Regulamin Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(„Towarzystwo”)

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarząd Główny Towarzystwa („Zarząd”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2261 roku), statutu Towarzystwa („Statut”) oraz niniejszego regulaminu („Regulamin”).

 

§ 2.

1.     Zarząd składa się z 10 do 13 członków, przy czym liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa/Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa („WZ”) zgodnie z punktem 7.1 Statutu.

2.     W skład Zarządu wchodzą:

2.1.  Prezes;

2.2.  Prezes-elekt;

2.3.  Poprzedni Prezes;

2.4.  do 4 Członków Zarządu wybranych zgodnie z punktem 5.8.a Statutu i wskazanych przez Komisję Wyborczą na liście sporządzonej zgodnie z punktem 5.13 Statutu;

2.5.  do 10 Członków Zarządu, w zależności od liczby Członków Zarządu Głównego Towarzystwa ustalonej przez WZ i liczby Członków Zarządu wybranych zgodnie 
z punktem 5.8.a Statutu i wskazanych przez Komisję Wyborczą zgodnie z punktem 5.13. Statutu.

3.     O ile w dalszej części Regulaminu będzie mowa o Członkach Zarządu, rozumie się przez to również Prezesa Zarządu, Prezesa-elekta i Poprzedniego Prezesa, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.

4.     Zarząd wybiera spośród swoich Członków Sekretarza oraz Skarbnika z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 Regulaminu.

5.     Prezydium Zarządu, tworzą Prezes, Prezes-elekt, Poprzedni Prezes, Skarbnik oraz Sekretarz.

6.     W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji nowym członkiem Zarządu zostaje kandydat, który w ostatnich wyborach otrzymał najwyższą liczbę głosów, a w przypadku, gdyby nie było takiej osoby powstaje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym WZ, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa.

7.     Niezależnie od postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu przysługuje prawo powołania nowego Członka Zarządu na okres do najbliższego WZ. W razie niemożliwości sprawowania czynności przez Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu przysługuje prawo powierzenia obowiązków Członka Zarządu osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego WZ. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym ustępem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.

8.     Niezależnie od postanowień ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Prezesa, Prezesa-elekta lub Poprzedniego Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządu, pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji odpowiednio: Prezesa, Prezes-elekta lub Poprzedniego Prezesa osobom spośród dotychczasowych Członków Zarządu, na okres do najbliższego WZ. W takim przypadku Komisja Rewizyjna Towarzystwa, na wniosek pozostałych Członków Zarządu ustala nową liczbę członków Zarządu, na okres do najbliższego WZ jednak liczba Członków Zarządu ustalona przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa nie może przekroczyć liczby ustalonej przez WZ (punkt 7.1 zd. 2 Statutu).

 

II.  Obowiązki i uprawnienia Zarządu

 

§ 3.

1.     Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

1.1.  Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu, z których jeden jest Poprzednim Prezesem lub Prezesem-elektem, chyba że Statut Towarzystwa stanowi inaczej.

1.2.  Prezes Zarządu może reprezentować Towarzystwo samodzielnie z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1.2 Regulaminu (pkt 7.23.1 Statutu).

2.     Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa oraz podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Towarzystwa.

3.     Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Towarzystwa, wyniki społeczne oraz finansowo-gospodarcze.

4.     Zarząd:

4.1.  tworzy i likwiduje Asocjacje, Oddziały, i Komisje Towarzystwa, Sekcje naukowe i inne jednostki Towarzystwa oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;

4.2.  zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże Komisji;

4.3.  zarządza majątkiem Towarzystwa;

4.4. uchwala budżet Towarzystwa na okres jednego roku oraz zobowiązuje Skarbnika do sporządzenia sprawozdania budżetowego i planu finansowego na następny okres sprawozdawczy;

4.5. podejmuje uchwały w sprawie zapisów i darowizn;

4.6. sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i planuje działalność naukową na następny okres;

4.7. powołuje przewodniczących komitetów organizacyjnych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez Towarzystwo;

4.8. współpracuje z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, a także z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami;

4.9.  proponuje czas miejsce i tematykę kongresów i konferencji;

4.10.  rozstrzyga w drugiej instancji spory wynikłe między członkami Towarzystwa;

4.11.  podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków (kandydatów, zwyczajnych, zagranicznych oraz wspierających) Towarzystwa, skreślenia z listy członków kandydatów, zwyczajnych, zagranicznych lub wspierających Towarzystwa oraz wykluczenia członków z Towarzystwa;

4.12.  przyznaje nagrody naukowe Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród działającej w Towarzystwie;

4.13.  ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa;

4.14. podejmuje decyzje (w formie uchwał) w innych sprawach, niezastrzeżonych dla kompetencji pozostałych władz Towarzystwa;

4.15.  zwołuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, w tym także w przypadku, o którym mowa w § 7 (punkt 7.3 Statutu) lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków Towarzystwa;

