Zasady akredytacji PTK pracowni referencyjnych cewnikowania prawostronnego serca

Zasady akredytacji PTK pracowni referencyjnych cewnikowania prawostronnego serca

Zasady dotyczące akredytacji pracowni referencyjnych cewnikowania prawostronnego serca:
 • Nadanie akredytacji (certyfikatu) pracowni referencyjnej cewnikowania prawostronnego serca potwierdza wysoką jakość wykonywanych w pracowni badań oraz służy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów oraz powtarzalności wyników cewnikowania przeprowadzanego zgodnie z ustalonymi i opisanymi procedurami.
 • Certyfikaty Pracowni Referencyjnej CPS są wydawane przez Zarząd Główny PTK na wniosek Zarządu SKP i/lub Zarządu AISN.
 • Wniosek składa Kierownik Pracowni, dołączając oświadczenie potwierdzające spełnienie stosownych wymogów oraz inne dokumenty ujęte w niniejszych kryteriach

Wyposażenie:
 • angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów,
 • polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia i rejestrację EKG),
 • pulsoksymetr,
 • defibrylator, zestaw resuscytacyjny,
 • kardiostymulator zewnętrzny,
 • aparat służący do podawania leków stosowanych w ostrym teście hemodynamicznym (tlenek azotu, iloprost, nitroprusydek sodu),
 • aparat do pomiaru gazometrii krwi w lokalizacji.

Procedury:
 • co najmniej 50 zabiegów cewnikowania prawego serca na rok, w tym co najmniej 20 z ostrym testem odwracalności,
 • uczestniczenie w niekomercyjnych programach naukowych dotyczących PH.

Personel:
 • co najmniej dwóch operatorów, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat SCP.

Wymogi dotyczące uzyskania certyfikatu wykonywania cewnikowania prawostronnego serca (specjalista cewnikowania prawostronnego serca - SCPS)

 1. Certyfikat specjalisty cewnikowania prawostronnego serca (SCPS) może uzyskać specjalista kardiolog lub kardiolog dziecięcy w zakresie wymienionych dziedzin, będący członkiem AISN PTK lub SKP PTK.
 2. Szkolenie powinno być prowadzone pod nadzorem kierownika certyfikowanej pracowni wykonującej cewnikowanie prawego serca i/lub osoby, która uzyskała wcześniej tytuł specjalisty cewnikowania prawostronnego serca.
 3. Aby uzyskać tytuł specjalisty cewnikowania prawego serca lekarz musi wykonać i zinterpretować samodzielnie co najmniej 75 badań.
 4. Wykonanie badań powinno być potwierdzone w bazie danych AISN PTK lub w księdze zabiegowej (jeżeli pracownia nie ma dostępu do bazy danych AISN PTK).
  Podczas szkolenia wymagane jest odbycie kursu w pracowni certyfikowanej.
 5. Zaleca się takže odbycie stażu w ośtrodku wykonującym OTW w procesie kwalifikacji do zabiegu OHT i posiadającym akredytację transplantacyjną.
 6. Wniosek o nadanie certyfikatu składa kierownik pracowni lub uprawniona osoba nadzorująca szkolenie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie dotyczące liczby wykonanych zabiegów oraz odbycia kursu szkoleniowego.
 7. Certyfikat jest sygnowany przez Przewodniczącego SKP i/lub Przewodniczącego AISN PTK oraz Prezesa PTK.

Formularz SCPS

Certyfikat SCPS – wniosek