały Organów PTK, w tym wszelkie zadania niezastrzeżone na rzecz innych Organów PTK lub Jednostek Organizacyjnych.

2. Liczbę członków Zarządu Głównego oraz sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także sposób podejmowania uchwał przez Zarząd Główny określają przepisy obowiązującego prawa, Statut oraz Regulamin Zarządu Głównego. 

3. Zarząd Główny zarządza działalnością PTK i reprezentuje PTK na zewnątrz. 

4. Zarząd Główny jest organem kolegialnym. 

5. Członkowie Zarządu mają takie same prawa w zakresie głosowania, tj. każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego. 

6. Prezes Zarządu Głównego z tytułu sprawowania funkcji kierowania i nadzoru operacyjnego nad całością działalności PTK może wydawać Zarządzenia.

7. Zarząd Główny uchwala Regulamin Zarządu Głównego, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną, określający szczegółowo tryb działania Zarządu Głównego oraz obszary kompetencji i obowiązki poszczególnych Członków Zarządu.

8. Zarząd Główny rozstrzyga w drugiej instancji spory wynikłe między członkami PTK. 

9. Obsługę Zarządu Głównego zapewnia Biuro Zarządu Głównego.

10. Biuro Zarządu Głównego prowadzi księgę uchwał i protokołów Zarządu Głównego oraz księgę uchwał i protokołów Prezydium Zarządu Głównego, pod kierownictwem Sekretarza Zarządu Głównego.

11. Prezydium Zarządu Głównego wspomagane jest w podejmowaniu decyzji w szczególności przez Zarządy Asocjacji, Oddziałów, Sekcji i Redaktora Naczelnego miesięcznika „Kardiologia Polska”. 

12.  Aparat Pomocniczy Zarządu Głównego stanowić mogą w szczególności: 

  • Biuro Zarządu Głównego,
  • Specjalista ds. Zasobów Ludzkich,
  • Pion Finansowy, 
  • Pion Prawny. 

13.  Zadania Aparatu Pomocniczego Zarządu Głównego określone Regulaminem mogą podlegać łączeniu oraz być zlecane na zewnątrz.

14.  Przy Zarządzie Głównym działają Komisja Nagród oraz Komitet Naukowy Kongresów. Zarząd Główny określa ich strukturę oraz kompetencje.

15.  Zarząd Główny może powoływać stałe i doraźne komisje i komitety, określając ich skład, kompetencje i wskazując zadania, a w szczególności:

a)     planowanie, inicjowanie i przeprowadzanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych PTK, 

b)     koordynowanie współpracy w tym zakresie odpowiednich jednostek organizacyjnych PTK,

c)     rozwiązywanie doraźnych problemów PTK.

 

§ 9

Zasady reprezentacji PTK 

1. Zasady reprezentowania PTK w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi określa Statut. 

2. Pełnomocnictwa udzielane i odwoływane są na podstawie uchwalonego przez Zarząd Główny Regulaminu Zarządu Głównego w części dotyczącej „Zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw”, określającego szczegółowe zasady i tryb oraz procedury udzielania i odwoływania pełnomocnictw. 

3. Składanie oświadczeń i zaciąganie zobowiązań przez Członków Zarządu lub inne osoby wskazane przez Zarząd Główny w imieniu i na rzecz PTK dokonywane jest na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z Regulaminem Zarządu Głównego, w części wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Rejestr udzielonych pełnomocnictw prowadzony jest przez Biuro Zarządu Głównego.

5. Oficjalne stanowisko PTK wobec prasy, radia i telewizji lub innych środków przekazu może prezentować Prezes Zarządu Głównego, Rzecznik ZG PTK lub Członkowie Zarządu upoważnieni przez Prezesa Zarządu Głównego. 

 

§ 10 

Jednostki organizacyjne 

1. Jednostki Organizacyjne działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut, Regulamin Organizacyjny oraz Regulaminy Wewnętrzne.

2. Regulamin Wewnętrzny danej Jednostki Organizacyjnej określa w szczególności zadania i strukturę wewnętrzną Jednostki Organizacyjnej.

3. Jednostki Organizacyjne w zakresie swoich kompetencji:

a)  wykonują zadania określone w Statucie, Regulaminie i Regulaminie Wewnętrznym danej Jednostki Organizacyjnej,

b)  opracowują informacje, opinie, analizy, sprawozdania oraz inne materiały dla potrzeb organów PTK oraz Jednostek Organizacyjnych, a także podmiotów spoza struktury PTK,

c)  wykonują zadania dodatkowo zlecone im do wykonania przez Zarząd Główny.

 

§ 11

Obieg dokumentów w PTK 

1. Wszystkie skargi, wnioski i inna korespondencja wpływająca do Zarządu Głównego są rejestrowane w Biurze Zarządu Głównego, które nadaje dalszy bieg sprawie.

