Procedura wykreślania z listy członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Procedura wykreślania z listy członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
1. Zgodnie z punktem 4.4. statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), Zarząd Główny PTK skreśla z listy członków PTK członka kandydata, członka zwyczajnego i członka zagranicznego:
 a) na ich pisemny wniosek;
 b) w razie śmierci członka PTK;
 c) w razie trwającej ponad rok zaległości w opłacaniu składek członkowskich, pomimo dwukrotnego uprzedniego (pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej) wezwania członka PTK do uiszczenia zaległej kwoty;
 d) w razie wykluczenia członka z PTK.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej winien być skierowany do Zarządu Głównego PTK w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres siedziby PTK. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTK.

3. Skreślanie zmarłego członka PTK następuje w wykonaniu uchwały Zarządu Głównego podjętej na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego po podjęciu wiedzy przez Zarząd Główny PTK o śmierci członka PTK.

4. W przypadku trwającej ponad rok zaległości w opłacaniu składki członkowskiej Zarząd Główny PTK wysyła (korzystając z danych kontaktowych przekazanych uprzednio Towarzystwu przez danego członka) wezwanie do zapłaty składki członkowskiej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, a w przypadku niedokonania zapłaty we wskazanym terminie w ciągu następnych 30. dni kolejne, ostateczne wezwanie do zapłaty z informacją, że brak zapłaty będzie skutkować skreśleniem z listy członków PTK, co nie wpływa na prawo PTK do żądania zapłaty zaległości. Jednocześnie Zarząd Główny PTK zwraca się też do Przewodniczącej/Przewodniczącego Zarządu Oddziału PTK, do którego należy dany członek z prośbą o przekazanie wezwania. Jeśli zaległa składka/i nie zostaną uregulowane przed upływem 30. dni od wysłania drugiego wezwania Zarząd Główny PTK na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z listy członków PTK.

5. Członek wspierający PTK może być skreślony z listy członków PTK na jego pisemny wniosek oraz w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec PTK zobowiązań (pkt 4.17 statutu PTK), a także w przypadku utraty bytu prawnego członka wspierającego (wykreślenie z odpowiedniego rejestru). Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być skierowany do Zarządu Głównego PTK w formie pisemnej, na adres siedziby PTK. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTK.

6. Uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia członka PTK podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Głównego PTK, z wyjątkiem spraw dotyczących wykluczenia członków z PTK.

7. Wykluczenie członka PTK może nastąpić (pkt. 4.16 statutu PTK) na wniosek jednego z członków zwyczajnych PTK złożony Zarządowi Głównemu PTK, za działanie na szkodę PTK, bądź w razie popełnienia czynu naruszającego zasady deontologiczne. W takim przypadku Prezes Zarządu Głównego PTK powołuje specjalną komisję do rozpatrzenia wniosku. Po wysłuchaniu sprawozdania tej komisji Zarząd Główny PTK podejmuje decyzję w formie uchwały w sprawie wykluczenia członka, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Głównego PTK. Od takiej decyzji członek PTK, który ma być wykluczony, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTK w terminie 3 tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia członka, którego dotyczy wykluczenie o decyzji Zarządu Głównego PTK. W takiej sytuacji Zarząd Główny jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów rozpatrzenie odwołania członka. Decyzja Walnego Zgromadzenia Delegatów jest podejmowana w głosowaniu tajnym, jest ostateczna i jest podstawą do skreślenia członka z listy członków PTK.

8. Decyzja Zarządu Głównego PTK o skreśleniu członka z listy członków Towarzystwa jest przekazywana niezwłocznie Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych PTK.