Regulamin przyznawania tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society” („FPCS”) w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznawania tytułu FPCS w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”).
2. Tytuł FPCS jest przyznawany przez Zarząd Główny PTK.
3. Tytuły FPCS przyznawane są raz w roku, podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego PTK odbywającego się po 1 czerwca danego roku.
4. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury do otrzymania tytułu FPCS jest złożenie przez zainteresowanego („Kandydat”) wniosku w wersji cyfrowej poprzez system członkowski PTK, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu („Wniosek”) do dnia 1 czerwca danego roku. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
5. O decyzji Zarządu Głównego PTK Kandydat jest informowany drogą mailową na adres mail podany przez Kandydata w systemie członkowskim PTK w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Głównego PTK – Kandydat w terminie 14 dni od otrzymania informacji zgodnie z punktem poprzedzającym zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 1.000,00 zł („Opłata”) - obejmującej opłatę z tytułu uzyskania tytułu FPCS oraz opłatę członkowską w PTK za rok następny po roku, w którym składany jest Wniosek - na rachunek bankowy PTK prowadzony przez ING Bank Śląski SA nr 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995 lub elektronicznie poprzez system członkowski.
7. Uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu FPCS oraz odznaki FPCS odbywa się podczas dorocznego Kongresu PTK, przy czym warunkiem otrzymania dyplomu i odznaki jest uprzednie dokonanie Opłaty.
8. Prawo do korzystania z tytułu FPCS przyznawane jest na rok (1 wrzesień - 31 sierpień) i przedłużane automatycznie na kolejny rok pod warunkiem dokonania kolejnej Opłaty do dnia 1 czerwca roku następnego.
9. W przypadku braku Opłaty do dnia 1 czerwca na kolejny rok zawiesza się przywileje przysługujące posiadaczowi tytułu FPCS. W przypadku braku Opłaty przez 2 kolejne lata prawo do korzystania z tytułu FPCS bezpowrotnie wygasa i Kandydat nie może wnioskować o przyznanie tytułu FPCS ponownie.
10. Lista członków PTK (imię, nazwisko, miasto), którzy otrzymali tytuł FPCS publikowana jest na stronie internetowej PTK.

II. Tytuł FPCS może być nadany lekarzowi, członkowi PTK, który spełnia poniższe warunki.
1. Posiada stopień naukowy.
2. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub kardiochirurgii (w tym dziecięcej) lub interny.
3. Jest członkiem zwyczajnym PTK przez okres przynajmniej 3 ostatnich lat i na dzień składania Wniosku nie zalega z opłacaniem składek członkowskich w PTK oraz dokonał opłaty składki członkowskiej w PTK za rok, w którym składany jest Wniosek.
4. Uzyskał i udokumentował poparcie 2 członków Zarządu Głównego PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji Zarządu Głównego PTK lub 1 członka Zarządu Głównego PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji Zarządu Głównego PTK i 1 członka Zarządu Asocjacji lub Sekcji lub Przewodniczącego Zarządu Oddziału PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji.
5. Potwierdzi działalność na rzecz PTK poprzez przynajmniej trzykrotne czynne uczestnictwo (jako wykładowca, prowadzący sesję, prezentujący pracę lub przypadek kliniczny) w Kongresie PTK lub Konferencji Wiosennej PTK lub dorocznej konferencji Sekcji lub Asocjacji.
6. Udokumentuje posiadanie istotnego dorobku naukowego potwierdzonego uzyskaniem IF > 10 (przynajmniej 2 prace oryginalne z pierwszym lub ostatnim autorstwem) lub (zamiennie) udokumentuje pełnienie funkcji kierowniczej (poradnia, zakład, pracownia, oddział/klinika o profilu związanym z kardiologią) przez okres kolejnych 4 lat.

III. Niezależnie od osób i warunków wskazanych w punkcie II Regulaminu - tytuł FPCS może być nadany także członkowi PTK reprezentującemu inne zawody medyczne (pielęgniarki, psychologowie, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, dietetycy i in. działający w obszarze kardiologii) który spełnia poniższe warunki.
1. Posiada wyższe wykształcenie.
2. Posiada stopień naukowy.
3. Posiada tytuł specjalisty w swojej dziedzinie. W przypadku braku tytułu specjalisty Kandydat dokumentuje przynajmniej pięcioletni okres pracy zawodowej w obszarze swojej specjalności.
4. Jest członkiem zwyczajnym PTK przez okres przynajmniej 3 ostatnich lat i na dzień składania Wniosku nie zalega z opłacaniem składek członkowskich w PTK oraz dokonał opłaty składki członkowskiej w PTK za rok, w którym składany jest Wniosek.
5. Uzyskał i udokumentował poparcie 2 członków Zarządu Głównego PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji Zarządu Głównego PTK lub 1 członka Zarządu Głównego PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji Zarządu Głównego PTK i 1 członka Zarządu Asocjacji lub Sekcji lub Przewodniczącego Zarządu Oddziału PTK bieżącej na dzień składania Wniosku kadencji.
6. Potwierdzi działalność na rzecz PTK poprzez przynajmniej trzykrotne czynne uczestnictwo (jako wykładowca, prowadzący sesje, prezentujący pracę lub przypadek kliniczny) w Kongresie PTK lub Konferencji Wiosennej PTK lub dorocznej konferencji Sekcji lub Asocjacji.
7. Udokumentuje posiadanie istotnego dorobku naukowego potwierdzonego uzyskaniem IF > 8 (przynajmniej 2 prace oryginalne z pierwszym lub ostatnim autorstwem) lub (zamiennie) udokumentuje pełnienie funkcji kierowniczej (poradnia, zakład, pracownia, oddział/klinika o profilu związanym z kardiologią) przez okres kolejnych 4 lat.

IV. Przywileje wynikające z posiadania tytułu FPCS
1. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kongresach i konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny PTK.
2. Korzystanie ze statusu VIP podczas wydarzeń organizowanych przez Zarząd Główny PTK.
3. Jeden raz w roku skorzystanie z 50% bonifikaty Article Processing Charge na dowolną publikację w Kardiologii Polskiej (publikacje z pierwszym autorstwem).
4. Możliwość umieszczenia biogramu oraz informacji o kompetencjach klinicznych, naukowych i organizacyjnych w bazie FPCS, powszechnie dostępnej w serwisie PTK, pod warunkiem udzielenia zgody na taką publikację przez Kandydata. Informacje umieszczone w niniejszej bazie będą służyć m. in. wsparciu realizacji celów statutowych PTK.

V. Postanowienia końcowe:
1. Klauzula informacyjna PTK dotycząca postepowania przez PTK z danymi osobowymi Kandydatów stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2024 r.