Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej PTK

 

Regulamin Pracy 
Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(„Towarzystwo”)

I. Postanowienie Ogólne

§ 1

Komisja Rewizyjna Towarzystwa („Komisja”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2261), Statutu Towarzystwa oraz niniejszego regulaminu („Regulamin”).

 

§ 2

1.  Komisja składa się z trzech do pięciu członków, przy czym liczbę członków Komisji ustala Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa/Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa („WZ”).

2.  Członkowie Komisji wybierani są przez WZ spośród listy kandydatów przedstawionej przez Komisję Wyborczą lub zgłoszonych w czasie WZ na okres wspólnej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, o której mowa w pkt 7.7 Statutu Towarzystwa i mogą być odwołani przez WZ w każdym czasie. 

3.  Członkowie Komisji:

4.      nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa lub Komisji Wyborczej, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

5.      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

6. Odwołanie, rezygnacja, śmierć członka Komisji w trakcie trwania kadencji, skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym WZ, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie.

7. Niezależnie od postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, w przypadku odwołania, rezygnacji śmierci członka Komisji w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego WZ.

8.  W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Komisji, pozostałym członkom Komisji przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Komisji osobie będącej członkiem Towarzystwa na okres do najbliższego WZ.

9. Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji trybie ustępów 7. i 8 niniejszego paragrafu nie może przekraczać łącznie ½ składu Komisji pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

 

II. Uprawnienia i Obowiązki Komisji
§ 3

1. Komisja sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, w tym dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

2. Komisja, po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa, przedstawia WZ wnioski, w tym w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego Towarzystwa.

3. Do Komisji należy również:

3.1. zarządzanie wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego Towarzystwa, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie kadencji w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenia wyborów, przy czym wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym WZ, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję;

3.2. zarządzanie wyborów uzupełniających do Komisji Wyborczej, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Komisji Wyborczej w trakcie kadencji w terminie 
2 (dwóch) tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenia wyborów;

3.3. zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego WZ, w tym również w przypadkach określonych w pkt. 3.1 oraz 3.2 Regulaminu. 

3.4. ustalanie nowej liczby członków Zarządu Głównego Towarzystwa, w przypadku powierzenia dotychczasowym członkom Zarządu Głównego Towarzystwa pełnienia funkcji Prezesa, Prezesa-elekta lub Poprzedniego Prezesa, w sytuacji odwołania, rezygnacji lub śmierci odpowiednio Prezesa, Prezesa-elekta lub Poprzedniego Prezesa.

4. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony przez niego członek Komisji powinien brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa z głosem doradczym.

5. Komisja przedstawia corocznie WZ sprawozdanie ze swojej działalności.

 

IV. Pierwsze Posiedzenie Komisji

§ 4

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym rozdziale, do pierwszego posiedzenia Komisji stosuje się postanowienia Regulaminu o posiedzeniach Komisji. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji. 

3.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji odbywa się niezwłocznie. 

4.  Najdłuższy stażem członek zwyczajny Towarzystwa i członek Komisji otwiera pierwsze posiedzenie Komisji, a po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Komisji przekazuje mu prowadzenie dalsze prowadzenie posiedzenia. 

 

V. Sekretarz Komisji

§ 5

Sekretarz Komisji:

1. czuwa nad prawidłowością przebiegu posiedzeń Komisji, w tym zwłaszcza głosowań;

2.  sporządza protokoły z posiedzeń, w tym także z posiedzeń odbytych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

3.  prowadzi Księgę Protokołów Posiedzeń Komisji;

4.  przechowuje pieczęć: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Komisja Rewizyjna.

 

VI. Posiedzenia Komisji

§ 6

1.  Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa może odbyć posiedzenie stacjonarnie lub podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu. 

3. Przewodniczący Komisji zwołuje z własnej inicjatywy posiedzenia Komisji, mając na uwadze obowiązki jakie Komisja ma do spełnienia. 

4. Przewodniczący Komisji otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Komisji.

 

§ 7

1.  Każdy członek Komisji powinien być zawiadomiony o posiedzeniu Komisji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

2.  Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji powinno zawierać co najmniej informacje o miejscu (dokładny adres) i terminie (data i godzina) posiedzenia Komisji. Do zawiadomienia 
o posiedzeniu Komisji dołączany jest planowany porządek obrad obejmujący listę spraw mających być przedmiotem posiedzenia Komisji wraz z ewentualnym projektem proponowanej uchwały.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji uznaje się za skuteczne wobec członka Komisji, jeżeli zostało wysłane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail lub numer faksu wskazany przez członka Komisji w ramach Systemu Członkowskiego Towarzystwa, a w razie niemożności zawiadomienia członka Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, na adres wskazany przez członka Komisji w ramach Systemu Członkowskiego Towarzystwa jako adres do korespondencji - za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej. 

