Zasady akredytacji pracowni kardiologii inwazyjnej dorosłych

Poniższe zasady zostały oparte na wcześniej opublikowanych kryteriach w Kardiologii Polskiej 2005; 63 Supl. III: S597-599. Ich aktualizacja jest związana z dynamicznymi zmianami, które zachodzą w standardach i organizacji kardiologii inwazyjnej w Polsce i na świecie.

 • Nadanie akredytacji służy zapewnieniu wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa zabiegów wykonywanych w pracowniach kardiologii inwazyjnej.
 • Akredytacje są nadawane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) na wniosek Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, która opiniuje wnioski.
 • Akredytacja jest przyznawana każdorazowo na okres 3 lat. Po tym okresie należy ponownie złożyć wniosek o przedłużenie/zmianę akredytacji.
 • Możliwe jest wcześniejsze złożenie wniosku o podwyższenie klasy akredytacji, jeżeli dana pracownia spełniła wszystkie podane kryteria.
 • Posiadanie akredytacji jest tożsame z poświadczeniem o wypełnianiu przez ośrodek bazy danych zabiegów kardiologii inwazyjnej AISN PTK.
 • Koszt wydania certyfikatu akredytacji wraz z zaświadczeniem o wypełnianiu przez ośrodek bazy danych zabiegów kardiologii inwazyjnej AISN PTK wynosi łącznie 3 000 zł brutto.
 • W zależności od spełnienia poniższych kryteriów pracownia uzyskuje jedną z trzech klas akredytacji: A, B lub C.
 • Wniosek akredytacyjny składa kierownik pracowni, dołączając oświadczenie potwierdzające spełnienie stosownych wymogów. Przesłane dane są następnie weryfikowane w Ogólnopolskiej Bazie Danych AISN PTK.

 

Kierownikiem pracowni jest lekarz będący samodzielnym operatorem, który:

 • posiada specjalizację z kardiologii oraz certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej wydany przez AISN PTK
 • wykonał samodzielnie co najmniej 500 zabiegów PCI

 

Pracownie ubiegające się o akredytacje PTK powinny spełniać wymogi dotyczące:

 • Warunków lokalowych pracowni radiologii zabiegowej
 • Wyposażenia pracowni kardiologii inwazyjnej zgodnie z klasą akredytacji (A, B lub C)
 • Kadry ośrodka oraz prawidłowej organizacji pracy (w tym oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego)
 • Dostępności anestezjologa w lokalizacji
 • Dostępności respiratora w lokalizacji
 • Dostępności echokardiografii w lokalizacji
 • W przypadku ośrodków typu A i B współpracy z referencyjnym ośrodkiem kardiologii interwencyjnej (typu C) i oddziałem kardiochirurgii zapewniającym ciągłość leczenia chorych
 • Regularnego przesyłania comiesięcznych raportów do Ogólnopolskiej Bazy Danych AISN PTK. Regularna sprawozdawczość jest warunkiem uzyskania certyfikatu akredytacji

Zaświadczenia o sprawozdawczości do Bazy Danych AISN PTK wydawane będą tylko pracowniom posiadającym akredytację PTK.

Nowo powstałe pracownie będą mogły zostać warunkowo wpisane do Bazy Danych AISN PTK i prowadzić sprawozdawczość po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania minimum akredytacji klasy A, za wyjątkiem liczby wykonanych procedur. Po 12 miesiącach pracownia musi wykonać liczbę zabiegów niezbędną do uzyskania minimum akredytacji klasy A. Jeżeli nie spełni tego warunku zostanie wykreślona z bazy danych AISN PTK i nie będzie mogła ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o sprawozdawczości. 

Kryteria dotyczące poszczególnych klas akredytacji AISN/PTK dla pracowni kardiologii inwazyjnej

Podstawowe wymogi kwalifikacyjne dla pracowni kardiologii inwazyjnej rozpoczynającej działalność (klasa A)

Wyposażenie:

 • angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów
 • aparaty: strzykawka automatyczna, polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia oraz rejestrację EKG), defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny oraz zestaw resuscytacyjny; aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)

 Minimalna liczba procedur na rok:

 • koronarografia: >600
 • PCI:  >240

 Tryb działalności:

 • w godzinach funkcjonowania pracowni 

Podstawowe wymogi kwalifikacyjne dla zaawansowanej pracowni kardiologii inwazyjnej (klasa B)

Wyposażenie:

 • angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów
 • aparaty: strzykawka automatyczna, polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia oraz rejestrację EKG), defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny oraz zestaw resuscytacyjny; aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)

 Minimalna liczba procedur na rok:

 • koronarografia: >700 na rok
 • PCI: >500 na rok
 • leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych >250 przypadków na rok

Tryb udzielania świadczeń:

 • Zapewnienie możliwość wykonywania zabiegów 24 godz./dobę

Podstawowe wymogi kwalifikacyjne dla referencyjnej pracowni kardiologii inwazyjnej (klasa C)

Wyposażenie:

 • angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów
 • aparaty: strzykawka automatyczna, polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia oraz rejestrację EKG), defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny oraz zestaw resuscytacyjny; aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) – aparaty: IVUS i FFR

Minimalna liczba procedur na rok:

 • koronarografia: >1000 na rok
 • PCI: >700 na rok
 • leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych >250 przypadków na rok
 • IVUS i FFR – co najmniej 50 zabiegów na rok (potwierdzonych w sprawozdaniach do bazy AISN PTK)

Tryb udzielania świadczeń:

 • Zapewnienie możliwość wykonywania zabiegów 24 godz./dobę

 

Dodatkowo posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia procedur z grupy pozawieńcowej (co najmniej trzy typy procedur):
 • przezskórne zamykanie ubytków wewnątrzsercowych
 • przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej (TAVI), wszczepienie protezy płucnej (PAVTI)
 • walwuloplastyka mitralna, aortalna i płucna
 • przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka
 • przezskórne zamykanie przecieków okołozastawkowych
 • zakładanie klipsu mitralnego (inne przezskórne metody leczenia niedomykalności mitralnej)
 • przezskórne zamykanie PDA u dorosłych
 • angioplastyka tętnic obwodowych (stentowanie tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych i tętnic poniżej kolana)
 • wszczepienie stentgraftów aortalnych
 • angioplastyka koarktacji aorty
 • wszczepienie filtra do żyły głównej dolnej
 • przezskórna embolektomia tętnic płucnych w zatorowości płucnej
 • terapia komórkowa w niewydolności serca