2.Skargi i wnioski kierowane bezpośrednio do określonych Jednostek Organizacyjnych, załatwiane są zgodnie z przyznanymi kompetencjami lub udzielonymi pełnomocnictwami przez organ kierujący daną Jednostką Organizacyjną, który zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować o sprawie i sposobie jej załatwienia Biuro Zarządu Głównego.

 

§ 12 

Biuro Zarządu Głównego 

1.     Biuro Zarządu Głównego odpowiedzialne jest za administrowanie powierzonym majątkiem PTK, obsługę organizacyjno-techniczną Organów PTK, koordynację obsługi prawnej, recepcyjnej i administracyjnej w PTK. 

2.     Biurem Zarządu kieruje Dyrektor Biura Zarządu Głównego. 

3.     Do zadań Biura Zarządu Głównego należy w szczególności:

a)     organizacyjno-techniczna obsługa Organów PTK,
b)     prowadzenie ksiąg uchwał i protokołów Organów PTK,
c)     przekazywanie decyzji Zarządu Głównego właściwym jednostkom organizacyjnym PTK,
d)     koordynacja tłumaczeń materiałów i dokumentów PTK ,
e)     prowadzenie rejestru umów,
f)       prowadzenie rejestru przepisów wewnętrznych,
g)     prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw,
h)     załatwianie i koordynowanie wyjaśniania skarg i wniosków,
i)       organizowanie właściwego obiegu dokumentów w zakresie selekcji i rozdysponowywania, przyjmowania i ekspediowania korespondencji,
j)       administrowanie budynkiem siedziby PTK,
k)     zapewnienie warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i ogólnego przeznaczenia, nadzór nad pracami konserwatorskimi, porządkowymi itp.,
l)       prowadzenie kancelarii - rejestru poczty wpływającej i wychodzącej,
m)   prowadzenie archiwum,
n)     obsługa sekretariatu.
 

§ 13

Pion Finansowy 

1. Pionem Finansowym kieruje Dyrektor Finansowy. 

2. Pion Finansowy odpowiedzialny jest za stosowanie zasad rachunkowości w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej PTK oraz planowanie ekonomiczne i finansowe długo - i krótkookresowe w skali PTK na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Główny. 

3.  Do zadań Pionu Finansowego należy w szczególności:

a)     dokonanie opisu przyjętych zasad rachunkowości dla PTK,

b)     sporządzenie planu kont PTK oraz określenie zasad jego stosowania,

c)     prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób pozwalający na wyodrębnienie działalności statutowej PTK od prowadzonej przez PTK działalności gospodarczej,

d)     składanie propozycji przeprowadzania inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów majątku PTK i źródeł jego finansowania, oraz dokonywanie rozliczeń spisów z natury,

e)     dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

f)       przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie na jej podstawie płatności na rzecz innych podmiotów, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego lub osób upoważnionych przez Zarząd Główny,

g)     kontrolowanie stanu realizacji należności oraz podejmowanie działań windykacyjnych,

h)     kontrolowanie wykonania budżetów w jednostkach organizacyjnych PTK,

i)       sporządzanie sprawozdań finansowych i innych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także współdziałanie w tym zakresie z biegłymi rewidentami PTK,

j)       określenie zasad obiegu dokumentów, w tym dokumentów księgowych w PTK,

k)     koordynowanie przygotowywania projektu planu finansowego PTK z systemem sprawozdawczości, umożliwiającej prowadzenie kontroli,

l)       zbieranie danych i informacji z jednostek organizacyjnych, dotyczących osiągniętych przez PTK wskaźników finansowych, założonych w planie finansowym,

m)   monitorowanie wyników finansowych PTK oraz okresowe przygotowywanie sprawozdań finansowych dla Zarządu Głównego,

n)     wtórna kontrola przyjętych do księgowania dokumentów finansowych,

o)     prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami podatkowymi oraz sporządzanie deklaracji podatkowych PTK,

p)     sporządzanie informacji o aktualnym stanie funkcjonowania systemu rachunkowości finansowej i systemu rozliczeń w PTK,

q)     planowanie ekonomiczne, finansowe długookresowe i krótkookresowe w skali PTK na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Główny,

r)      nadzorowanie stosowania wewnętrznego systemu ekonomiczno-finansowego i rozliczeń wzajemnych jednostek organizacyjnych z PTK,

s)     realizowanie przyjętej przez PTK polityki ekonomicznej, finansowej i kredytowej oraz zatwierdzonych planów,

t)       prowadzenie operacji pieniężnych w celu finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przy utrzymaniu płynności finansowej,

u)     alokacja zasobów finansowych,

v)     prowadzenie rozliczeń z bankami,

w)    sporządzanie analiz, ocen oraz prognoz ekonomicznych i finansowych całokształtu działalności oddziałów,

x)     nadzorowanie i kontrolowanie zgodności zaciąganych zobowiązań finansowych z planami lub limitami.

