Zasady akredytacji Pracowni Obrazowania

Zasady akredytacji Pracowni Obrazowania
Zasady systemu akredytacji pracowni oraz lekarzy wykonujących badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej opracowane przez Zarząd Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


A.) Akredytacja pracowni wykonujących badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej:
1.) Akredytacja dotyczy pracowni rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej wykonujących badania sercowo-naczyniowe,
2.) Akredytacja pracowni będzie przyznawana zgodnie z klasą pracowni oraz kwalifikacjami zatrudnionego personelu lekarskiego,
3.) Pracownie wykonujące badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej dzielą się na 2 klasy A i B.

Pracownia A wykonująca badania tomografii komputerowej serca wyposażona jest w tomograf conajmniej 64-warstwowy (o rozdzielczości izotropowej minimum 0,6 mm i maksymalnym czasie pełnego obrotu układu lampa detektor 0,4 sek) z dedykowanym oprogramowaniem kardiologicznym, umożliwiającym ocenę wskaźnika uwapnienia, funkcji i morfologii serca oraz zwężeń tętnic wieńcowych). W pracowni klasy A dopuszcza się wykonywanie wszystkich rodzajów badań tomografii komputerowej serca.
 
Pracownia B wykonująca badania tomografii komputerowej serca wyposażona jest w tomograf co najmniej 16 warstwowy (o rozdzielczości izotropowej minimum 0,8 mm i maksymalnym czasie pełnego obrotu układu lampa detektor 0,5 sek)z dedykowanym oprogramowaniem kardiologicznym umożliwiającym ocenę wskaźnika uwapnienia oraz funkcji serca i morfologii tętnic wieńcowych. W pracowni klasy B dopuszcza się ocenę wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych, ocena anomalii tętnic wieńcowych, wad wrodzonych serca oraz guzów serca).
 
Pracownia A wykonująca badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego wyposażona jest w co najmniej 1,5 T rezonans magnetyczny z amplitudą gradientów w jednym kierunku o minimalnej wartości 33mT/m oraz z dedykowaną cewkę kardiologiczną i dedykowanym oprogramowaniem do analizy kardiologicznej (ocena funkcji i perfuzji mięśnia sercowego). W pracowni klasy A dopuszcza się wykonywanie wszystkich rodzajów badań, kierowanych do kardiologicznego rezonansu magnetycznego.
 
Pracownia B wykonująca badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego wyposażona jest w co najmniej 1,0 T aparat rezonansu magnetycznego z amplitudą gradientów w jednym kierunku o minimalnej wartości 25mT/m oraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy kardiologicznej (ocena funkcji mięśnia sercowego). W pracowni klasy B dopuszcza się jedynie ocenę funkcji mięśnia sercowego.

W pracowni każdej z powyższych pracowni badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej serca zatwierdzane będą równocześnie przez 2 lekarzy: radiologa (lub osobę w trakcie specjalizacji z radiologii) i kardiologa (lub osobę w trakcie specjalizacji z kardiologii) posiadających akredytację do opisywania badań..

Ustala się minimalne wymogi dotyczące kwalifikacji personelu lekarskiego pracowni, które będą obowiązywać po wprowadzeniu systemu akredytacji PTK lekarzy wykonujących badania kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej:
a) Jednostka posiadająca pracownię klasy A zatrudnia co najmniej 3 lekarzy posiadających akredytację do wykonywania badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej.
b) Jednostka posiadająca pracownię klasy B zatrudnia co najmniej 2 lekarzy posiadających akredytację do wykonywania badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej.

Akredytacja lekarzy:
1.) Celem akredytacji lekarzy jest:
• podniesienie jakości badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,
• upowszechnienie wysokich standardów badania,
• wyrównanie dostępności pacjentów do badań wykonywanych na tym samym poziomie,
• umożliwienie wyszczególnienia badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w katalogu procedur finansowanych przez NFZ
2.) Akredytacja lekarzy będzie przyznawana na okres 5 lat.
3.) Akredytacją będzie dotyczyć osobno badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego oraz kardiologicznych badań za pomocą tomografii komputerowej.

B.) Warunki ubiegania się o akredytację przez lekarzy:
1.) O akredytację do wykonywania badań z zakresu kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej mogą się ubiegać lekarze ze specjalizacją kardiologa i/lub radiologa, lub w trakcie tych specjalizacji, będący członkami Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK.
2.) Za szkolenie do akredytacji odpowiada specjalista nadzorujący (opiekun) poprzez potwierdzenie wykonania kolejnych etapów akredytacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez kierownika osrodka / zakładu /kliniki.
3.) Warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji jest udokumentowany przez opiekuna przebieg szkolenia podstawowego (poziom 1 i 2) wymienionego w załączniku 1 dla kardiologicznego rezonansu magnetycznego, oraz w załączniku 2 dla tomografii komputerowej oraz uzyskanie 150 punktów akredytacyjnych.
4.) Do odnowienia akredytacji będzie wymagane wykonanie i interpretacja 300 badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej w ciągu 5 lat oraz uzyskanie 200 punktów akredytacyjnych w trakcie szkolenia akredytacyjnego.
5.) Opiekun musi posiadać akredytację.
6.) Szkolenia podstawowe oraz akredytacyjne wymagane dla uzyskania akredytacji organizuje Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej oraz akceptuje program szkoleń organizowanych pod jej patronatem. Szkolenie będzie obejmowało wymagany zakres wiedzy a jego program zostanie opracowany przez Zarząd Sekcji i przedstawiony Zarządowi Głównemu PTK do zaakceptowania.. Inne aktywności edukacyjne na terenie kraju nie będą uwzględnione w systemie akredytacyjnym.
7.) Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej będzie współpracować z Zarządem Głównym w zakresie prowadzenia i aktualizacji jawnego rejestru lekarzy z przyznaną akredytacją.
8.) Organizacja i sprawne funkcjonowanie systemu akredytacyjnego wymaga powołania Grupy Inicjatywnej, która zapoczątkuje system.
9.) Członkowie Grupy Inicjatywnej otrzymają a priori akredytację do wykonywania badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.
10.) Zadaniem Grupy Inicjatywnej będzie opracowanie szczegółowego programu szkoleń.

