Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego Kardiologii Polskiej

Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego Kardiologii Polskiej
 
1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Redaktora Naczelnego "Kardiologii Polskiej", którego działalność oraz formę zatrudnienia reguluje uchwalony przez Zarząd Główny PTK Regulamin Kardiologii Polskiej.

2.Wybór następuje na okres jednej kadencji Zarządu PTK . Po tym okresie Zarząd Główny PTK może w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów kadencję przedłużyć o kolejną kadencję . Jeśli to nie nastąpi rozpisywany jest nowy konkurs.

3. Po dwóch kadencjach obligatoryjnie rozpisywany jest nowy konkurs.

4. Redaktor Naczelny może pełnić swoje obowiązki przez okres nie dłuższy niż 4 kadencje.

5. Głosowanie Zarządu Głównego PTK w sprawie, o której mowa w pkt. 2. musi się odbyć najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem kadencji Redaktora Naczelnego.


§ 1
 
1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” przeprowadza 5-osobowa Komisja wybrana przez Zarząd Główny PTK w głosowaniu tajnym. Członkiem Komisji może być członek Zarządu Głównego. Komisja ze swego składu w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego.

2. Informacja o konkursie musi być opublikowana w "Kardiologii Polskiej" i w "Folia Cardiologica". Termin składania wniosków upływa po 4 tygodniach od daty opublikowania informacji w tym z dwóch wymienionych czasopism, w którym ukaże się ona później.

3. Wnioski składane są w siedzibie Zarządu Głównego PTK w Warszawie.

4. Zgłoszenie powinno zawierać prezentacje koncepcji prowadzenia i rozwoju czasopisma oraz życiorys Kandydata, w którym powinno się uwzględnić:
- osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej
- doświadczenia w redagowaniu czasopisma naukowego.
 

§ 2
 
1. Komisja Konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydata /kandydatów/ i zapoznaje się z nimi. Po stwierdzeniu ich kompletności dopuszcza kandydata /kandydatów/ do postępowania konkursowego. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej 1 kandydat.

2. Jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat ogłaszany jest drugi termin , który upływa po kolejnych 4 tygodniach. W razie przedłużającej się procedury Zarząd Główny PTK może na ten okres mianować osobę do pełnienia obowiązków Redaktora Naczelnego.

3. Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatem /kandydatami/. Zadawane pytania maja na celu ustalenie przydatności kandydata na stanowisko Redaktora Naczelnego "Kardiologii Polskiej". Zalecane jest zadawanie każdemu z kandydatów zbliżonych pytań.

4. Po rozmowie z kandydatem Komisja przeprowadza dyskusję we własnym gronie. Zasadniczymi kryteriami oceny kandydata, którymi winna się kierować Komisja, są:
a) doświadczenie w redagowaniu czasopisma naukowego lub wcześniejsza współpraca z redakcją czasopisma naukowego - skala ocen od 0 do 20 pkt.
b) ugruntowana pozycja w środowisku kardiologicznym - skala ocen od 0 do 10 pkt.
c) umiejętność współpracy z środowiskiem - skala ocen od 0 do 5 pkt.
d) dyspozycyjność pozwalająca na poświęcenie czasu na pracę w Redakcji - skala ocen od 0 do 10 pkt.
e) wizja prowadzenia i rozwoju czasopisma - skala ocen od 0 do 20 pkt.

5. Członkowie Komisji w sposób tajny punktują każde z 5 kryteriów. Suma ocen wszystkich członków Komisji decyduje o wybraniu kandydata.

6. W przypadku gdy najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden Kandydat odbywa się dodatkowe głosowanie tajne - każdy z członków Komisji dysponuje 1 głosem. Wybór następuje większością głosów.

7. Głosowanie o którym mowa w punkcie 6 dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu ogłaszającego konkurs, zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej.

8. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów.

9. Glos jest nieważny w razie:
- pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,
- braku skreśleń.

10. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

11. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

12. W razie odrzucenia przez Komisję Konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w razie nie wyłonienia kandydata Komisja uznaje, ze konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata.. W tej sytuacji ogłoszony jest nowy konkurs.