4.  Wszelkie zadania wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu, może wykonywać zewnętrzne biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej z PTK.

5.  Pion Finansowy realizuje płatności dotyczące usług świadczonych na rzecz PTK po uprzedniej akceptacji umów będących podstawa ich wykonywania przez Pion Prawny oraz – o ile dotyczy – przez IOD PTK. Świadczenie usług lub realizacja świadczeń na rzecz PTK winna być rozpoczęta po zawarciu stosownej umowy w formie pisemnej.

 

§ 14 

Pion Prawny 

1. Pionem Prawnym, kieruje Radca Prawny zajmujący niezależne stanowisko pracy. i podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu Głównego albo podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Zarządu Głównego.

2.     Radca Prawny działa na podstawie odrębnych przepisów i mają do niego zastosowanie wszelkie regulacje wewnętrzne, o ile nie są sprzeczne z prawem ogólnie stanowionym.

3.     Do zadań Pionu Prawnego należy wykonywanie stałej i bieżącej obsługi prawnej PTK, w szczególności:

a)     koordynowanie pomocy prawnej dla Jednostek Organizacyjnych w sprawach istotnych dla funkcjonowania PTK lub wywołujących istotne skutki prawne,

b)     opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych przygotowanych przez właściwe Jednostki Organizacyjne,

c)     dokonywanie jednolitej wykładni wewnętrznych uregulowań prawnych obowiązujących w PTK,

d)     współpraca z firmami prawniczymi w zakresie opinii i ekspertyz przygotowywanych przez nie na zlecenie PTK,

g)   udzielanie Jednostkom Organizacyjnym opinii, porad i wyjaśnień w zakresie właściwego stosowania i interpretowania przepisów oraz aktów normatywnych,

h)     opiniowanie lub opracowywanie projektów umów zawieranych przez PTK,

i)       przygotowywanie spraw spornych do postępowania sądowego,

j)       reprezentowanie PTK przed sądami i organami administracji.

4.     Do Pionu Prawnego winny być zgłaszane zapotrzebowania na sporządzanie projektów umów lub aktów wewnętrznych PTK w czasie umożliwiającym sporządzenie projektu i wynegocjowanie warunków z kontrahentem przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy lub wejścia w życie aktu.

§ 15

Asocjacja

1.     Asocjacja stanowi terenową Jednostkę Organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2.     Asocjacja odpowiada za realizację celów statutowych PTK w zakresie dotyczącym dziedziny kardiologii, którą zainteresowani są członkowie Asocjacji, na wyznaczonym terenie i prowadzi działalność w imieniu PTK w zakresie nie wykraczającym poza granice działania PTK określone Statutem.
3.     Asocjacja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTK.
4.     Asocjacja wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:
a)     opracowywanie wszelkich planów działalności Asocjacji z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego,
b)     prowadzenie spraw o charakterze ekonomiczno-finansowym dotyczących Asocjacji,
c)     współpraca z podmiotami w obszarze działania Asocjacji.
5.   Organami Asocjacji są Zarząd Asocjacji, Komisja Rewizyjna Asocjacji oraz Walne Zgromadzenie Asocjacji. 
6.   Pracami Zarządu Asocjacji kieruje Przewodniczący Zarządu Asocjacji.

 § 16

Oddział 

1.     Oddział stanowi terenową Jednostkę Organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 
2.     Oddział odpowiada za realizację celów statutowych PTK na terenie objętym działaniem Oddziału i prowadzi działalność w imieniu PTK w zakresie nie wykraczającym poza granice działania PTK określone Statutem.
3.     Oddział jest podporządkowany Zarządowi Głównemu PTK.
4.     Oddział wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:
d)     opracowywanie wszelkich planów działalności Oddziału z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego,
e)     prowadzenie zagadnień ekonomicznych i finansowych dotyczących Oddziału,
f)       współpraca z podmiotami w obszarze działania Oddziału,
g)     prowadzenie obsługi pracowniczej dla osób zatrudnionych w ramach Oddziału.
5.   Organami Oddziału są: Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału, Walne Zgromadzenie Oddziału. 
6.   Pracami Zarządu Oddziału kieruje Przewodniczący Oddziału.

