Regulamin Przyznawania Honorowego Członkostwa PTK

 1. Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) jest najwyższym wyróżnieniem, które może nadać PTK.

 2. Członkiem Honorowym PTK może zostać osoba, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju kardiologii światowej lub polskiej.

 3. PTK nadaje wyróżnienie, nie więcej niż jednej osobie pochodzenia polskiego i jednej pochodzenia zagranicznego w roku.    

 4. Decyzję o przyjęciu Kandydata w poczet Członków Honorowych PTK podejmuje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 5. Termin zgłaszania kandydatur upływa w każdym roku do końca lutego, chyba że uzasadnioną decyzją Zarządu Głównego PTK zostanie zmieniony.

 6. Kandydatury mogą zgłaszać na piśmie do Komitetu Byłych Prezesów PTK (ciało doradcze oraz opiniujące kandydatury do nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa):
  • Sekcje, Asocjacje i Oddziały PTK po zatwierdzeniu kandydatury przez Walne Zgromadzenie Członków odpowiednio Sekcji, Asocjacji albo Oddziału bezwzględną większością głosów;
  • i co najmniej 150 członków PTK.
 1. Wniosek musi zawierać:
  • CV kandydata ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary działalności, które są podstawą wnioskowania;
  • Udokumentowane poparcie Walnego Zgromadzenia Członków wnioskującej Sekcji, Asocjacji lub Oddziału z protokołem głosowania i listę podpisów co najmniej 150 członków PTK (obok wyraźnie napisanego imienia i nazwiska i nr PTK).

 2. W oparciu o przysłaną dokumentację oraz własną wiedzę na temat osiągnięć Kandydata, Komitet Byłych Prezesów PTK przygotowuje opinię z rekomendacją kandydatury dla Zarządu Głównego PTK na jego kwietniowe posiedzenie.

 3. W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Zarząd Główny PTK podejmuje uchwałę o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury/kandydatur zgłoszonej/nych przez Komitet Byłych Prezesów PTK.

 4. Zarząd Główny PTK przedstawia wybraną kandydaturę/kandydatury Walnemu Zebraniu Delegatów PTK a decyzję o przyjęciu kandydata w poczet Członków Honorowych PTK podejmuje Walne Zebranie Delegatów PTK.

 

 
Załącznik nr 1. Lista osób popierających wniosek Członkostwa Honorowego PTK