Regulamin przyznawania Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) im. prof. Stefana Rywika

Nazwa nagrody

„Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego im. prof. Stefana Rywika”

§ 1

Nagroda PTK im. prof. Stefana Rywika” jest nagrodą indywidualną, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne, edukacyjne, popularyzatorskie oraz wdrożeniowe na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce.
 

§ 2

Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z 7 osób:

  • Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Poprzedniego Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Przewodniczącego Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Przewodniczącego Elekta Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Poprzedniego Przewodniczącego Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Przewodniczącego Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Decyzja o przyznaniu Nagrody zapada większością głosów członków Kapituły. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 
§ 3

Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapituły.

Kapituła może:

- korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów

- podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody w danym roku z powodu braku kandydatów

Decyzja Kapituły przekazywana jest przez Przewodniczącego Kapituły Zarządowi PTK oraz kandydatom nie później niż 31 sierpnia danego roku.

§ 4

NNagrodę stanowi dyplom i statuetka. Na statuetce znajduje się napis: „Nagroda PTK im. Prof. Stefana Rywika”. Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Ceremonii Otwarcia Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

§ 5
 
Informacje o nagrodzie i regulaminie jej przyznawania będą dostępne na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz na stronie internetowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK. Po przyznaniu nagrody nazwisko laureata zostanie ogłoszone na stronach PTK.

§ 6

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
a. sami zainteresowani,
b. członkowie Kapituły,
c. Zarząd Główny PTK,
d. Zarząd Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK,
e. Komisja Promocji Zdrowia PTK,
f. Zarządy innych Sekcji PTK.

Zgłoszenie powinno zawierać: opis osiągnięć naukowych, organizacyjnych, edukacyjnych, popularyzatorskich lub wdrożeniowych na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej, powinny być nadsyłane na adres Przewodniczącego Kapituły w okresie do 31 maja każdego roku, w którym ma być przyznana nagroda.