C) System szkolenia:
Proces szkolenia będzie przeprowadzony trzyetapowo. Etap pierwszy i drugi będzie stanowił szkolenie podstawowe, a etap trzeci szkolenie eksperckie. Wymogi dotyczące ilości wykonanych i zinterpretowanych badań dla kardiologicznego rezonansu magnetycznego znajdują się w załączniku 1, dla tomografii komputerowej w załączniku 2.

D.) System szkolenia akredytacyjnego:
1.) Szkolenie teoretyczne obejmuje uczestnictwo w szkoleniach,kursach i warsztatach praktycznych organizowanych lub zaakceptowanych przez Sekcje Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. Każdy kurs lub warsztat kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu i przyznaniem odpowiedniej liczby punktów.
2.) Sekcja każdego roku podejmuje się zorganizować nie mniej niż 1 kurs dwudniowy ogólny i 1 jednodniowy kurs szczegółowy (tematyczny) oraz 1 warsztaty praktyczne.
3.) Przed uzyskaniem akredytacji lekarz zobowiązany jest do uczestnictwa w 2 kursach ogólnych, 2 szczegółowych oraz 2 warsztatach praktycznych.
4.) Punkty akredytacyjne można zdobyć uczestnicząc w sesjach dot.kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej, organizowanych przez PTK oraz Sekcję Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.
5.) Punkty akredytacyjne będzie można zdobywać także poprzez publikację z zakresu kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w recenzowanych pismach naukowych krajowych i zagranicznych lub poprzez prezentację na renomowanych zjazdach naukowych (vide poniżej) krajowych i zagranicznych.

Sposoby zdobywania punktów.
a) udział w kongresie PTK (sesje dot.kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej) - 35pkt.
b) udział w wiosennej konferencji PTK (sesje dot.kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej) - 25 pkt.
c) udział na innych sympozjach w sesji Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - 15 pkt.
d) Udział w kursach Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej (jednodniowy/dwudniowy/warsztaty) - 25/50/40 pkt.
e) Prezentacja jako pierwszy lub ostatni autor pracy oryginalnej w trakcie a-c) +10pkt, pozostali autorzy - 5 pkt.
f) Udział jako wykładowca/członek Komitetu Naukowego, lub moderator w trakcie (a-d) podwojenie punktacji za kongres.
g) Udział jako wykładowca, członek Komitetu Naukowego, lub moderator sesji na zagranicznych zjazdach/kursach dot. kardiologicznego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej - 100 pkt.
h) Prezentacja pracy oryginalnej dotyczącej kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej na zjazdach ESC, AHA, ACC pierwszy i ostatni autor - 50 pkt, pozostali - 25 pkt.
i) Prezentacja pracy oryginalnej dotyczącej kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej na zjazdach corocznych EuroCMR, ESCR, SCMR, SCCT pierwszy i ostatni autor - 30 pkt, pozostali - 15 pkt.
j) Publikacja pracy oryginalnej dotyczącej kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej w recenzowanych czasopismach krajowych/zagranicznych. 100 pkt pierwszy i ostatni autor/ pozostali - 35 pkt.

E.) Grupa Inicjatywna Systemu Akredytacji Indywidualnej:
1. dr hab. med. Mieczysław Pasowicz, Szpital im. Jana Pawła II, Kraków
2. dr med. Jan Głowacki, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
3. dr med. Małgorzata Michalak, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa
4. dr med. Mariusz Skowerski, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
5. dr med. Mariusz Kruk, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
6. dr med. Piotr Klimeczek, Szpital im. Jana Pawła II, Kraków
7. dr med. Tomasz Miszalski-Jamka, Szpital im. Jana Pawła II, Kraków
8. dr med. Cezary Kępka, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
9. lek. med. Malgorzata Irzyk, Szpital im Jana Pawla II, Kraków
10. lek. med. Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Szpital im. Jana Pawła II, Kraków
11. dr med. Katarzyna Gruszczyńska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
12. dr med. Ilona Michałowska, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
13. dr med. Mariusz Furmanek, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa
14. lek. med. Karol Miszalski-Jamka, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
15. dr med. Elżbieta Czekajska-Chehab, Uniwersytet Medyczny, Lublin.

Grupę wyłoniono kierując się następującymi kryteriami:
- samodzielni pracownicy nauki zajmujący się aktywnie tematyką kardiologicznego rezonansu magnetycznego lub tomografi komputerowej;
- osoby, które samodzielnie oceniły co najmniej 500 badań kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej w ośrodku wpisanym na listę ośrodków szkolących w zakresie w/w badań rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwa Kardiologicznego i/lub Europejskie Towarzystwo Radiologiczne;
- członkowie Zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK zajmujący się aktywnie tematyką kardiologicznego rezonansu magnetycznego i/lub tomografii komputerowej.
 
Zasady akredytacji Pracowni Obrazowania