4. Informację o dacie posiedzenia Komisji zamieszcza się dodatkowo na stronie internetowej Towarzystwa, nie później niż na 1 tydzień przed terminem posiedzenia Komisji. 

 

§ 8

1. Na wstępie każdego posiedzenia Komisji przyjmowany jest porządek obrad danego posiedzenia. 

2. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

3. Protokół powinien zawierać: kolejny numer protokołu w układzie „nr protokołu rozpoczynający się od numeru pierwszego w każdym kolejnym roku / rok odbycia posiedzenia”, miejsce i datę posiedzenia, uchwalony porządek obrad, treść podjętych, kolejno numerowanych uchwał w układzie „nr uchwały rozpoczynający się od numeru pierwszego w każdym kolejnym roku i nadawany w sposób ciągły przez cały ten rok / rok odbycia posiedzenia”, z zaznaczeniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą, a także zdania odrębne, o ile zostaną zgłoszone do protokołu. 

4. Na kolejnym posiedzeniu Komisji protokół zostaje przyjęty przez Komisję, następnie protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji, i dołączany jest do Księgi Protokołów Posiedzeń Komisji. 

 

§ 9

1. Protokoły posiedzeń Komisji przechowywane są w Księdze Protokołów Posiedzeń Komisji znajdującej się w budynku siedziby Towarzystwa. 

2.  Prawo wglądu do Księgi Protokołów Posiedzeń Komisji ma każdy członek Towarzystwa.

 

§ 10

1. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów. 

2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę na głosowanie w sprawach nie objętych porządkiem obrad. 

3.  Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos. 

4. Każdy głos winien być odnotowany w protokole posiedzenia Komisji. 

5. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Komisji. Tajność głosowania zarządza się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego członka Komisji.

 

§ 11

1. Uchwały Komisji mogą zapadać, bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje lub video-konferencje). 

2. W celu podjęcia uchwały w drodze głosowania pisemnego: 

2.1. Przewodniczący Komisji prześle każdemu członkowi Komisji faksem lub na adres do korespondencji tekst proponowanej uchwały; 

2.2. każdy członek Komisji, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania tekstu proponowanej uchwały, odeśle Przewodniczącemu Komisji na numer faksu lub adres e-mail w domenie ptkardio.pl Przewodniczącego Komisji wskazany w systemie członkowskim Towarzystwa tekst uchwały wraz z oświadczeniem o zgodzie albo sprzeciwie wobec takiego trybu podjęcia uchwały oraz, w przypadku wyrażenia zgody na taki tryb, z zaznaczeniem tego, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosowania”; 

2.3. Komisja może podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę na taki tryb; 

2.4. uchwała Komisji zostaje podjęta z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Komisji ostatniej odpowiedzi, jeżeli wymagana liczba członków Komisji głosowała za podjęciem takiej uchwały; 

2.5. jeżeli nie wszyscy członkowie Komisji odpowiedzą w ciągu 3 dni od dnia otrzymania tekstu proponowanej uchwały albo nie wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę na taki tryb, o ile zajdzie nadal potrzeba podjęcia takiej uchwały, sprawa zostanie włączona do porządku obraz najbliższego posiedzenia Komisji; 

2.6. Przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji o tym, czy uchwała została podjęta. 

3. Uchwała Komisji może być podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencji lub video-konferencji) w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu i jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o porządku obrad, terminie telekonferencji lub video-konferencji, w sposób przyjęty dla zawiadamiania o posiedzeniach Komisji. Posiedzenia w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim odbywają się zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań Towarzystwa przyjętym uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa, przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności bezpośredni i na żywo udział w posiedzeniu, możliwość tajności głosowania oraz bezpieczeństwo danych.

4. Z przebiegu telekonferencji lub video-konferencji posiedzenia Komisji sporządza się protokół uwzględniający sposób głosowania wraz z treścią podjętych uchwał. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Komisji.

5.  Uchwała jest podjęta w dacie głosowania, o ile wymagana liczba członków Komisji głosowała za podjęciem uchwały. 

 

VII. Postanowienia Końcowe

§ 12

1.  Wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem Komisji są ponoszone przez Towarzystwo.

2.  Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa i obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.