Zasady akredytacji Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej

Zasady akredytacji Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej

 

Kryteria akredytacji ośrodków kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej (OKRK)

Zatwierdzona z poprawkami (na czerwono) przez ZG PTK propozycja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
1. Liczba stopni referencyjności: trzy (I, II, III)
2. Czas obowiązywania – co najwyżej 5 lat ( do decyzji Zarządu Sekcji czy na krócej)
3. Kryteria oceny OKRK:
a. rodzaj realizowanej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
b. kadry,
c. wyposażenie sprzętowe,
d. rodzaj kwalifikowanych pacjentów (rozpoznanie, stopień ryzyka),
e. liczba rehabilitowanych pacjentów w ciągu 3 lat
f. stopień kompleksowości rehabilitacji
g. uprawnienia do prowadzenia szkoleń podyplomowych
h. prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej

Tabela przedstawia niezbędne, minimalne warunki dla uzyskania akredytacji danego stopnia referencyjności. Spełnienie wszystkich warunków jest podstawą przyznania akredytacji tego stopnia.


* doświadczenie w rehabilitacji kardiologicznej – przez ten termin należy rozumieć udokumentowany 3 letni staż pracy w jednostce prowadzącej rehabilitację kardiologiczną na stanowisku bezpośrednio związanym z rehabilitacją i uzyskanie co najmniej 20 pkt. za udział w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych związanych z rehabilitacją kardiologiczną (punktacja patrz załącznik 1)

** - model stratyfikacji ryzyka - patrz załącznik 2

*** - ocena należy do Zarządu Sekcji, który występuję o akceptację do ZG PTK


Załącznik 1.
Punktacja za udział w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych (Okres rozliczeniowy 3 lata)
1. Przynależność do Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK – 1 punkt
2. Konferencja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
a. udział bierny - 2 punkty
b. prezentacja plakatu – 3 punkty
c. prezentacja pracy oryginalnej – 4 punkty
d. prezentacja referatu programowego – 5 punktów
e. przewodniczenie sesji – 4 punkty
3. Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK na Kongresie PTK
a. udział bierny – 1 punkt
b. prezentacja pracy oryginalnej – 4 punkty
c. prezentacja referatu programowego – 5 punktów
d. przewodniczenie sesji – 4 punkty
4. Inne konferencje organizowane przez Sekcję
a. udział bierny – 1 punkt
b. prezentacja referatu lub przewodniczenie sesji – 2 punkty
5. Konferencje pod protektoratem Sekcji
a. udział bierny – 1 punkt
b. prezentacja referatu lub przewodniczenie sesji – 2 punkty
6. Udział w szkoleniach organizowanych przez Sekcję lub pod protektoratem Sekcji - 2 punkty
7. Konferencje Europejskiego Towarzystwa Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej
a. udział bierny – 3 punkty
b. prezentacja plakatu – 5 punktów
c. prezentacja referatu – 7 punktów
d. przewodniczenie sesji lub prezentacja referatu programowego – 10 punktów
8. Udział w szkoleniach organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej - 4 punkty
9. Kongresy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
a. udział bierny – 2 punkty
b. prezentacja plakatu na sesji z zakresu rehabilitacji kardiologicznej lub fizjologii wysiłku – 5 punktów
c. prezentacja referatu na sesjach jak wyżej – 7 punktów
d. przewodniczenie sesji jak wyżej lub prezentacja referatu programowego – 10 punktów
10. Inne konferencje o charakterze międzynarodowym z zakresu rehabilitacji kardiologicznej lub fizjologii wysiłku
a. udział bierny – 2 punkty
b. prezentacja plakatu – 3 punkty
c. prezentacja referatu – 5 punktów
d. przewodniczenie sesji – 7 punktów


Załącznik 2
Model stratyfikacji ryzyka zdarzeń sercowychW ocenie niskiego ryzyka wymagana jest obecność wszystkich wymienionych charakterystyk. Dla przyjęcia wysokiego ryzyka wystarczy obecność jednej z wymienionych cech. Chorzy nieklasyfikujący się do niskiego bądź wysokiego ryzyka w obrębie danego parametru, lub jest on odpowiednio sklasyfikowany, obciążeni są umiarkowanym ryzykiem.
 
Zasady akredytacji Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej