Zasady przyznawania wyróżnień firmom wspierającym PTK

REGULAMIN HONOROWANIA PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH PTK


Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) ustanawia następujące sposoby uhonorowania podmiotów wspierających PTK i określa warunki ich przyznawania przez ZG PTK:

I. Przyznanie tytułu „Przyjaciel Polskiej Kardiologii”;
II. Przyznanie tytułu „Partner Polskiej Kardiologii” – najwyższa forma uznania dla podmiotu wspierającego PTK
III. Przyznanie „Wyróżnienia ZG PTK”

Przyznanie wskazanych powyżej tytułów lub praw jest wyłącznie prawem a nie obowiązkiem PTK i w żadnym razie nie skutkuje po stronie jakiegokolwiek podmiotu powstaniem jakiegokolwiek roszczenia.


Przyznanie wskazanych powyżej tytułów lub praw skutkuje po stronie laureata prawem do posługiwania się takim tytułem przez okres jednego roku od jego przyznania.


Wszelkie oceny i kryteria wskazane w niniejszym regulaminie interpretować lub wyjaśniać może wyłącznie PTK i taka interpretacji lub wyjaśnienie jest wyłącznie wiążące także osób trzecich.


I. Zasady przyznawania tytułu „Przyjaciel Polskiej Kardiologii”


1. Tytuł „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” jest przyznawany przez PTK dorocznie, na okres jednego roku, na podstawie konkursu przeprowadzanego przez Zarząd Główny PTK.


2. Wręczenia dyplomu wybranemu laureatowi dokonuje Prezes PTK podczas uroczystości otwarcia Kongresu PTK.


3. PTK przyznaje każdego roku nie więcej niż 3 tytuły „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”.


4. Podstawowym kryterium dla przyznania tytułu „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” jest istotna i konsekwentna pomoc finansowa i organizacyjna w realizacji strategicznych zadań statutowych PTK w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie tytułu.


5. Istotnymi elementami oceny jest wszechstronność współpracy obejmująca działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą PTK, obecność w działalności sekcji i oddziałów terenowych PTK.

6. Szczególne znaczenie ma zakres współpracy w strategicznych zadaniach statutowych PTK, niepowiązanych z marketingowymi zainteresowaniami kandydatów.

7. Procedura przyznawania tytułu „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” obejmuje:
a) ogłoszenie aktualnego regulaminu na stronie www Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (www.ptkardio.pl);
b) podmioty zgłaszające zainteresowanie uhonorowaniem zgodnie z niniejszym regulaminem pobierają formularz zgłoszenia ze strony PTK, który pozwoli na prezentację obszarów współpracy z PTK oraz środków finansowych, które zostały wydatkowane lub zadeklarowane na cele statutowe PTK;
c) przesłanie przez zainteresowanych zgłoszeń w terminie do 31-go maja do Biura Zarządu PTK;
d) wybór przez Zarząd Główny PTK laureatów spośród wszystkich kandydatów podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTK po dyskusji, poprzez głosowanie jawne na każdego kandydata oddzielnie; za wybranych uznaje się te podmioty, które uzyskają w wyniku głosowania ponad 50% głosów popierających (głosy za) głosujących członków Zarządu Głównego; w przypadku, gdy więcej niż 3 podmioty uzyskają wymaganą liczbę głosów tytuł „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” otrzymuje 3 kandydatów z największą liczbą głosów; w przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów odbywa się głosowanie dodatkowe uwzględniające jedynie te kandydatury, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego PTK.
e) przypadku braku kandydata spełniającego wymagane niniejszym regulaminie kryteria, Zarząd Główny PTK może odstąpić od przyznania Nagrody w danym roku.

8. Tytuł „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” może być przyznany temu samemu podmiotowi najwyżej trzy razy z rzędu.II. Zasady przyznawania tytułu „Partner Polskiej Kardiologii”


1. Pomiot, któremu trzykrotnie z rządu przyznano tytuł „Przyjaciel Polskiej Kardiologii” i który nadal ściśle i owocnie współpracuje w działaniach na rzecz realizacji statutowej celów PTK uzyskuje możliwość uzyskania specjalnego tytułu - „Partner Polskiej Kardiologii”.

2. Przyznanie tytułu Partner Polskiej Kardiologii” wymaga uprzedniego wniosku Prezesa Zarządu Głównego PTK, który zostaje złożony na podstawie formularza zgłoszenia pobranego ze strony www PTK. Wniosek zostaje poddany dyskusji na forum zebrania Zarządu Głównego PTK oraz głosowaniu członków Zarządu Głównego PTK. W przypadku uzyskania 50% głosów popierających (głosy za) głosujących członków Zarządu Głównego wniosek zostaje przyjęty.

3. Ogłoszenie decyzji Zarządu Głównego PTK podjętej zgodnie z punktem poprzedzającym i wręczenie insygniów laureatowi tytułu „Partner Polskiej Kardiologii” następuje w czasie uroczystości otwarcia Kongresu PTK nie wcześniej niż rok po uzyskaniu po raz trzeci tytułu „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”.

4. Tytuł „Partner Polskiej Kardiologii” przyznawany jest na okres jednego roku.

5. Publiczne przyjęcie tytułu „Partner Polskiej Kardiologii” stanowi zobowiązanie do kontynuowania ścisłej współpracy z PTK na zbliżonym poziomie i utrzymanie takiej współpracy będzie warunkiem przyznania tytułu „Partnera Polskiej Kardiologii” w latach kolejnych. Współpraca ta powinna dotyczyć, ale nie ograniczać się do, udziału w Kongresie i Konferencji Wiosennej PTK.

6. W przypadku wywiązania się laureata tytułu „Partner Polskiej Kardiologii” ze zobowiązania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, PTK (w tym jednostki organizacyjne PTK, Komitety Organizacyjne Zjazdów i Konferencji oraz Redakcje pism wydawanych przez PTK) może zapewnić odpowiednie eksponowanie współpracy z laureatem.III. Zasady przyznawania „Wyróżnienia ZG PTK”


1. „Wyróżnienia ZG PTK” jest dorocznym sposobem uhonorowania podmiotu wspierającego PTK, który jednak ze względu na możliwości finansowe nie ma realnych szans przyznania mu tytułu „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”.

2. Kandydaci do przyznania „Wyróżnienia ZG PTK” zgłaszani są na piśmie z krótkim merytorycznym uzasadnieniem przez samych zainteresowanych, Zarząd Główny PTK lub przez Zarządy Sekcji PTK najpóźniej do dnia 31. maja do Biura Zarządu PTK.

3. Przyznawanie „Wyróżnienia ZG PTK” wymaga dyskusji na forum zebrania Zarządu Głównego PTK i głosowania członków Zarządu Głównego PTK oraz uzyskania 50% głosów popierających (głosy za) głosujących członków Zarządu Głównego.

4. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Główny PTK może zdecydować o przyznaniu więcej niż jednego „Wyróżnienia ZG PTK” lub odstąpić od jego przyznania w danym roku.

Zasady przyznawania wyróżnień firmom wspierającym PTK

Zasady obliczania wsparcia Kardiologii