 

§ 17

Sekcja 

1.     Sekcja stanowi Jednostkę Organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej..
2.     Sekcja odpowiada za realizację celów statutowych PTK na wydzielonym merytorycznie obszarze działania i prowadzi w imieniu PTK działalność w zakresie nie wykraczającym poza granica działania PTK określone Statutem.
3.     Sekcja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTK. 
4.     Sekcja wykonuje w imieniu PTK następujące czynności:
a)       opracowywanie wszelkich planów działalności Sekcji na podstawie wytycznych Zarządu Głównego,
b)       prowadzenie zagadnień ekonomicznych, personalnych i finansowych dotyczących Sekcji,
c)        współpraca z podmiotami w obszarze działania Sekcji.
5.     Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Sekcji, który kieruje Sekcją aż do wyboru Zarządu Sekcji, wówczas Sekcją kieruje Zarząd Sekcji wybierany przez członków Sekcji. 
6.     W ramach Sekcji działają: Zarząd Sekcji, Komisja Rewizyjna Sekcji oraz Walne Zgromadzenie Sekcji.

 

§ 18 

Wydawnictwo „Kardiologia Polska”

1.    Wydawnictwo „Kardiologia Polska” stanowi Jednostkę Organizacyjną.
2.    Pracami Wydawnictwa „Kardiologia Polska” kieruje Redaktor Naczelny. 
3.    Wydawnictwo „Kardiologia Polska” wykonuje m.in. następujące czynności:
a)     prowadzenie działalności w celu efektywnego rozpowszechniania i budowania prestiżu czasopisma „Kardiologia Polska”, 
b)     prowadzenie zagadnień ekonomicznych, personalnych i finansowych dotyczących Wydawnictwa „Kardiologia Polska”.
 

§ 19 

Komisja Wyborcza

1. Komisja Wyborcza jest zespołem osób, którego zadaniem jest zbieranie zgłoszeń kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji Nagród, a także przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu  listy kandydatów.

2.  Komisja Wyborcza składa się z 7 (siedmiu) członków. W skład Komisji Wyborczej wchodzi, z racji pełnionej funkcji, ustępujący Prezes Zarządu Głównego oraz 6 (sześciu) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie PTK.

3.     Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

4.     Komisja Wyborcza wykonuje następujące zadania:

a.     przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Nagród,

b.     weryfikuje zupełność zgłoszeń kandydatów pod względem dołączonych dokumentów wymaganych przez Statut,

c.      weryfikuje terminowość wpływu zgłoszeń kandydatów na Członków Zarządu Głównego, tj. nie później niż na 14 dni przed dniem dokonywania wyborów,

d.     sporządza listę 4 (czterech) członków Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największą liczbę głosów wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru),

e.     przedstawia listę kandydatów Walnemu Zgromadzeniu celem jej ogłoszenia, 

f.       przekazuje Zarządowi Głównemu pełną dokumentację dotyczącą wyborów Członków Zarządu Głównego zgodnie z punktem 5.8.a Statutu.

 

§ 20

Inspektor ochrony danych osobowych

1.   W PTK działa Inspektor ochrony danych osobowych („IOD”), który administruje wszystkimi bazami danych osobowych PTK.

2.   Niedopuszczalne jest w PTK rozpoczynanie jakichkolwiek działań związanych z danymi osobowymi bez wcześniejszej konsultacji z IOD. Zgłaszać do IOD w szczególności należy planowanie zbierania danych w związku z:

a)  organizacją wydarzeń jak np. konferencje, sympozja czy warsztaty – wszędzie tam gdzie zbierane lub przetwarzane są dane uczestników, wykładowców, gości itp.

b)  organizacją konkursu, w tym na przyznanie grantu,

c)   walnym zebraniem członków Asocjacji, Sekcji, Oddziału.

d)   uruchomieniem certyfikacji,

e)   zbieraniem ankiet,

3.   Planowanie przekazania danych członków PTK osobie do tej pory do tego nieupoważnionej zarówno w ramach PTK, jak i poza struktury PTK wymaga albo nadania przez IOD upoważnienia tej osobie, albo podpisanie porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych.

4.   Każde przetwarzanie danych bez posiadania podstawy prawnej (zgoda, umowa, inne akty prawne, prawnie uzasadniony interes) jest naruszeniem przetwarzania danych i podlega w ciągu 72 godzin zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za naruszenie.  

5.   Nie można bez uprzedniego zawarcia umowy lub wydania przez PTK stosownego aktu wewnętrznego i dodatkowo bez zgody i wiedzy IOD w zakresie danych osobowych:

i)   uruchomić rejestracji na jakiekolwiek wydarzenie,

ii)   ogłosić konkursu,

iii)   zbierać zgłoszeń o grant,

iv)   przyjmować prac do prezentacji,

v)  wydawać certyfikatów czy dyplomów,

vi)  uruchamiać ankiet do wypełnienia itp.

§ 21

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich członków i pracowników PTK.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia Statutu, Regulaminów Wewnętrznych, inne właściwe przepisy wewnętrzne oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Główny PTK o przyjęciu Regulaminu do stosowania.