Regulamin pisma PTK "Kardiologia Polska"

Regulamin pisma PTK "Kardiologia Polska"

1. Pismo Kardiologia Polska (KP) jest jedynym oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) służącym realizacji celów statutowych Towarzystwa. Artykuły publikowane w KP dotyczą szeroko pojętych chorób układu sercowo naczyniowego, w tym zagadnień kardiologii ogólnej, pediatrycznej, kardiochirurgii, chorób naczyń oraz kardiologii eksperymentalnej.

2. Na łamach KP zamieszczone są artykuły naukowe, prace poglądowe oraz doniesienia dotyczące problemów środowiska kardiologicznego w Polsce i na Świecie. Sposób zgłaszania artykułów do KP ujęty jest w regulaminie Zgłaszania Prac, który jest corocznie aktualizowany. Każda z prac oryginalnych i poglądowych jest recenzowana przez co najmniej jednego anonimowego recenzenta. Prace w KP publikowane są nieodpłatnie i bez honorariów autorskich.

3. Pracami KP kieruje Redaktor Naczelny, który zostaje wyłoniony przez Zarząd Główny PTK w wyniku procedury konkursowej objętej odrębnym regulaminem.

4. Redaktor Naczelny powołuje Radę Redakcyjną KP, w skład której wchodzą:
• Zastępca Redaktora Naczelnego
• Sekretarz Redakcji
• Kierownicy stałych działów KP
• Sekretarka
Redaktor Naczelny, jego Zastępca i Sekretarz Redakcji stanowią Kolegium Redakcyjne KP, które na bieżąco prowadzi pismo, spotykając się na zebraniu co najmniej raz w tygodniu.
Redaktor Naczelny oraz Osoby zatrudnione w Redakcji KP są zatrudnione przez PTK na zasadzie indywidualnych umów o pracę lub umów-zlecenie bądź umów o dzieło.

5. Redaktor Naczelny proponuje Zarządowi Głównemu PTK skład Rady Naukowej KP. Członkowie Rady Naukowej uczestniczą w kształtowania pisma poprzez recenzje, bezpośrednie konsultacje oraz udział w Zebraniach Rady Redakcyjnej. Członkowie Zarządu Głównego i jedynie oni mają możliwość zgłaszania propozycji członków Rady Naukowej. Liczba członków Rady Naukowej nie jest limitowana. Akceptacja członków Rady Naukowej następuje w wyniku głosowania ZG bezwzględną większością głosów. Raz do roku na zebraniu Zarządu Głównego PTK dokonuje się zmian w składzie Rady Naukowej KP.

6. Spośród członków Rady Naukowej zostaje wybrany przez Redaktora Naczelnego KP Zespół Redaktorów-Konsultantów KP. Składa się on z 3-5 osób, które regularnie i na bieżąco wspomagają Kolegium Redakcyjne w tworzeniu i redagowaniu pisma. W szczególności do zadań Redaktorów-Konsultantów należy:
- pomoc w wykonywaniu wewnętrznych recenzji prac trudnych lub wątpliwych, co do których Kolegium Redakcyjne nie umie wyrobić sobie jednoznacznej opinii,
- branie udziału w promocji i rozpowszechnianiu pisma,
- kształtowanie celów strategicznych pisma i pomoc w ich realizacji.

7. Redaktor Naczelny KP przedstawia Zarządowi Głównemu do końca lutego każdego roku sprawozdanie z merytorycznej działalności pisma za okres ubiegłego roku.