Regulamin opłacania składek członkowskich przez członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin opłacania składek członkowskich przez członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) każdy członek PTK jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków PTK (obecnie po zmianie statutu PTK wysokość ta będzie ustalana przez Wale Zebranie Delegatów PTK).

2. Termin wpłacania składki członkowskiej za dany rok upływa 31. grudnia.

3. Pierwsza składka jest ustalona jako opłata roczna jest pobierana w pełnej wysokości niezależnie od terminu przyjęcia w ciągu roku w poczet członków PTK.

4. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy PTK prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995. Wpłat można dokonywać także bezpośrednio z profilu członkowskiego w systemie „PTK Członkowie” (link znajduje się na głównej stronie PTK: www.ptkardio.pl).

5. Opłacenie pierwszej rocznej składki członkowskiej skutkuje dla nowoprzyjętego członka PTK:
a) naliczaniem stażu członkowskiego od 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przyjęcie  w poczet członków niezależnie od terminu przyjęcia członka w ciągu roku co zostaje uwzględnione w certyfikacie członkostwa.
b) możliwość aplikowania o granty oferowane przez PTK, a których przyznanie jest uzależnione od stażu członkowskiego w PTK, w tym granty wyjazdowe (także międzynarodowe konferencje) i naukowe.