Regulamin przyznawania Nagrody Prezesów PTK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRODY PREZESÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
UFUNDOWANEJ PRZEZ FIRMĘ BAYER Sp. z o.o.

 

Wersja 2018

 

§ 1„Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” jest nagrodą indywidualną, przyznawaną za oryginalne, zdefiniowane osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych.


Pod uwagę będą brane wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata z polskim ośrodkiem. Przynajmniej część dorobku będącego podstawą wniosku o nagrodę powinna być zrealizowana w Polsce. Prace kazuistyczne i listy do redakcji nie mogą stanowić podstawy wniosku o nagrodę.


Wcześniejsze wyróżnienie prac innymi nagrodami nie wyklucza ich zgłoszenia do Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

§ 2Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z wszystkich dotychczasowych Prezesów Towarzystwa oraz aktualnego Prezesa i Prezesa-Elekta PTK.


Przewodniczącego Kapituła wybiera ze swojego grona raz na 3 lata*. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Kapituły, jego obowiązki przejmuje aktualny Prezes PTK.

§ 3Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapituły, podjętej przy obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym. Szczegółowy tryb głosowania określa Kapituła.

Kapituła może:
1. korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów,
2. podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody w danym roku; wówczas kwota nieprzyznanej nagrody będzie dodana do kwoty nagrody na rok następny.
Decyzja Kapituły przekazywana jest przez Przewodniczącego Zarządowi PTK, kandydatom i fundatorowi nie później niż 31 sierpnia.

§ 4Fundatorem nagrody jest firma Bayer Sp. z o.o.

 

§ 5Nagrodę stanowi Dyplom i Nagroda Główna w wysokości równowartości 5 000 EURO (pięć tysięcy), która będzie wypłacona wybranemu przez Kapitułę Laureatowi w PLN według średniego kursu NBP z dnia podjęcia decyzji o wyborze Laureata przez Kapitułę. Laureat otrzymuje także Dodatkową Nagrodę Pieniężną w wysokości 11,11% kwoty Nagrody Głównej. Laureat wyraża zgodę i upoważnia PTK do potrącenia z wartości otrzymanych nagród kwoty odpowiadającej Dodatkowej Nagrodzie Pieniężnej i przeznaczenia jej na uiszczenie należnego od Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego.

Uroczyste wręczenie Dyplomu ma miejsce podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a symboliczne wręczenie Nagrody – podczas gali korporacyjnej firmy Bayer organizowanej zwyczajowo w grudniu każdego roku.

Kwota Nagrody Głównej będzie przelana przez PTK na konto wskazane przez nagrodzonego, najpóźniej do 30 dni od daty symbolicznego wręczenia Nagrody Głównej w czasie gali korporacyjnej Bayer Sp. z o.o.

§ 6Informacje o nagrodzie i regulaminie jej przyznawania będą dostępne na stronie internetowej PTK. Informacje o otwarciu konkursu mogą być też zamieszczane w wybranych czasopismach naukowych.

§ 7Zgłoszenie kandydatur do nagrody odbywa się w następującym trybie:
1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
a. kierownicy jednostek, w których kandydaci do nagrody są zatrudnieni lub prowadzą badania naukowe,
b. członkowie Zarządu Głównego PTK,
c. przewodniczący Sekcji i Asocjacji PTK,
d. przewodniczący Klubu 30 PTK,
e. sami zainteresowani,
2. Nagroda może być przyznana obywatelowi polskiemu, który w dniu zamknięcia zgłoszeń nie ukończył 45. roku życia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. naukowy i zawodowy życiorys kandydata z uwzględnieniem wykazu publikacji, całkowitego wskaźnika IF, wskaźnika Hirscha, głównych kierunków badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych,
b. sformułowanie osiągnięcia badawczego, klinicznego lub wdrożeniowego, które ma być przedmiotem nagrody,
c. spis publikacji stanowiących podstawę wniosku o nagrodę; przy każdej publikacji należy podać wartość wskaźnika IF i liczbę cytowań.
d. odbitki publikacji przedstawionych do nagrody,
e. pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie do nagrody (w przypadku trybu określonego w pkt. 1b i 1c.
4. Zgłoszenia kandydatów do nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej, powinny być nadsyłane w okresie od 1 kwietnia do 31 maja każdego roku na adres Przewodniczącego Kapituły.**

* Okres ten rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Kapituły w nowym składzie (23 czerwca 2017)

** Adres Przewodniczącego Kapituły:

Prof. dr hab. med. Janina Stępińska
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 22/343-43-14
E-mail: j.stepinska@ikard.pl

Regulamin przyznawania Nagrody Prezesów PTK