4.16.  ustala wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających Towarzystwa;

4.17.  określa warunki płatności składek przez członków wspierających w porozumieniu pomiędzy Towarzystwem a członkiem;

4.18.  powołuje spośród członków Towarzystwa lub spoza tego grona naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Towarzystwo, przewodniczących Komisji Towarzystwa na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu, który dokonał powołania (wyboru);

4.19.  wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach, w których Towarzystwo jest członkiem oraz w podmiotach, w których Towarzystwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu, który dokonał powołania (wyboru);

4.20.  akceptuje skład Rad Redakcyjnych czasopism wydawanych przez Towarzystwo;

4.21.  przyznaje tytuł Przyjaciela lub Partnera Polskiej Kardiologii.

 

III.  Podział kompetencji w ramach Zarządu

§ 4.

1.     Prezes Zarządu:

1.1.  wraz ze Skarbnikiem, przy współudziale Głównego Księgowego Towarzystwa zarządza finansami Towarzystwa,

1.2.  podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie dokumenty (w tym umowy, oświadczenia i inne), skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa o wartości przewyższającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;

1.3.  podpisuje dokumenty w sprawach bieżących Towarzystwa;

1.4.  otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu oraz otwiera obrady WZ;

1.5.   zaprasza na posiedzenia Zarządu Przewodniczącego innych członków Towarzystwa z głosem doradczym, w szczególności Przewodniczących Asocjacji oraz Komisji Rewizyjnej oraz osoby spoza Towarzystwa, których obecność uzna za pożądaną dla Towarzystwa.

1.6.  powołuje specjalną komisję do zbadania wniosku o wykluczenie członka z Towarzystwa.

§5.

W razie nieobecności Prezesa Zarządu, Prezes-elekt, zastępuje Prezesa Zarządu we wszelkich czynnościach zastrzeżonych do kompetencji Prezesa Zarządu.

 

§ 6.

1.   Skarbnik wybierany jest przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu.

2.   Funkcji Skarbnika nie można łączyć z funkcją Prezesa Zarządu, Prezesa-elekta, Poprzedniego-Prezesa, lub Sekretarza, jak również, nie można tej funkcji łączyć z członkostwem w innych władzach Towarzystwa.

3.  Skarbnik:

3.1.  wraz z Prezesem Zarządu, przy współudziale Głównego Księgowego Towarzystwa zarządza finansami Towarzystwa;

3.2.  przyjmuje, przechowuje i wypłaca środki pieniężne Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu;

3.3.  jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym za terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz innych sprawozdań i raportów wymaganych prawem obejmujących dane finansowe Towarzystwa;

 

§ 7.

1.  Sekretarz wybierany jest przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu.

2.  Funkcji Sekretarza nie można łączyć z funkcją Prezesa Zarządu, Prezesa-elekta, Poprzedniego-Prezesa lub Skarbnika jak również, nie można tej funkcji łączyć z członkostwem w innych władzach Towarzystwa.

3.  Sekretarz:

3.1  przechowuje pieczęć Towarzystwa;

3.2 czuwa nad prawidłowością przebiegu posiedzeń Zarządu oraz Prezydium Zarządu, w tym zwłaszcza głosowań i archiwizacji ich wyników odpowiadając za należyte prowadzenie przez Biuro Zarządu Księgi Protokołów Zarządu oraz Księgi Protokołów Prezydium Zarządu;

3.3  sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu Towarzystwa oraz posiedzeń Prezydium Zarządu;

3.4  odpowiada za kontakty Zarządu Głównego z Asocjacjami, Oddziałami i Sekcjami Towarzystwa.

 

IV. Posiedzenia Zarządu

§ 8.

1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

2.   Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, jak również na wniosek:

2.1 co najmniej dwóch członków Zarządu,

2.2  co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

3.  Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, proponowany porządek obrad oraz ewentualnie tekst proponowanej uchwały lub uchwał;

4.  W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes elekt.

 

§ 9.

1.  Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno zawierać co najmniej informacje o formie posiedzenia Zarządu (stacjonarnie czy on-line, czy też w formie hybrydowej), o miejscu (dokładny adres jeśli posiedzenie ma się odbyć stacjonarnie lub w formie hybrydowej) i terminie (data i godzina) i powinno zostać dokonane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2.  Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu uznaje się za skuteczne wobec członka Zarządu jeżeli zostało wysłane z co najmniej 7-dniowym na adres e-mail członka Zarządu wskazanego w ramach Systemu Członkowskiego Towarzystwa. Każdy członek Zarządu obowiązany jest potwierdzić e-mailem zwrotnym otrzymanie zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu, w przeciwnym razie zawiadomienie uznaje się za skutecznie dokonane z upływem 7 dnia od dnia wysłania zawiadomienia.

3.  W razie niemożności zawiadomienia członka Zarządu o posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia się członka Zarządu na adres do korespondencji wskazany jako adres do korespondencji w ramach Systemu Członkowskiego Towarzystwa za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej.

4.  Do zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu dołączany jest planowany porządek obrad obejmujący listę spraw, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.

5.  Niezależnie od zasad opisanych powyżej informację o dacie i formie posiedzenia Zarządu umieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.

6.  Na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa winien być zapraszany z głosem doradczym Przewodniczący Zarządu każdej Asocjacji oraz mogą być zapraszani z głosem doradczym:

6.1.   redaktorzy naczelni „Kardiologii Polskiej”;

6.2.   Konsultant Krajowy ds. Kardiologii,

6.3.    Przewodniczący Komisji;

6.4.    Przewodniczący Oddziałów;

6.5.    Przewodniczący Sekcji;

6.6.    inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7. Zarząd może także odbyć posiedzenie i podejmować uchwały, podczas konferencji videofonicznych on-line, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji on-line oraz o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu. Zasady głosowania podczas posiedzenia on-line określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

8.  Zarząd może również podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Głównego Towarzystwa tekstu zaproponowanej uchwały.

 

§ 10.

1.   W razie nieobecności Prezesa Zarządu, posiedzenie Zarządu, otwiera, prowadzi i zamyka Prezes-elekt.

2.  Na wstępie każdego posiedzenia Zarządu przyjmowany jest porządek obrad danego posiedzenia.

3.  Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

4.  Protokół powinien zawierać: kolejny numer protokołu w układzie „nr protokołu rozpoczynający się od numeru pierwszego w każdym kolejnym roku / rok odbycia posiedzenia”, miejsce i datę posiedzenia, uchwalony porządek obrad, treść podjętych, kolejno numerowanych uchwał (numer uchwały w układzie „nr uchwały rozpoczynający się od numeru pierwszego w każdym kolejnym roku i nadawany 
w sposób ciągły przez cały ten rok / rok odbycia posiedzenia”) z zaznaczeniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą, a także zdania odrębne, o ile zostaną zgłoszone do protokołu.

5.  Na kolejnym posiedzeniu Zarządu protokół zostaje przyjęty przez Zarząd, następnie protokół podpisywany jest przez Prezesa Zarządu (a w razie jego nieobecności Prezesa-elekta) i Sekretarza, i dołączany jest do Księgi Protokołów Zarządu Towarzystwa.

6.  Do każdego protokołu posiedzenia Zarządu dołączana jest lista obecności członków Zarządu.

 

§ 11.

1.  Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w Księdze Protokołów Zarządu, a protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu w Księdze Protokołów Prezydium Zarządu znajdujących się w budynku siedziby Zarządu Towarzystwa pod pieczą Biura Zarządu.

2.  Prawo wglądu do Księgi Protokołów Zarządu i Księgi Protokołów Prezydium Zarządu mają członkowie Zarządu oraz wyznaczeni do czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, a także osoby upoważnione przez Zarząd.

 

§ 12.

1.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących wykluczenia członków z Towarzystwa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu..

2.      Uchwała w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa zapada większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, po wysłuchaniu sprawozdania specjalnej komisji powołanej do rozpatrzenia wniosku o wykluczenie członka 
z Towarzystwa.

3.      Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia, chyba że większość ogólnej liczby członków Zarządu wyrazi zgodę na głosowanie w sprawach nie objętych porządkiem obrad.

 

§ 13.

1.  Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.

2.  Każdy głos musi być odnotowany w protokole posiedzenia Zarządu.

 

§ 14.

1.  Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego obradom albo za pośrednictwem systemu obsługującego posiedzenie.

2.  Tajne głosowanie zarządza się we wszystkich sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu.

 

§ 15.

1.  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Prezydium Zarządu może podejmować uchwały w imieniu całego Zarządu w zakresie spraw należących do kompetencji Zarządu, po uprzednim otrzymaniu upoważnienia Zarządu.

2.  Upoważnienia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu udziela Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3.  Prezydium Zarządu obraduje na posiedzeniach Prezydium Zarządu.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu są protokołowane, zaś protokoły z tych posiedzeń włączane są do Księgi Protokołów Prezydium Zarządu, chyba że podczas posiedzenia Prezydium Zarządu podjęto uchwałę w imieniu Zarządu Towarzystwa, wówczas protokół wraz z załącznikami w postaci uchwały lub uchwał włączany jest do Księgi Protokołów Zarządu a Zarząd Towarzystwa jest poinformowany o tym na najbliższym jego posiedzeniu.

 

V.   Postanowienia Końcowe

§ 16.

1.   Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Zarządu są ponoszone przez Towarzystwo.

2.  Regulamin został zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa i obowiązuje od dnia  5.05.2021.